Какво би искал/а да потърсиш?

Bio Screen
© WWF

Да ползваме разумно ресурсите на гората.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Използването на биомаса от дървесина за енергийни нужди е неефективна практика, заплашваща да доведе до сериозни последици за климата, горите, както и за уязвимите местни общности, които зависят от тях.

Мъртва дървесина в старите Севлиевски гори
КАКВО ПРАВИ WWF?

За да предотврати риска от масово изсичане и натиск върху горите, WWF започва работа за ограничаване допълнителното търсене на горска биомаса за енергийни нужди. Проектът Bio Screen се изпълнява от офисите на WWF в България, Румъния и Унгария, Енергийна агенция Пловдив и Фондация за регионално политическо сътрудничество в енергетиката и инфраструктурата, Унгария (REKK Foundation) с подкрепата на Германското федерално министерство на околната среда и програма EUKI.
В рамките на проекта експертите от природозащитната организация:

  • ще подготвят анализ, който да оцени какъв е потенциалът на горската биомаса у нас, който може да се използва за енергийни нужди за постигане целите за декарбонизация до 2030 и 2050 г.; 
  • ще поставят началото на обществен диалог между заинтересованите страни, в рамките на който да бъдат обсъдени рисковете от увеличено използване на биомаса от дървесина, подкрепени от биологични, здравни и енергийни доказателства; 
  • ще разработят критерии за устойчивото оползотворяване на наличния потенциал, така че да не се допуска свръхексплоатация на горите. Идеята е на база на тези критерии да се преостойности количеството биомаса за енергийни нужди в рамките на националните планове за „Климат и Енергетика“ на България, Румъния и Унгария. Така те трябва да бъдат актуализирани спрямо последните научни данни за използването на енергия от биомаса; 
  • ще създадат алтернативи за отопление в общо шест пилотни общини в трите държави, зависими от използването на дърва за огрев, като в тях ще бъдат въвличани както местните, така и национални представители от политическия спектър.