Какво би искал/а да потърсиш?

© Катерина Раковска
Катерина Раковска

Професионалният ѝ опит включва работа в дирекция на природен парк „Витоша“, Сдружение за дива природа Балкани и CEE Bankwatch. Участва в и координира проекти в сферата на природозащитата и а кампании за опазване на защитените територии. Катерина е представител на екологичните НПО в комитет за наблюдение на оперативна програма „Околна среда“ и е един от основателите на коалиция „За да остане природа в България“.