Защо направихме горската кампания?Гората не е само дървесина!

Една трета от територията на България е гори и едва 4% от тях са недокоснати от човешка дейност.

Горите ни дават много повече от дървесина:

 • Те опазват водата, която пием
 • Пречистват въздуха, който дишаме
 • Спират ерозията и свлачищата
 • Предоставят ни дивеч и недървесни горски продукти (билки, гъби, плодове)
 • Даряват ни място за отдих и туризъм
 • Пазят ни от наводнения, а полезащитни пояси пазят земеделските земи от осушаване и ветрове

Българската гора съдържа над 2/3 от биологичното разнообразие в страната, като е убежище за 43 световно застрашени вида растения и животни.

Кой се грижи за горите в България
Държавната горска администрация се грижи за опазването и управлението на горите в България. Горският сектор в момента е в много неблагоприятно положение – липсват ресурси и достатъчно финансиране за добрата му работа. Заради сегашните разпоредби горската администрация се самоиздържа от ползването на горските ресурси, т.е. от дърводобива в горите. Например за предходните няколко години около 95% от постъпленията в горската администрация са от ползването на дървесина. Тъй като сега горският сектор може да се издържа само от дърводобив, налагат се все повече и повече сечи, за да има повече средства за по-добра охрана и за опазване на горите.

Прираст на горите в България
Всяка минута в България 10-12 дървета се отсичат и превръщат в дървен материал. В същото време прирастът на горите според статистиката е 32 м³, т.е. нови дървета израстват на мястото на отсечените и въпреки че гората не се губи физически (дори увеличава обема си), за обществото отсечената дървесина губи значението си. Защо?
 • Голяма част от приходите не влизат в бюджета поради незаконни дейности и бракониерство
 • Таксите, данъцит и глобите не постъпват в обществената хазна, а отиват в джобовете на спекуланти
 • Не се вземат предвид загубите за природата и обществото от рязката промяна на горските екосистеми в следствие на прекомерни или неправилни сечи: загубата на биоразнообразие, невъзможност за изпълнение на важните водоохранни, противоерозионни, противопожарни, рекреационни и туристически функции на гората

Колко струват услугите на горите

Сега при управлението на горите и таксите, свързани с дейности там, се отчита само дърводобива и не се отчита нито една от другите ползи, идващи от горите. Като губи възможността за приходи, други освен дървесината, секторът изпуска възможността да се стабилизира и укрепи. Тези, които ползват гората, не заплащат реално за това. Най-ясните примери са водните дружества, които не плащат нищо за поддържането на вододайните зони и туристическите фирми/собственици на хотели, които не са ангажирани с опазването на горите, които влизат в предлагания от тях туристически продукт.

Реформа в горската система

Новото правителство започна реформа в горската система, включително и изработване на нов закон за горите. Затова избрахме сега да проведем кампанията и с помощта на широка обществена подкрепа да постигнем трайни промени, които да гарантират опазването и доброто управление на българските гори.

Какво искаме да постигнем
Промяна в икономическата основа на горското управление, така че да се отчетат всички ползи от гората, а не само дървесината. Това ще стане чрез промяна в горското законодателство (Закона за горите и нужните подзаконови документи). В горското законодателство и в горските практики да се въведат:
 • Като основен принцип обвързването към ползвателя (този, който потребява или продава дадена услуга, трябва да плаща за нея)
 • Плащания за екологични услуги и да се създадат механизмите за прилагане, вкл. и остойностяването на тези ресурси и услуги
 • Многофункционално горско планиране
 • Независима горска сертификация на публичните гори (държавни и общински) по международната система FSC, приета в над 90 държави

Какъв ще бъде ефектът
 • Да се редуцират и балансират в устойчиви нива сечите в България
 • Да се ограничат незаконните сечи
 • Собствениците да получават реалната стойност на услугата, която предоставят
 • Добра охрана на горите от страна на всички собственици, а не само от държавата

Как ще постигнем това
 • Обществена информационна кампания в медиите
 • Събиране на обществена подкрепа за промени в законодателството чрез Национална петиция към парламента и министър-председателя
 • Експертна работа
 • Изработване на предложения за законодателни промени. Участие в изработването на новия закон за горите
 • Привличане на подкрепа от основните заинтересовани страни, които са собственици или управляващи горите или имат отношение към опазването им – Лесотехнически институт, Институт по гората, Асоциация Горовладелец, Асоциация на общините, Св. Синод, Камара на дървообработващата промишленост и производителните на мебели, Сдружение на дърводобивните фирми, БУЛПРОФОР, туристически асоциации
 • Провеждане на експертни срещи и дискусии за изработване на текстове и предложения към новия закон за горите и за обсъждане мерките за подобряване състоянието на горския сектор
 • Провеждане на официална кръгла маса с отговорните ведомства и всички заинтересовани страни за дискусия на изработените предложения и приемане на конкретни решения
 • Провеждане на конкурс „Моята любима българска гора”

Кампанията се проведе между септември 2009 и март 2011 г. Тя събра над 70 хил. подписа под петицията за българските гори на WWF и ни помогна да настояваме за включването на важни текстове в новия закон за горите в сила от 8 април 2011 г.