Какво би искал/а да потърсиш?

Програма Гори
© WWF

​Информационни материали и доклади

Добри практики при възстановяването на крайречни г...
PDF
Анализ на незаконния дърводобив в България, 2018 -...
PDF
Становище за Закона за обезлесяването на ЕС, юни 2...
PDF
Преоценка на съществуващи модели за управление на ...
PDF
Национален FSC стандарт на България
PDF
Оценка на управлението на горите в България, 2022
PDF
Анкета „Мерки за адаптиране на горите към климатич...
PDF
Инициатива на ЕС за борба с горската престъпност. ...
PDF
Ревизия на Националния FSC стандарт за България
PDF
European primary forests database
PDF
Плакат - как да избираме дърва за огрев, 2021 г.
PDF
Брошура „Екосистемни услуги“
PDF
Спиране на сечи във вековни гори - мораториум
PDF
EU Forest Crime Initiative. Gap Analysis: Bulgaria...
PDF
Препоръки за подобряване на правоприлагането по от...
PDF
EU Forest Crime Initiative: EU summary of the gap ...
PDF
Guide for Identifying, Managing, and Monitoring of...
PDF
Анализ на незаконния дърводобив в България, 2013 -...
PDF
Analysis of illegal logging in Bulgaria, 2013 - 20...
PDF
Преглед на прилагането на EUTR: България
PDF
EUTR Enforcement Review: Bulgaria
PDF
Centralised National Risk Assessment – Bulgaria, c...
PDF
Lessons Learnt from 20 Years of Floodplain Forest ...
PDF
Становище на WWF относно докладването на горските ...
PDF
План за постигане на устойчивост на консервационни...
PDF
Ръководството за определяне на гори с висока консе...
PDF
After-LIFE conservation plan, project LIFE13 NAT/B...
PDF
Доклад „Крайречните гори - богатството, което не п...
PDF
Riparian forests - the wealth we hardly know, 2019
PDF
Centralised National Risk Assessment – Bulgaria
PDF
Ръководство за възстановяване и управление на край...
PDF
Guidelines for restoration and management of ripar...
PDF
Становище относно Националния план за действие за ...
PDF
Брошура „Крайречните гори: ползи, състояние, опазв...
PDF
Riparian forests: benefits, present condition, res...
PDF
Ръководство за прилагане на Регламент (ЕС) 995/201...
PDF
Централизирана национална оценка на риска – Българ...
PDF
Централизирана национална оценка на риска – Българ...
PDF
Идентификация и картиране на гори във фаза на стар...
PDF
Индекс за оценка на гори във фаза на старост
PDF
Brochure 'Old-growth forests: the unknown treasure...
PDF
Брошура „Старите гори - непознатите съкровища на Б...
PDF
Старите гори в България, Цветан Златанов
PDF
Analysis of Illegal Logging in Bulgaria, 2006 - 20...
PDF
Перспективи и насоки на стопанисване на изкуствени...
PDF
Ръководство за участие на заинтересованите страни ...
PDF
Анализ на незаконния дърводобив в България между 2...
PDF
Становище на WWF по проект за изменение и допълнен...
Word
Приложение на индекса за оценка на гора във фаза н...
PDF
Национален FSC стандарт на България
PDF
Процедури за прилагане на националния FSC стандарт
File
FSC Controlled Wood risk assessment
PDF
Икономически анализ на мерките за опазване на гори...
PDF
Предложения на WWF относно Наредбата за инвентариз...
Word
Оценка на риска за контролирана дървесина съгласно...
PDF
Как да оценим доставчиците ни на хартия за офиса?
PDF
„Пазарувай зелено“ - как да използваме хартията в ...
PDF
Ниво на незаконния дърводобив в България, 2005
Word
Мъртва дървесина - жизнена гора, 2004
PDF
Ползите от горите с висока консервационна стойност
PDF
Брошура „Гори с висока консервационна стойност“
PDF
Illegal wood for the European market, 2008
PDF
Анализ на българските и европейските изследвания з...
PDF
Анализ на ползването в старите гори
PDF
Определител на растенията за оценка на ГВКС
PDF
Определител на животните за оценка на ГВКС
PDF