Какво би искал/а да потърсиш?

WWF проучи горски терени, които ще бъдат адаптирани към промените в климата

Експерти посетиха горите в районите на селата Рударци, Ярлово и Боснек

Климатичните промени оказват все по-силно влияние върху нашето ежедневие. Това се усеща ясно и в горскостопанския сектор, който се грижи за втория най-голям склад на въглероден диоксид на планетата – горите. В тази връзка тяхното адекватно управление е от съществено значение както за природата, така и за всички нас.

Именно това е целта на природозащитната организация WWF и нейните партньори по проекта „Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа”. Теренната работа в България ще се извършва на площ от над 1300 ха (13 000 дка) в обхвата на седем държвни горски стопанства: ДГС „Витошко-Студена“, ДГС „Радомир“, ДГС „Невестино“, ДГС „Петрич-Първомай“, ДГС „Гоце Делчев“, ДГС „Сандански“ и ДГС „Кюстендил“ – всичките на територията на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП). Целта е да се адаптират към климатичните промени най-уязвимите гори у нас – изкуствено създадените горски култури от бял бор.

Много важна част от изпълнението на проекта са теренните посещения, по време на които събираме информация за обектите, където ще се прилагат мерките за адаптация. Планирахме да направим първите посещения рано през пролетта, но поради нестабилното време, интензивните дъждове и труднодостъпните терени, доскоро това беше почти невъзможно. Затова открихме сезона сега...

Началото на нашите проучвания поставихме в районите на селата Рударци и Ярлово, които са част от територията на ДГС „Витошко-Студена“, както и в Боснек – в ДГС „Радомир“. Наблюдавахме изкуствено създадени гори от бял и черен бор, които в резултат на различни фактори днес са с влошено здравословно състояние. В тези гори се предвижда разреждане, като основната цел е да се даде път за развитие на естествените дървесни видове, които са по-устойчиви на промените в климата.

Рударци

В гората около Рударци борът е засаден на ниска надморска височина и очаквано бива изместен от естествените видове. Наблюдавахме възобновяване на широлистни дървета на различна възраст, сред които цер, благун, бреза, леска, мъждрян, дрян, круша, дива череша, бук и трепетлика. Поради близостта на гората до населеното място, акацията, която е инвазивен вид, също е навлязла сред дърветата. Част от мерките по проекта предвиждат нейното постепенно премахване.

Ярлово

В района на Ярлово се качихме на 1400 м. надморска височина по труднодостъпен терен, допълнително утежнен от дъждовете. Боровата гора, в която попаднахме, беше с изпочупени и нападали дървета, най-вероятно поради снеголом или ветролом. Около нея наблюдавахме букови насаждения, които естествено навлизаха и в самата борова гора. Другият вид, който установихме там, беше смърчът. Гората беше изключително богата и на диви животни – натъкнахме се на пресни следи от диви свине, а в близост до извора чухме обаждането на сръндаци, като намерихме и техните лежанки. Попаднахме и на жълтокоремна бумка, която е включена в списъка с консервационно значими видове.

Боснек

В района на село Боснек основните насаждения са от черен бор. Самата гора е заобиколена и разделена от голини. Това беше и мястото с най-малко и еднороден подраст. Видяхме единични дръвчета от космат дъб и благун, повечето на една или две години. В близост имаше дъбова гора, от където по всяка вероятност навлизат и младите дръвчета. В нея изобилстваше от следи на диви свине, попаднахме на сърна, а най-впечатляващото ни наблюдение беше сравнително прясна стъпка от мечка!

И двете държавни горски стопанства, които посетихме, са сертифицирани по системата FSC, което означава, че при провеждането на сечите, горските служители трябва да се съобразяват с нейните стандарти. Някои от тях са свързани с опазване на биоразнообразието и следователно дейностите са съобразени и с конкретните условия, при които живеят местните видове.

Какво следва?

Предстоят дейности по по-обстоен мониторинг на биоразнообразнието. Те ще започнат след изготвянето на необходимите методики и ще включват наблюдение предимно на птици и насекоми. Ще се следят обектите преди и след провеждането на сечите, за да се установи дали има влияние върху конкретни консервационно значими видове растения и животни. Голямата цел на WWF е да постигнем положително въздействие върху тях и техните местообитания, превръщайки изкуствените гори в естествени, като по този начин осигурим и по-голяма устойчивост към промените в климата.
© Яна Барзова / WWF
Дъждовникът е най-едрият представител на семейство Саламандрови
© Яна Барзова / WWF
Букова гора
© Яна Барзова / WWF
Бял бор
© Яна Барзова / WWF
Сърна
© Яна Барзова / WWF
Следа от мечка
© Яна Барзова / WWF
Дъбче