Какво би искал/а да потърсиш?

© Тома Белев
Тома Белев

Тома Белев е експерт по управление на защитени територии и защитени зони от Натура 2000. Автор в редица стратегически документи за биологично разнообразие и горско стопанство и планове за управление на защитени територии. Бивш директор на природен парк Витоша и заместник-министър на околната среда и водите.