Какво би искал/а да потърсиш?

Приключи проект за възстановяване и опазване на 11 типа редки природни местообитания в България

 По проекта бяха възстановени 806 дка горски местообитания в 7 природни парка.

Сред най- важните резултатите от приключилия първия съвместен проект на ИАГ и WWF по програма ЛАЙФ+ на ЕС, са 806 дка възстановени горски местообитания в 7 природни парка, 434 дка премахнати чужди видове в 4 парка, новосъздаден маточник от черна топола и бяла върба на площ от 20 дка и възстановени 13 вида редки растения в 4 парка, както и 1441 дка млади гори, отгледани по Саарландския метод в природен парк Странджа.

Проектът за възстановяване на горски местообитания в 10 природни парка е изготвен в края на 2008 г., когато беше създадена мрежата от защитени територии Натура 2000. Тогава обаче липсваше практически опит в опазването и възстановяването на природни местообитания от националната екологична мрежа. Природните паркове, освен защитени територии по българското законодателство, са и част от Натура 2000. За това дирекциите на природните паркове опазват и зоните от екологичната мрежа, с които се припокрива територията на съответния парк.

Проектът работи по няколко конкретни проблема: чужди и инвазивни видове, замяна на култури от чужди видове с местни, изчезнали от проектните територии редки растения, малобройни популации на редки растения, липса на достатъчно знания за защитените местообитания и видове, и необходимост от специализирана паркова инфраструктура за защита на целевите местообитания.

Дейностите, чрез които решавахме тези проблеми, бяха: премахване на чужди видове, залесяване с местни видове дървета, възстановяване на редки растения, изграждане на паркова инфраструктура и почистване на парковете, както и различни комуникационни дейности.

Най-големите ни постижения включват:
• Младите фиданки от местни видове ще дадат началото на нови 347 дка крайречни гори в парковете „Персина“, „Врачански Балкан“, „Витоша“, „Сините камъни“, „Българка“ и „Златни пясъци“.
• Местни видове като сребролистна липа, цер и полски бряст, замениха културите от чуждия вид бяла акация, на площ от 308 дка в Природен парк „Русенски Лом“.
• В Природен парк „Витоша“, след десетелетия, отново растат семеначета от клек.
• Бялата водна лилия вече трета година цъфти в блатата на остров Персин в Природен парк „Персина“.
• Над 100 млади растения от тис обитават природен парк Странджа, където преди началото на проекта имаше само 5 големи тисови дървета, всичките мъжки и с невъзможност за размножаване.
• На остров Персин е създадена втората в страната жизнена популация на вида алоевиден стратиотес, който до сега се срещаше единствено в резерват Сребърна.
• Водната детелина се завърна в Природен парк „Витоша“, след като беше изчезнала преди няколко десетилетия.

Сред останалите резултати са:
• Създадена е нова паркова инфраструктура: 17 туристически къта, 1 туристически маршрут, 25 малки дървени моста, 123 информационни табели, 246 пътуващи знаци, 70 забранителни знаци, 735 огради, 380 м дървени скари;
• Ремонтирана е паркова инфраструктура: 1 туристически маршрут и 10 дървени моста;
• Провеждане на дни за почистване на природните паркове през 3 поредни години с участие на 9400 доброволци и събрани 36 тона отпадъци от парковете;
• Организиране на повече от 10 обучения на горски собственици за устойчиво горско стопанисване;
• Направени са въздушни снимки на местата, обект на проекта, през три отделни години;
• Създадена е пътуваща изложба на дейностите по проекта;
• Осигурена е лабораторна апаратура за извършване на изоензимен анализ;
• Осигурен е трактор и прикачен инвентар за обработка на тополовите вкоренилища и маточник.

Дългосрочните ползи от проекта се изразяват в живото наследство, което той оставя – бъдещи гори и възстановени редки видове, обновена паркова инфраструктура, натрупан опит във възстановяване на природни местообитания, партньорство между НПО и държавна администрация, експертен капацитет у държавните горски стопанства и ангажирана общественост – всеки парк сега има мрежа от доброволци, които се включват в различни дейности, като почистване или засаждане на фиданки. Частните дървопроизводителни и дърводобивни юридически лица събраха знания за природосъобразно горско стопанисване.

Работата се извърши като част от проект “Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”, LIFE08 NAT/BG/000281. Изпълнението на проекта беше финансово подпомогнато от Societe Generale Експресбанк.