Какво би искал/а да потърсиш?

Възстановяване на гори в 10 природни парка
© Alexander Ivanov

Проектът „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори“ се осъществи по програма LIFE+ на Европейския съюз.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

В периода около създаването на мрежата от защитени територии Натура 2000 в България липсва практически опит в опазването и възстановяването на природни местообитания от националната екологична мрежа.

В същото време, налице са проблеми като наличие на чужди и инвазивни видове,малобройни популации на редки растения, липса на достатъчно знания за защитените местообитания и видове и липса на специализирана паркова инфраструктура за защита на целевите местообитания.

For English press here
LIFE and Natura 2000 logos
КАКВО ПРАВИ WWF?

Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и WWF България обединиха сили в проект, който опазва и възстановява 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в горите върху площ от 21 хил. ха в 10 български природни парка – Българка, Витоша, Врачански Балкан, Златни пясъци, Персина, Рилски манастир, Русенски Лом, Сините камъни, Странджа, Шуменско плато. Проектът е финансиран по програма ЛАЙФ+ на ЕС.

Сред най-важните резултатите от приключилия вече проект са: 806 дка възстановени горски местообитания в 7 природни парка, 434 дка премахнати чужди видове в 4 парка, новосъздаден маточник от черна топола и бяла върба на площ от 20 дка и възстановени 13 вида редки растения в 4 парка, както и 1441 дка млади гори, отгледани по Саарландския метод в природен парк Странджа.

Най-големите ни постижения включват:

 • Младите фиданки от местни видове ще дадат началото на нови 347 дка крайречни гори в парковете „Персина“, „Врачански Балкан“, „Витоша“, „Сините камъни“, „Българка“ и „Златни пясъци“;

 • Местни видове като сребролистна липа, цер и полски бряст, замениха културите от чуждия вид бяла акация, на площ от 308 дка в Природен парк „Русенски Лом“;

 • В Природен парк „Витоша“, след десетелетия, отново растат семеначета от клек;

 • Бялата водна лилия вече трета година цъфти в блатата на остров Персин в Природен парк „Персина“;

 • Над 100 млади растения от тис обитават природен парк Странджа, където преди началото на проекта имаше само 5 големи тисови дървета, всичките мъжки и с невъзможност за размножаване;

 • На остров Персин е създадена втората в страната жизнена популация на вида алоевиден стратиотес, който до сега се срещаше единствено в резерват Сребърна;

 • Водната детелина се завърна в Природен парк „Витоша“, след като беше изчезнала преди няколко десетилетия.

Сред останалите резултати са:

 • Създадена е нова паркова инфраструктура: 17 туристически къта, 1 туристически маршрут, 25 малки дървени моста, 123 информационни табели, 246 пътуващи знаци, 70 забранителни знаци, 735 огради, 380 м дървени скари;

 • Ремонтирана е паркова инфраструктура: 1 туристически маршрут и 10 дървени моста;

 • Провеждане на дни за почистване на природните паркове през 3 поредни години с участие на 9400 доброволци и събрани 36 тона отпадъци от парковете;

 • Организиране на повече от 10 обучения на горски собственици за устойчиво горско стопанисване;

 • Направени са въздушни снимки на местата, обект на проекта, през три отделни години;

 • Създадена е пътуваща изложба на дейностите по проекта;

 • Осигурена е лабораторна апаратура за извършване на изоензимен анализ;

 • Осигурен е трактор и прикачен инвентар за обработка на тополовите вкоренилища и маточник.

В рамките на проекта засадихме над 320 хил. фиданки и резници на ясен, дъб, бук, клек, тис, черна елша и др.

© Иван Камбуров, ДПП "Странджа"

Дългосрочните ползи от проекта се изразяват в живото наследство, което той оставя – бъдещи гори и възстановени редки видове, обновена паркова инфраструктура, натрупан опит във възстановяване на природни местообитания, партньорство между НПО и държавна администрация, експертен капацитет у държавните горски стопанства и ангажирана общественост – всеки парк сега има мрежа от доброволци, които се включват в различни дейности, като почистване или засаждане на фиданки. Частните дървопроизводителни и дърводобивни юридически лица събраха знания за природосъобразно горско стопанисване.

Работата се извърши като част от проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори“, LIFE08 NAT/BG/000281. Проектът е на обща стойност 1 236 834 евро, в т.ч. 615 199 евро съфинансиране от ЕС. Изпълнението на проекта беше финансово подпомогнато и от Societe Generale Експресбанк.