Какво би искал/а да потърсиш?

WWF развенчава осем мита за използването на биомасата за отопление

Вижте в кои случаи биомасата е по-екологична от изкопаемите горива

Биоенергията играе важна роля в борбата с изменението на климата. Но само когато осигурява значително и бързо намаляване на емисиите в сравнение с изкопаемите горива. Това се постигна единствено с ограничения върху разрешената за изгаряне биомаса. Тъй като влиянието върху климата е различно при изгаряне на цели големи стволове на дърветата и на дървени стърготини. За съжаление, това често остава неразбрано. А индустрията за добив на горска биомаса е срещу всякакви опити да бъдат наложени мерки в тази посока, позовавайки се на определни митове. В този текст ще се опитаме да ги развенчаем чрез научнообоснована информация.
 
 
Мит 1: Изгарянето на дървесина е по-полезно за климата от изкопаемите горива, защото биомастата е възобновяема.

Дървесината е възобновяема, но не е непременно нисковъглеродна. При изгарянето на биомаса се отделят повече емисии, отколкото при изгарянето на изкопаеми горива – за същото количество полезна енергия. Същевременно отнема дълъг период от време на дърветата да израснат отново и горите да се възстановят, за да могат отново да улавят въглерод от атмосферата.

Мит 2: Не изгаряме здрави гори за енергия, а само отпадъци и остатъци.

По време на преговорите по Директивата за възобновяемата енергия Европейският парламент призова за ограничаване на количеството „първична биомаса" (т.е. стволове на дървета, пънове и друга дървесина, взета направо от гората), тъй като изгарянето им има негативен ефект върху климата. Всъщност в Западна Европа са документирани много случаи на внасяне на едри дървени трупи в ТЕЦ. Дори и да нямат търговска стойност – например, защото са криви, леко изгнили или просто твърде големи за дъскорезницата – те биха съхранявали въглерод в продължение на десетилетия, ако бъдат оставени в гората. Изгарянето им за енергия е контрапродуктивно от гледна точка на климата и вредно за биоразнообразието.

Мит 3: Компрометираните дървета така или иначе ще изгният, оставени в гората, затова е по-добре да бъдат изгорени.

Гниенето на дървесината може да отнеме десетилетия, особено на по-обемните части като стволове, пънове и големи клони. Така част от въглерода остава в почвата за дълго време. Докато при изгарянето на такива материали въглеродът се освобождава веднага в атмосферата. Допълнително мъртвата дървесина, оставена в гората, е от решаващо значение за биоразнообразието. Около 1/3 от видовете в българските гори се хранят, крият или дори прекарват живота си в дървесината на мъртвите дървета.

Мит 4: Не можем да оставяме мъртва дървесина в гората заради риска от пожари и нашествието на корояди.

Да, има случаи, в които мъртвата дървесина се налага да бъде премахната, но това трябва да е добре аргументирано и да се разглежда като изключение. Такива необосновани страхове не могат да се използват като оправдание за изгарянето на всякаква мъртва дървесина за енергия.

Мит 5: Количеството на въглерода в горите от ЕС се увеличава, така че увеличеното изгаряне на биомаса е нормално.

Всяка година горите поглъщат повече въглерод от атмосферата, отколкото се губи при дърводобива. Но това не означава, че изгарянето на дървета за енергия е целесъобразно от гледна точка на климата. Напротив, това вероятно ще увеличи емисиите за десетилетия или векове в сравнение с изкопаемите горива, а горите биха поглъщали още повече въглерод, ако се намали делът на сечта. Драматичното нарастване на дърводобива в последно време, отчасти за да се отговори на нарастващото търсене на горска биомаса, може да намали капацитета на горите в ЕС да абсорбират CO2 в бъдеще.

Мит 6: Трябва да горим дърва заради енергийната криза, а не да ги забраняваме.

Когато говорим за ролята на биоенергията в борбата с климата, имаме предвид по-бързо намаляване на емисиите чрез използване на определен вид дървесина за енергия, в сравнение с използване на изкопаемите горива. Страховете са неоправдани, ЕС не планира да налага забрани. Хората ще продължат да използват дърва за огрев. Въпросът е уппотребата на каква точно дървесина трябва да бъде стимулирано от Директивата на ЕС за възобновяемата енергия.

Мит 7: Директивата за възобновяема енергия вече съдържа критерии за устойчивост на горската биомаса.

За съжаление, съществуващите критерии за устойчивост на горската биомаса, макар и изключително сложни и административно обременени, са до голяма степен, безсмислени. Например, критериите, свързани с намаляването на емисиите на парникови газове, не отчитат емисиите от реалното изгаряне на биомасата. От гледна точка на промените в климата е важно какво се изгаря, а не колко устойчиво е произведено то. Що се отнася до принципа на каскадното използване, т.е. приоритизиране на употребите на дървесината с най-висока добавена стойност, така че тя да се използва повторно и рециклира като материал, това по-скоро е въпрос на търговски решения.

Мит 8: Трябва да изсичаме дърветата и да засаждаме нови, за да продължат горите ефективно да поглъщат въглерод.

Европейският парламент призова за ограничаване на количеството „първична биомаса“ – т.е. стволове на дървета, пънове и друга дървесина, взета директно от гората. Това може да се отчита за постигане на целите за възобновяема енергия и би ограничило потенциални щети, причинени от политиките на ЕС в областта на биоенергията. За съжаление, обаче големият проблем си остава съзнанието на хората, обременено с митове, които продължават да бъдат движеща сила, дори да нямат никакво научно обоснование. Дърводобивната индустрия се възползва от това и споделя мнението, че трябва да изсичаме дърветата и да засаждаме нови, за да продължат горите ефективно да поглъщат въглерод.

Вярно е, че скоростта, с която гората поглъща въглерод от атмосферата, намалява с времето, но това е така, защото тя съхранява все по-голямо количество от него. Това е част от екосистемните услуги, които гората изпънява, а не причина за безконтролна сеч!Прочетете още по темата:

Как да се отопляваме с дървесина ефективно и екологично?
Неправилното изгаряне на дървесина отнема животи
WWF: Да ползваме биомаса, без да изсичаме горите
Климатичните промени излагат на риск нашите гори
© WWF
Доколко е екологична биомасата за отопление?
© WWF
Биоенергията играе важна роля в борбата с изменението на климата, но само когато осигурява значително и бързо намаляване на емисиите в сравнение с изкопаемите горива.