Какво би искал/а да потърсиш?

Жив Дунав
© Manuel Presti

WWF и Кока-Кола възстановяват живата река

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

През последните 150 години 80% от заливните площи и влажните зони по поречието на река Дунав са изчезнали. Увреждането на най-дългата река в Европейския съюз е причинено предимно от преграждането с бентове на речното корито, изграждането на диги и издълбаване на дъното. И докато в големи участъци в Германия и Австрия реката е превърната в плавателен канал, в по-слабо развитите райони на Среден, Долен Дунав и делтата на реката, все още се съхранява уникално биологично разнообразие, загубено на други места. Дом на видове от световно значение, в реката се срещат критично застрашените дунавски есетри, а край нея – розови пеликани, морски орли и черни щъркели. Влажните зони по Среден и Долен Дунав са забележителни. Те осигуряват многобройни екосистемни услуги, като пречистване на водата, намаляване на замърсяването, защита от наводнения и подкрепа за социо-икономически дейности като риболов и туризъм.

Знаеш ли, че?

Влажните зони предоставят редица жизненоважни услуги: предпазват от наводнения и осигуряват чиста вода, храна, дървен материал и биомаса, възможности за развитие на устойчив туризъм.

© Michel Gunther / WWF
КАКВО ПРАВИ WWF?

WWF и Кока-Кола си сътрудничат на местно ниво в десетки страни, за да създадат по-сигурно бъдеще за водата, включително в басейна на река Дунав.

До 2021 г., когато приключи първата фаза на партньорството между двете организации, целта му беше капацитетът на реката да бъде увеличен значително - с еквивалента на 4 800 олимпийски басейна (12 милиона m³) и да бъдат възстанови влажни зони с площ над50 km². Безвъзмездната финансова помощ от Фондация Кока-Кола подкрепя възстановяването на влажните зони в шест държави - Австрия, България, Хърватия, Унгария, Румъния, Сърбия.

На 19 март 2024 г WWF Централна и Източна Европа (WWF-CEE) и Фондация „Кока-Кола“ обявиха, че разширяват своето партньорство „Жив Дунав“, за да помогнат за увеличаване на устойчивостта на климата и водата по поречието на Дунав за още три години. Фондация "Coca-Cola" подкрепя програмата с 1,53 млн. USD.

Належащите предизвикателства, причинени от деградацията на природата, загубата на биологично разнообразие и кризата със сладководните води, са неразривно свързани и справянето с тях е от решаващо значение за смекчаване на най-лошите последици от изменението на климата. Колективните действия на промишлеността, правителствата и природозащитниците са от съществено значение за постигането на дългосрочни положителни въздействия за възстановяването на природата и защитата на основни екосистеми и чрез това изграждане на по-голяма устойчивост на рискове, свързани с климата и водата.

Партньорството ще продължи да се фокусира върху възстановяването на основни влажни зони, заливни низини и притоци по река Дунав, като се основава на успеха и въздействието, постигнати чрез междусекторната програма през последните десет години. Партньорството ще продължи да подпомага местните общности, уязвими на климатичните рискове, както в селските, така и в градските райони. В същото време то ще работи за подобряване здравето на водосбора в Дунавския басейн и ще осигурява ползи за селското стопанство и природата.

Инфографика

Постигнати резултати

До 2021 г., когато приключи първата фаза на „Жив Дунав“, с подкрепата на Фондация „Coca-Cola“, европейски и държавни фондове бяха възстановени приблизително 5 462 хектара влажни зони, реки и заливни територии. Това създаде възможност за попълване на около 13,45 милиона кубични метра вода годишно в Дунавския басейн. Партньорства като това насърчават световната общност да подобри механизма за управление на водите и да работи активно за минимизиране на риска от недостиг на този жизненоважен природен ресурс.

Доклад за постигнатите резултати.

В България

Премахнахме бариерата, блокираща преминаването на рибите при ниски води, от река Черни Лом край село Червен, Русенско, и изградихме рибен проход. Възстановихме и участък от река Черни Лом. Така увеличихме защитата от наводнения на село Острица и осигурихме свободно преминаване на рибите, обитаващи реката.

Отново в рамките на партньорството, в сътрудничество с Природен парк „Персина“, изградихме шлюзове на остров Персин, край Белене, чиито блата бяха напълно пресушени. Целта - да възстановим връзката между реката и влажната зона. Благодарение на възстановяването на влажните зони на острова животът в блатото започва постепенно да се възражда и след 60-годишно прекъсване тук отново гнездят пеликани.

Living Danube Partnership Supporting Banner