Значение на вековните гориНационален ден на природните паркове - Сините камъни rel=
Национален ден на природните паркове - Сините камъни
© WWF DCP Archive

Старите нестопанисвани гори са много важни

Те съхраняват над половината от всички горски видове
В последно време редица научни изследвания показват, че старите нестопанисвани гори съхраняват изключително биологично разнообразие, като над 50 % от горските видове са привързани именно към старите гори.

Този факт се дължи на характерните за тези гори микроместообитания, свързани с разнообразната структура на дървостоя, големия обем на мъртвите и стари дървета, както и процесите, свързани с тяхното развитие.

Ето защо не всички природозащитни цели могат да бъдат постигнати чрез природосъобразно стопанисване на горите, а опазването на особено редките и ценни местообитания и видове изисква отделянето на определени участъци гори извън стопанско ползване (EC, 2003).

Опазването на стари нестопанисвани гори е особено важно както от природозащитна гледна точка, например като представителни образци на различните видове горски съобщества, като местообитание за насекоми, лишеи, мъхове, гъби, птици и висши растения, които изискват мъртви или стари дървета или големи нестопанисвани участъци, така и от научна гледна точка, например като „референти площи” и за мониторинг на биоразнообразието.

Вековните гори и климатичните промени

Опазването на вековните нестопанисвани гори е залегнало като приоритет в програмата от мерки за адаптиране на горите в България и смекчаване на негативното влияние на климатичните промени върху тях, тъй като тези гори представляват находище на видове, генофонд и представителни екосиситеми, които са добре адаптирани към природните нарушения.
Autumn landscape from Vitosha Nature Park, Bulgaria 
© WWF DCP BG Archive
Autumn landscape from Vitosha Nature Park, Bulgaria
© WWF DCP BG Archive