Какво би искал/а да потърсиш?

СПРАВЕДЛИВ ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД
© WWF

Начинът, по който произвеждаме и потребяваме енергията си днес, ни изправя пред редица рискове, засягащи нашето здраве, финанси, както и качеството на средата ни на живот.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Замърсяването на въздуха взима все повече жертви всяка година. На въглищата се падат 70% от емисиите парникови газове в света, а осигуряват едва 40 на сто от електроенергията. По тази причина те са една от най-големите заплахи пред глобалната климатична система. 
 
Въглищната електроенергетика остава най-големият източник на въглеродни емисии и причинява сериозно замърсяване на въздуха и притеснителни здравни ефекти в засегнатите райони.

До 2038 г. въглищата ще бъдат извадени от употреба и хиляди миньори и енергетици у нас ще изгубят работата си.
 
В същото време енергийната бедност у нас се разраства, както и рискът от масирано използване на горска дървесина за отопление. А допълнителен натиск върху горите би означавал и тежък удар върху биологичното разнообразие.

Знаеш ли, че?

В Европа съществуват 41 въгледобивни региона. Два от тях се намират в България. Това са Югозападният, в който влизат Перник и Бобов дол, и Старозагорският.

© WWF
КАКВО ПРАВИ WWF?

За да даде шанс на въгледобивните райони у нас да се възползват максимално от привилегиите на европейската политика за декарбонизация, WWF работи заедно с всички заинтересовани страни: профсъюзи, местни власти и организации, национални и европейски институции, както и с представители на гражданското общество.
 
От години WWF насърчава справедливия преход към нисковъглеродна икономика, сериозен дял от който заема използването на дървесина от биомаса. Това обаче трябва да се случва регулирано и под наблюдение. Не бива да се стига до безразборно изсичане на горите за енергийни нужди, защото с това рискуваме да влошим последиците за климата, за екосистемите, както и за всички нас, които зависим от тях.
 
Справедливият преход от своя страна трябва да предложи адекватни алтернативи и финансови ресурси, които да намалят негативните ефекти за местните общности и работещите във въгледобивния сектор след извеждането на въглищата от екплоатация. Трябва да даде и тласък към устойчива местна икономика и справяне с последиците от десетилетията интензивен добив и замърсяване на околната среда.