Какво би искал/а да потърсиш?

Справедлив преход в Източна и Южна Европа
© WWF

За отговорно към природата и местните хора преминаване към нисковъглеродна икономика.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Основното предизвикателство за човечеството днес е справянето с климатичните промени заедно с постигането на устойчиво икономическо развитие. Сред необходимите мерки са спешни действия за намаляване на емисиите парникови газове. Преходът към нисковъглеродна икономика в Европа вече не е просто абстрактна концепция. Той се превърна в официална политика, както с приемането на Парижкото споразумение през 2015 г., така и с поставянето на конкретни цели на ЕС в областта на климата и енергетиката. Сред тях са намаляване с поне 40% на емисиите на парникови газове до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. Целта за 2050 г. е още по-амбициозна: намаляване с 80-95%.
Поставените цели влияят по различен начин върху различните икономически сектори. Добивът на въглища и производството на електроенергия от тях обаче са най-пряко засегнати, тъй като те като цяло не са съвместими с концепцията за нисковъглеродна икономика. Тези сектори първи ще усетят последиците от неизбежния енергиен преход, който ще изисква сериозно преструктуриране на местната икономика, включително от гледна точка на работна заетост, образование и квалификация.

Въглищна централа
КАКВО ПРАВИ WWF?

WWF работи по проект, с който да подкрепи прехода в отделни региони, зависими от въгледобивната и въглищна промишленост. Основната цел на дейността е да създаде диалог и да постави първите стъпки за дългосрочно планиране и - впоследствие -  осигуряване на плавно и социално отговорно преминаване към алтернативни икономически дейности.
Проектът „Справедлив преход в Източна и Южна Европа“ се изпълнява от WWF в периода октомври 2017 г. - февруари 2020 г. в четири държави: Германия, Полша, Гърция и България. Дейностите се финансират от програмата Европейска климатична инициатива (European Climate Initiative - EUKI) на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Федерална република Германия.
В България фокусът пада върху Югозападна България, където традиционно въгледобивът и въглищната промишленост представляват голяма част от икономиката на някои райони (например Бобов дол).
За да е успешен проектът, се търси активното участие и съвместна работа с различни групи предварително индетифицирани заинтересовани страни: синдикати, местни институции, власти и бизнес, национални институции, представители на гражданското общество и неправителствени организации, журналисти и институции на ЕС (Европейската комисия и Европейския парламент).
Основен принос на проекта е изработването на т.нар. план за справедлив преход (just transition plan), обхващащ изготвянето на социо-икономически анализ на средата и създаването на прогнозни модели за алтернативни икономически дейности в региона. Разработването на такъв документ цели да даде визия за изграждане на нов тип регионална икономика и наред с това да идентифицира нужните промени в образованието и други сфери на обществения живот, които да подпомогнат региона. Не на последно място, планът за справедлив преход на Югозападна България трябва да остойности разходите за извършването на прехода.

ДЕЙНОСТИ И ЦЕЛИ

Сред дейностите на проекта в България са:

  • Създаването на междуинституционален диалог чрез организирането на общи събития и кръгли маси по темата „справедлив преход“;
  • Организиране на поредица от пътувания за обмяна на опит;
  • Създаването на кратък документален филм по темата за справедливия преход.