Какво би искал/а да потърсиш?

Земя за възобновяема енергия
© WWF / Adam Oswell

Този проект ще допълва критични знания и пропуски в процесите при определянето на земи, подходящи за производство на възобновяема енергия. С фокус върху вятърната и слънчевата енергия на сушата в Румъния, България и Унгария, нашата инициатива използва международен опит в пространственото планиране на възобновяема енергия без компромиси при опазването на природата.


 

Специфика за България

В България настоящият План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) включва въвеждане в експлоатация на 1425 MW възобновяеми източници, разположени заедно със системи за най-малко 350 MW съхранение на енергия, както и инвестиции в голямо мрежово съхранение на електроенергия и пилотни геотермални централи.


За съжаление към февруари 2024 г. търговете по тези проекти все още не са стартирани. Знае се, че тръжните документи са били прегледани от Европейската комисия и се очакват с нетърпение от индустрията за възобновяема енергия в България. Възможно е да има допълнителни забавяния поради процеси на обжалване, например ако клаузи в тръжните правила, като технологиите за съхранение и спецификацията, се считат за дискриминационни. Това може да създаде рискове за навременното изпълнение на проекта за ПВУ.

Освен това в България продължава процесът на изменение на Закона за възобновяемите енергийни източници (ЗВЕИ) за транспониране на директивите REDII и REDIII. Вече има разпоредби от REDIII, свързани с разработването на План за определяне на зони за ускорено инсталиране на ВЕ проекти (чл. 3). Това обаче се отнася само за проекти за вятърна енергия. Освен това, член 5 (4) от ЗВЕИ определя приоритетните зони за процеса на определяне, като правилно дава приоритет на нарушени зони (промишлени зони, кариери, хвостохранилища, шлакови насипи, изкуствени язовири и други), както и урбанизирани зони и покриви.

Текущо одобреният ЗВЕИ включва 6-месечен срок за разработване на плана (до 22 май 2024 г.) и разпоредба за актуализиране на плана през 2029 г. Зоните, определени съгласно плана, трябва да изключват зони от Натура 2000 и национални защитени територии , миграционни пътища на птици и естествени пасища, както и водни зони от икономическо значение за рибарството (предмет на неубедителен текущ процес на изготвяне на законодателни проекти за офшорни вятърни зони). Потенциалните смекчаващи мерки, по-конкретно предотвратяващи унищожаването или безпокойството на защитени растителни и животински видове съгласно българския Закон за биологичното разнообразие, също трябва да бъдат определени в плановете.

undefined
За да постигнат амбициозните цели, поставени от инициативата REPower EU, европейските държави-членки трябва да се изправят пред значителни предизвикателства, възпрепятстващи устойчивото ускоряване на внедряването на възобновяема енергия. Европа е изправена пред критичен момент в постигането на целите си за възобновяема енергия, изискващ безпрецедентни усилия. За съжаление текущото състояние на възобновяемата енергия в Европа разкрива недостатъци в националните политики, като само Румъния е транспонирала напълно REDII. Освен това националните енергийни и климатични планове (NECP) на Румъния, България и Унгария не отговарят на необходимото производство на енергия от възобновяеми източници, което подчертава разликата между амбициите и практическото изпълнение. Прекаленото разчитане на неустойчиви енергийни източници като хидроенергия и биомаса допълнително усложнява прехода. Лошото планиране на соларни проекти, което води до проблеми с капацитета на мрежата и други отрицателни въздействия върху местообитанията и биоразнообразието, изостря предизвикателствата. Освен това липсата на стратегии за регионализация и интелигентно пространствено планиране в Румъния, Унгария и България, съчетано със скептицизъм сред експертите и обществена опозиция, представлява значителна бариера за постигане на целите за възобновяема енергия. Разпределението на защитени територии и видове птици засилва опасенията, изискващи всеобхватни и координирани усилия за преодоляване на тези пречки и въвеждане на устойчиво енергийно бъдеще.
Цели на проекта

Насърчаване на сътрудничеството, информираността и доверието сред заинтересованите страни при идентифицирането и обозначаването на зони за възобновяема енергия.
 
Подобряване на разбирането на механизмите за управление, отнасящи се до интегрираното пространствено планиране и вземане на решения за зони с възобновяема енергия. Тази цел ще бъде постигната чрез разработване на добри практики, методологии, приложими към страните по проекта, и осигуряване на изграждане на капацитет за национални експерти и органи.
 
Представяне на подходи и механизми за интегрирано пространствено планиране на възобновяема енергия чрез практически демонстрации в пилотни региони. Проектът се фокусира върху превръщането на теоретичните концепции в осезаеми резултати за ефективно пространствено планиране на възобновяема енергия.
 
Повишете обществената осведоменост за пътищата към бъдеще с нулева мрежа и ключовите компоненти на успеха, основани на интегрираното пространствено планиране. Ние се стремим да разпространяваме информация и да насърчаваме разбирането на стратегиите за възобновяема енергия за едно устойчиво и екологично осъзнато общество.

Този проект е част от Европейската инициатива за климата (EUKI) на Германското федерално министерство по икономическите въпроси и действията по климата (BMWK).