Какво би искал/а да потърсиш?

Да направим Зеления пакт наистина зелен за България
© Shutterstock / Soonthorn Wongsaita / WWF
undefined
Проект LIFE 20 NGO4GD/BG/000012: „Да направим Зеления пакт наистина зелен за България“, е финансиран от програма LIFE – инструментът на ЕС за финансиране на действия за околната среда и климата. Програмата напълно допринася за целите на Европейския зелен пакт.

От страна на WWF за проекта работят:
Райна Ангелова – ръководител на проекта;
Апостол Дянков, Лора Стоева, Теодора Пенева – тематични старши експерти;
Владимир Иванов – експерт по комуникация;
Ради Митева – финансов мениджър;
Таня Шнел и Нели Папазова – експерти по мониторинг и оценка.
Да направим Зеления пакт наистина зелен за България

Основната цел на проекта е да допринесе за качествено и амбициозно участие на България в Европейския зелен пакт като се затвърди ролята и приноса на WWF и на природозащитните организации:

  • като двигател на гражданския сектор за постигане на амбициозните климатични цели;
  • за успешно националното прилагане на Европейския зелен пакт;
  • за стратегическо и целенасочено застъпничество в климатичните политики и насочване към ключови пропуски в тях;
  • за мониторинг на финансиращите програми в областта чрез анализи и предложения за намеса;
  • с ангажиране на заинтересованите страни и комуникация към широката общественост.


Проектът е с продължителност 1 септември 2021 г. - 31 август 2023 г.

Green Deal
За европейския Зелен пакт

Европейският зелен пакт е пакет от политики и законодателни инициативи на ЕС за екологичен преход, чиято крайна цел е постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Въпреки името си, той надхвърля чисто природозащитните дейности и обхваща много широк спектър от цели и мерки, които да осигурят превръщането на ЕС в справедливо и благоденстващо общество с модерна и конкурентоспособна икономика. Пактът залага на цялостен междусекторен подход, който обхваща климата, околната среда, енергетиката, транспорта, промишлеността, селското стопанство и устойчивото финансиране, като всички те са тясно свързани помежду си. Европа предвижда огромни инвестиции в своя зелен пакт, но от националните правителства зависи как ще се използват те.

Европейската мрежа на WWF и партньорските ни организации работят, за да гарантират, че средствата, заложени за климатично действие и природозащита, ще се използват ефективно и прозрачно. Чрез инструментите на пакта България получава възможност за изпреварващо и иновативно икономическо развитие, съчетано с елиминиране на въздействието върху климата и съхранението на екосистемите, опазване на води, гори, трансформация и модернизация на високовъглеродни сектори и замърсяващи производства. За съжаление в много от областите, отворени за средствата на пакта, има забавяне, неразбиране и дори натиск за отказ от постигането амбициозните му цели. Тук е ролята на WWF – да ангажира и свързва заинтересованите страни, да предлага алтернативи и решения, базирани върху необходимостта от съхранението на природата, да разяснява нуждите и възможностите пред експерти, медии и обществото като цяло.

For English speakers:

undefined
Making the European Green Deal really green for Bulgaria


The summary below presents the activities of the LIFE EGD4BG project: Making the European Green Deal really green for Bulgaria, implemented from 01.09.2021 until 31.08.2023.

On behalf of WWF, for the project are working:

Raina Angelova – project manager;
Apostol Dyankov, Lora Stoeva, Teodora Peneva - thematic senior experts;
Vladimir Ivanov – communication expert;
Radostina Miteva – financial manager;
Tanya Schnell and Neli Papazova – experts in monitoring and evaluation.

The European Green Deal (EGD) is a package of policy initiatives, which aims to set the EU on the path to a green transition, with the ultimate goal of reaching climate neutrality by 2050.

All project activities are planned to achieve the specific objectives:

A WWF climate advocacy strategy until 2025, with an extended 2030 horizon is developed and its implementation has started. The strategy focuses on accelerating EGD implementation and compliance in Bulgaria;
Watchdogging of the national implementation of the European Green Deal, NextGenerationEU, the Resilience and Recovery Fund, the Just Transition Fund, and the EU Multiannual Financial Framework 2021-2027 program funding instruments plus the implementation of the Do No Significant Harm principle;
Engagement of national and regional policymakers, relevant institutional stakeholders, the general public and youth as drivers of change. Their understanding and support for decarbonization, renewable energy transition and implementation of nature-based solutions without biodiversity harm is crucial.

Four work packages are the pillars to achieve the project goals:

The first one is devoted to project management and capacity building in terms of expertise and internal trainings.
The second work package provides solid arguments and evidence for advocacy through elaboration of policy documents, as well as five deep-dive analysis in specific.
Work package 3 included a variety of events for stakeholder engagement.
Work package 4 develops the communication materials and encompassed a variety of actions to communicate on the topic and disseminate results: social media, media appearances, articles, etc.


Настоящата страница е  изготвена по проект LIFE 20 NGO4GD/BG/000012: „Да направим Зеления пакт наистина зелен за България“, финансиран от Европейския съюз.