Устойчиво управление на водите на Искър чрез природно-базирани решенияPosted on 15 September 2022
Nature Based Solutions
© Michel Gunther / WWF

Какво са природно-базирани решения?

Природно-базираните решения са изключително полезни за устойчиво управление на водите - един от критично важните природни ресурси, който за съжаление не е неизчерпаем. При тези решения се използват естествените природни дадености и процеси, за справяне с различни предизвикани от човешката дейност проблеми. Така се осигуряват ползи както за човека, така и за биоразнообразието. Освен това са по-евтини от инженерно-базираните подходи и с тях могат да се постигнат ползи за цялата речна екосистема.


Именно чрез природно базирани решения можем да помогнем и за дълготрайно опазване на една от най-големите и застрашени реки в България - река Искър. Тя, а и хората, които живеят около нея, днес са изправени пред редица предизвикателства. Намесата в речната екосистема е допринесла за множество екологични проблеми и ограничения, които включват:

  • Опасност от наводнения
  • Замърсяване
  • Загуба на биоразнообразие
  • Липса на контакт с природата
  • Климатични промени.

Голяма част от тези проблеми имат конвенционални решения, които обаче са с много много висока цена - както икономическа, така и екологична. С помощта на природно-базирани решения можем устойчиво да управляваме водите на река Искър и да избегнем тези последствия.

Повече пространство за реката - повече сигурност и ползи за хората

Природно-базираните решения могат да се обединят с принципа „Повече пространство за реката - повече сигурност и ползи за хората“. С този подход се цели осигуряване на достатъчно по площ физическо пространство около реката и екологичното му възстановяване. Така се дава възможност на водата да взаимодейства с останалите части от речната екосистема, ограничавайки вредните последствия от замърсяването, дигирането, коригирането на реките и другите неустойчиви човешки практики, натрупани през последното столетие.

Примери за природно-базирани решения

Крайречни гори

Залесяването е подход, който дава решение на няколко проблема, свързани с устойчивото управление на водите. Гъсто преплетените коренища на крайречна гора от черна елша, например, са в състояние да уловят по-голямата част от биогенните замърсители, стичащи се с подпочвените води от обработваемите земи към реката. Същите тези коренища укрепват и бреговете на реката и спират бреговата ерозия, с което намаляват риска от наводнения надолу по течението.

По време на проливни дъждове, гората забавя и времето, за което дъждът достига до реката, поемайки значително количество вода, стичаща се по листата, шумата, коренищата, почвата и така същи намалява риска от наводнение. И не на последно място - крайречните гори осигуряват дом и храна на стотици видове животни, допринасяйки за решаването на проблема с намаляването на биоразнообразието.

► Какво са крайречните гори и защо е важно да ги пазим? Гледайте!


Обособяване на влажни зони

Eдно от най-важните природно-базирани решения за устойчиво управление на водите. Обособяването на влажни зони и заливаеми територии в съседство с реката е основно насочено към намаляването на риска от наводнения. По време на проливни дъждове и високи води в реката, съседните влажните зони и заливаеми площи могат да поемат значително количество вода и да забавят скоростта на водното течение. Така се намалява сериозно рискът от наводнение надолу по реката. В същото време влажните зони са сред най-богатите на биоразнообразие екосистеми на планетата и имат сериозно въздействие върху опазването му. Водната растителност във влажните зони е и един от най-добрите биологични филтри по отношение на органичното замърсяване на водата.

Възстановяване на речни ръкави

В миналото река Искър е имала много разклонения (речни ръкави), формиращи малки острови. Днес тя е свита до един основен ръкав, което води до проблеми като увеличаване скоростта на водата, поява на ерозия, вкопаване на речното дъно и др.

Възстановяването на речните ръкави е природно-базирано решение, което също е насочено към ограничаване на наводненията. Много често наводненията се получават, когато наноси (понякога и отпадъци) запречат основното водно течение и нивото на водата започва бързо да се покачва. При наличието обаче на страничен речен ръкав, след запречване на основния, водата просто ще се насочи през него и наводнението ще бъде избегнато. Освен това, страничните ръкави са много важни и за опазване на биоразнообразието, защото са основни места за размножаване и хранене на много видове риби.

Устойчив достъп до реката

На всеки би му било приятно да се разхожда, да спортува и да кара колело в природна среда, близо до река Искър, но без да нарушава екосистемата и биоразнообразието. Липсата на досег с природата е често споделян проблем сред жителите на големите градове. Осигуряването на устойчив достъп до реката и крайречната гора, без да се вреди на екосистемата също е природно-базирано решение. Чрез осигуряване на досег с природата на градските общности можем да постигнем ползи за цялата речна екосистема, без да я застрашаваме.

Възстановяване на биоразнообразието

Намаляването на биологичното разнообразие, изчезването на множество видове растения и животни, е глобален проблем, който застрашително нараства през последните десетилетия. Възстановяването на влажни зони и заливни територии, залесяването, възстановяването на речни ръкави са все природно-базирани решения, които спомагат за опазването на биологичното разнообразие. Тези решения допринасят и за решаването на редица други проблеми, породени от неустойчивото ползване и управление на природните ресурси. Така, чрез устойчиво управление на водите, можем да помогнем за опазването на всички природни богатства.

Ограничаване измененията на климата

Обособяването на влажни зони и създаване на крайречни гори са примери за природно-базирани решения, които имат много големи възможности за улавяне и продължително съхранение на въглерод. Така те допринасят за решаването на проблемите с увеличаването на концентрацията на въглероден двуокис в атмосферата, водещо до глобалните климатични промени.

Възстановяването на влажни зони, на стари речни ръкави и на крайречни гори води до ограничаване риска от наводнения при поройните дъждове като по този начин също ни помагат да се адаптираме към променящия се климат. Крайречните гори създават благоприятен микроклимат. В летните горещини те могат да осигурят прохлада не само на дивите животни, но и на нас хората.

Река Искър е изправена пред екологични предизвикателства

Някога река Искър е изглеждала много различно от това, което днес познаваме. Реката е била богата на заливни крайречни гори. По своя облик и животински и растителен свят те са наподобявали на екваториалните джунгли - с непроходима растителност и лиани.  Днес обаче заради развитието на селското стопанство и процесите на урбанизация те са напълно унищожени.  А с тях и богатото биоразнообразие, което някога са приютявали.

Както самата река, така и стотиците хиляди хора, живеещи около нея, са изправени пред редица екологични предизвикателства: замърсяване, загуба на биоразнообразие, опасност от наводнения, климатични промени, липса на контакт с природата и др. Днес преодоляването им е възможно благодарение на природно-базирани решения, които не само са по евтини от инженерните, но и ще донесат ползи както за природата, така и за околната среда.

Природно-базирани решения - възможност за  устойчиво управление на водите на река Искър

Във WWF България от години сме насочили своите усилия към подобряване на практиките по планиране, разрешаване и реализиране на ВЕЦ. 

Във WWF разработваме концепция за прилагането на природно-базирани решения за справянето с негативните ефекти в пилотен участък на река Искър в София.

Чрез използване на природно-базирани решения за устойчиво управление на река Искър ще можем да постигнем ползи за цялата речна екосистема - да се предпазим от наводнения, да възстановим и запазим биоразнообразието и да смекчим вредните ефекти от изменението на климата и да намалим замърсяването. Не по-малко са и социално-икономичните ползи - водата ще се използва по-ефективно като ресурс и същевременно крайречните райони ще бъдат по-достъпни и приятни за преминаване и разходки. Всичко това може да се случи на по-ниска цена, отколкото, чрез някои конвенционални инженерно-базирани подходи.

В този смисъл природно-базираните решения са полезни не само в екологичен, но и в икономически план и заслужават да бъдат приложени за устойчиво управление на водите. Въпреки че те изискват далеч по-малко човешка намеса и поддръжка, са много зависими от екологичната култура на посетителите. Затова от всички нас зависи да продължим да работим за опазването на реките.

______________________________

► Можете да подкрепите дейността ни и заедно да опазваме природата в страната като направите дарение на сума по ваш избор ТУК.  

 

Nature Based Solutions
© Michel Gunther / WWF Enlarge