Стартира възстановяването на блатото КайкушаПрез декември 2011 г. стартира възстановяването на блатото Кайкуша в Природен парк Персина. То включва изграждане на шлюзови съоръжения, нови довеждащи канали, прекъсване на съществуващите диги и др.

Предвижда се и изграждане на прилежаща туристическа инфраструктура: наблюдателна кула, дървени мостове и образователни пътеки.

Основната цел на възстановяването е подобряване водният режим на пресушеното блато и възстановяването на местообитанията на два защитени вида птици – белоока потапница и малък корморан.

Дейността е част от проект „Трансгранични консервационни мерки за опазване на малкия корморан и белооката потапница в характерни места на територията на България и Румъния” по Програма „LIFE +” (Зелени граници).

Това е българо-румънски проект, в който участват WWF-България и Природен Парк Персина. Той се финансира от Европейската комисия и трябва да приключи в края на 2012 г.
Възстановяването на Кайкуша трябва да доведе до възстановяването на местообитанията на белооката ... 
© WWF Bulgaria
Възстановяването на Кайкуша трябва да доведе до възстановяването на местообитанията на белооката потапница и малкият корморан
© WWF Bulgaria