Действия на WWF във връзка с инцидента край БелицаPosted on 12 July 2021
Експерти на WWF посетиха мястото на инцидента край Белица
© WWF
Във връзка със случая край Белица, както и с оглед ангажимента ни към опазването на природата и стремежа ни към изграждане на хармонична връзка между хората и околната среда, ние от WWF предприехме действия в няколко посоки. Те имат за цел да:
 
- предотвратят евентуален последващ конфликт в района на Белица;
- минимизират риска от прибързани или неправомерни решения;
- създадат дългосрочни условия за опазването на вида и превенция на потенциални конфликти между хора и мечки в цялата страна.
 
1. Действия по предотвратяване на по-нататъшен конфликт в района на Белица
 
Експерти на WWF посетиха община Белица и мястото на инцидента, за да се срещнат лично с кмета г-н Радослав Ревански, както и с горския служител към общината. Те се запознаха с детайлите около нападението, а също и с мерките, предприети от страна на местните власти и Югозападното държавно горско предприятие (ЮЗДП), с цел да се намали вероятността от нов инцидент в района. 
 
През пролетния и есенния сезон брането на гъби осигурява препитание за стотици хора в района на Белица. Голяма част от тях са извозвани от града към гората рано сутрин с бусове, а представител на общината организира за тях кратък инструктаж за безопасно поведение в среда, обитавана от мечки. Специалистите на WWF имат готовност при нужда да се включат в провеждането на допълнителни обучения за местните хора.
 
По време на срещата обсъдихме различни варианти за действие. Обсъдихме с кмета и възможността за закупуване на специални спрейове против мечки, които да бъдат предоставени на гъбарите. Предвид високата им цена обаче, както и предвид факта, че ползването им крие известни рискове и за самите хора, стигнахме до извода, че това не е възможна и подходяща мярка.
 
Съвместно с г-н Ревански преценихме, че в допълнение на инструктажите би било много полезно на хората да се раздават брошури с правилата за безопасност, както и да се изработят табели, които да бъдат поставени на ключови места в района. Целта е те непрекъснато да напомнят какво е адекватното поведение при навлизане в гората. В процес сме на изработване на тези информационни материали.  
 
По време на посещението ни  съвместно с горския служител огледахме района за незаконни сметища, необезопасени кофи за боклук и кошери, които биха могли да увеличат риска от приближаване на мечки към населеното място. Стана ясно, че преди месец е имало нападение на кошери в близост до мястото на инцидента. Кошерите не са били законно регистрирани и са прибрани от собственика си. В рамките на обиколката не установихме в района да има обекти, чието обезопасяване да изисква превантивно поставяне на електропастир.
 
2. Действия по минимизиране риска от прибързани и неправомерни решения
 
WWF поиска по ЗДОИ копие от издаденото от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) разрешително за отстрел на мечката, както и всички документи, на които то се основа. Целта е да проверим законосъобразността на процедурата и да се уверим, че решенията ще се взимат на базата на достатъчно информация. Въпреки това от ЮЗДП и от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) ни увериха, че на този етап няма планове за използване на разрешителното.
 
Поддържаме постоянна връзка с ТП „Държавно горско стопанство Белица” и се информираме за действията на неговите служители. Екипи на ЮЗДП са инсталирали фотокапани в близост до мястото на инцидента, за да проследят дали мечката ще се появи отново. Освен това специалисти обикалят района ежедневно с цел превенция на потенциален конфликт. Още една предпазна мярка е поставянето на хранителни примамки, които да способстват за задържане на мечката в по-високите части на планината. За момента смятаме, че предприетите действия са адекватни и спомагат за намаляване на вероятността мечката да се приближи отново към Белица.
 
Експертите на WWF знаят, че идентифицирането на мечка в гората е трудна задача. За да се минимизира риска тази или друга мечка да бъде убита, нашият екип взе четири проби от косми от мястото на инцидента. Пробите са консервирани. В случай на нова конфликтна ситуация в района пак ще вземем проби и ще направим сравнителен ДНК анализ, за да установим дали става въпрос за една и съща мечка.
 
3. Дългосрочни действия за превенция на конфликта човек-мечка
 
WWF продължава да следва своята научно-базирана програма за превенция на конфликта между мечките и хората в рисковите райони на Родопите, Рила, Пирин и Централна Стара Планина, където е възможно да се случи.
 
Нашите експерти активно работят за намаляване нивата на бракониерство срещу мечките, както и срещу други защитени видове. За тази цел обучаваме служителите в институциите, правим редовни изследвания и мониторинг, анализираме законодателството и процедурите на правоприлагане и изготвяме препоръки за тяхното подобряване. Също така ще се включим дейно в консултативния процес по подготовката на  новия  План за действие за кафявата мечка, какъвто се прави на всеки десет години за ключови видове у нас.
 
Ще настояваме и за провеждането на изчерпателен ДНК-мониторинг на популацията на кафявата мечка в България. Целта е да се верифицират данните от мониторинга, провеждан от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), както и да се постигне пълна яснота за състоянието на вида. Това ще спомогне за постигане на консенсус сред всички заинтересовани страни (министерства, научни среди, горски стопанства, ловни дружинки, гъбари, неправителствени организации, граждани) относно най-адекватните мерки за опазване на вида, както и за превенция на конфликта човек-мечка.
Експерти на WWF посетиха мястото на инцидента край Белица
© WWF Enlarge