Какво би искал/а да потърсиш?

Големите проблеми на малките риби

Турне на WWF ще представи заплахите за българските притоци на Дунав и за 7 защитени вида.

На 12 май WWF стартира образователен тур в 7 града на страната, посветен на реките и техните обитатели. Целта е да се информират гражданите за проблемите на речните екосистеми, както и на решенията за преодоляването им. Фокус са река Дунав и нейните притоци. Турът ще посети София, Лом, Плевен, Русе, Велико Търново, Трявна и Габрово и се осъществява в  рамките на проекта LIFE+ Свободни риби.

Много от обитателите на реките в България са изправени пред сериозни заплахи. Въпреки намаляването на промишленото замърсяване през последните две десетилетия, популациите на редица видове не могат да се възстановят заради съществуващите прегради по реките, които пречат на рибите да доплуват до подходящите за обитаването и размножаването им места.

Видовете, към които са насочени усилията по проект "Свободни риби", са главоч, черна мряна, балканска кротушка, малка кротушка, балкански щипок, европейска горчивка и бисерна мида. Всички те са обект на опазване от европейската екологична мрежа Натура 2000 и са с намаляваща численост.

„Да освободим реките от прегради, да спрем унищожаването им, за да има живот за техните обитатели“. Под това мото ще премине турът, по време на който жителите на седем български града ще имат възможност видят на живо някои от редките видове, да научат повече за Дунав и притоците й, както и да се включи в образователни игри с награди.

Свободната миграция на рибите е от съществено значение за здравословните запаси от риба по света. Миграционните бариери са най-голям проблем за видовете, които плуват на дълги разстояния за да хвърлят хайвера си. На практика обаче те са пречка за всички диви видове. В сегашната ситуация мигриращите риби са под заплаха и в световен мащаб рибните запаси спадат. В България бентовете, ВЕЦ и шлюзовете, изградени за улавяне на водите, електрическа енергия и дренажи, са най-големите заплахи за мигриращите риби.

За да постигне целта си, WWF събира и систематизира актуална научна информация от територията на проекта. Данните за статуса на целевите видове и техните местообитания обхващат популации на седем вида риби и безгръбначни в 30 речни басейна с обща площ от над 45 000 кв м в 14 Натура 2000 зони. Повече за проекта: http://www.wwf.bg/what_we_do/rivers/free_fish/.

Програма на образователния тур по проект „Свободни риби“:

12 май: София, Бизнес парк (паркинг пред сграда 5) 11:00 – 19:00;
13 май: София, Княжеска градина (пред Паметника на съветската армия) 11:00 – 19:00;
14 май: Лом, Дунавски парк (района на Амфитеатъра), 12:00 – 19:00;
15 май: Плевен, площад „Свобода“ (алеята между ул. Дойран и мола) 11:00 – 19:00;
17 май: Русе, до Съдебната палата (откъм улица „Църковна независимост“) 11:00 – 19:00;
19 май: Велико Търново, парк Марно поле 11:00 – 19:00;
20 май: Трявна, до читалище „Пенчо Славейков 1871“ 11:00 – 19:00;
21 май: Габрово, площад „Възраждане“ 11:00 – 19:00.

Проектът "Опазване и възстановяване на Натура 2000 реофилни видове риби и техните миграционни пътища в ключови защитени зони в България“LIFE12 NAT/BG/001011" е финансиран от програма Life+ - финансовият инструмент за околна среда на Европейския съюз, и от Кока-Кола. Общата стойност на проекта е 411 057 евро, в т.ч. 205 528 евро съфинансиране от ЕС.