Какво би искал/а да потърсиш?

Panda Labs Junior за справедлив преход
© WWF

Младежки зелени иновации целят да подобрят икономиката във въглищните райони.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Основното предизвикателство за човечеството днес е справянето с климатичните промени заедно с постигането на устойчиво икономическо развитие. Сред необходимите мерки са спешни действия за намаляване на емисиите парникови газове. Преходът към нисковъглеродна икономика в Европа вече не е просто абстрактна концепция. Той се превърна в официална политика, както с приемането на Парижкото споразумение през 2015 г., така и с поставянето на конкретни цели на ЕС в областта на климата и енергетиката. Сред тях са намаляване с поне 40% на емисиите на парникови газове до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. Целта за 2050 г. е още по-амбициозна: намаляване с 80-95%.
Поставените цели влияят по различен начин върху различните икономически сектори. Добивът на въглища и производството на електроенергия от тях обаче са най-пряко засегнати, тъй като те като цяло не са съвместими с концепцията за нисковъглеродна икономика. Тези сектори първи ще усетят последиците от неизбежния енергиен преход, който ще изисква сериозно преструктуриране на местната икономика, включително от гледна точка на работна заетост, образование и квалификация.

Дете, част от движението
КАКВО ПРАВИ WWF?

Panda Labs Junior за справедлив преход е общ проект на WWF България, WWF Сърбия, Junior Achievement България, Junior Achievement Северна Македония и Eko team Черна гора. Основната му цел е да допринесе за справедлив преход и навременно развитие на знания и предприемачески капацитет сред младежите във въглищните райони в четирите държави. Проектът насърчава възобновяемата енергия, енергийната ефективност, кръговата икономика и решенията за смекчаване и адаптиране на климата. 
Panda Labs Junior за справедлив преход предоставя възможности за регионална мрежа, включваща 600 млади хора, и подпомага следващото поколение с инструменти за трансформиране на местните общности и икономики, в сътрудничество с ключови участници като местни власти, университети и изследователски центрове. Такъв подход за зелени иновации е подкрепен от местните власти и образователните структури във въглищните региони.
Във всяка страна 100 гимназисти и 50 студенти са обучени да разработват устойчиви иновативни бизнес решения и зелени старт-ъпи в местните общности, като участват в поредица от обучения, хакатони, мрежови събития и регионални срещи. 
Проектът вдъхновява партньорства с училища и общини и насочва интереса на местните власти и бизнес ментори към овластяване и мотивиране на младите хора да останат и да намерят работа в своите региони.
Този ​​проект е част от Европейската инициатива за климата (EUKI) на германското федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност (BMU).