Какво би искал/а да потърсиш?

WWF и Изпълнителната агенция по горите отбелязват двадесетата годишнина от старта на програма LIFE+

 

WWF ви кани на 5 май 2012 г., събота, от 11.00 ч. на площада пред пилоните на НДК на отбелязването на двадесетата годишнина от старта на програма LIFE+ и влизането в сила на Директивата за природните местообитания 92/43, която определя създаването на европейската екологична мрежа Натура 2000.

На събитието заедно ще оформим дърво, чиито клони ще символизират екологичната мрежа, а фигурата ще бъде снимана от покрива на НДК.

Преди 20 години Европейският съюз създаде най-голямата мрежа от защитени зони в света - Натура 2000. Така за пръв път в историята, един цял континент работи за защита на своята природа. Заедно с Директивата за опазване на дивите птици, Директивата за местообитанията е основата на природозащитната политика на Европа.

Европейската природозащитна политика в тази област се базира на два стълба – мрежата Натура 2000 и системата за опазване на видове. Документът защитава повече от 1000 животински и растителни вида и над 200 типа природни местообитания. В ЕС има над 26 100 зони от мрежата, като тя покрива 17.5% от територията му. България е една от най-богатите на биоразнообразие страни и мрежата покрива около 34% от територията й. Много от българските видове, опазвани от Натура 2000 са застрашени или вече изчезнали в Европа.

Биоразнообразието осигурява социални и икономически ползи, които произтичат от различните екосистемни услуги, като повечето от тях не могат да бъдат заменени от технологични решения, сочи доклад на WWF, наречен „Нашият природен капитал – печелившата инвестиция по време на криза”.

Част от тези предимства имат парично измерение, представено от пазарната им стойност (дървесина, горски плодове, гъби, риба). Други могат да бъдат изчислени на базата на спестени разходи за възстановяване от природни бедствия като например предпазване от ерозия и наводнения.


Въпреки че е трудно да се изчисли в глобален мащаб, различни експертни оценки показват, че кумулативната загуба на биоразнообразие и свързаните с него екосистемни услуги като пречистване на води, натрупване на въглерод, опрашване на растенията за периода 2000-2050 г. се равнява на загуба от 7% от глобалния брутен вътрешен продукт. От друга страна резултатите от различни изследвания сочат, че опазването на природния капитал може да осигури значими социално-икономически ползи. Например, ползите от мрежата Натура 2000 възлизат на 200 до 300 млрд. евро годишно, което е равно на 1,7- до 2,5%от БВП на ЕС. В същото време разходите, които биха произтекли от липсата на прилагане на законодателството по околна среда възлизат на 50 млрд. евро годишно, казва още доклада.

В тази връзка, скорошни проучвания във Финландия показаха, че всяко евро инвестирано в национални паркове и зони за отдих има средна възвращаемост от 7,2 евро от приходи от туристи.