Какво би искал/а да потърсиш?

Чиста енергия за дома и справедлив преход за енергийно бедните
© WWF

Проектът EUKI BioJust подкрепя уязвими домакинства, зависими от твърдо гориво, в преход към ниски емисии и ниско потребление на енергия в България, Унгария и Румъния. Проектът стартира през ноември 2023 г. и продължава до края на 2025 г. Партньори по проекта са WWF Унгария (водещ партньор), WWF България, WWF Румъния, Habitat for Humanity Унгария и Habitat for Humanity България.

Специфика за България

В България близо 2,8 милиона души се определят като енергийно бедни, според официалното определение на страната, прието през ноември 2023 г. от парламента. Това са хора, чиито доходи падат под прага на бедността след като платят за  изразходваната от тях енергия. Въпреки официалното приемане на определението, няма конкретни мерки за тази уязвима група.


Програмата „Чист въздух“, която разшири обхвата си за периода 2021-2027 г. до близо 80 000 неефективни съоръжения, които трябва да бъдат заменени с климатици, всъщност няма социални критерии и разпределя безплатно  предоставеното оборудване на всички домакинства. Програмата обаче обхваща само големи градове с високи нива на емисии на фини прахови частици. Хората в малките градове и села са изоставени.

Националният енергиен и климатичен план насърчава замяната на неефективни печки на биомаса, но няма специален фонд, предназначен за уязвимите групи. По този начин групите, които използват най-много биомаса, а също и други замърсяващи материали, остават без целева подкрепа и трябва да се конкурират с всички останали домакинства.

Националният план за възстановяване и устойчивост осигури близо 1 млрд. евро за обновяване на многофамилни сгради в първата си фаза, като разпредели 100% безвъзмездна помощ за 867 сгради в страната. Втората фаза на програмата обаче включва 20% съфинансиране от домакинствата, като домакинствата с ниски доходи са изключени. Само малка част от 10% може да бъде приета през втората фаза, а правителството се готви да върне останалата част към схемата за 100% безвъзмездна помощ. Схемите за слънчеви панели и слънчеви колектори, изискващи предварителна инвестиция от домакинствата и 30% съфинансиране, също представляват справедлив интерес, с изключение на енергийно бедните домакинства.

Правителството трябва да разработи специален фонд, който да подпомага енергийно бедните домакинства за достъп до схемите за подмяна на оборудване и инсталации и да насочва европейските средства по по-ефективен и целенасочен начин.

© © WWF MWIOPO
До 2030 г. ЕС трябва да намали емисиите на парникови газове до поне 65% спрямо сегашните нива, но Източна Европа - зеленото сърце на континента, може да бъде изложено на риск, ако окажем натиск върху съществуващите гори, за да задоволим нуждите си от биомаса за производство на енергия в търсене на независимост от изкопаемите горива. В Централна и Източна Европа отоплението на базата на горска биомаса се използва от 30 до 40% от населението, предимно от най-уязвимите потребители и в нискоефективни печки, които също са отговорни до голяма степен за високото замърсяване с ФПЧ. Енергийната бедност е сурова истина в региона на ЦИЕ и засяга най-вече домакинствата, които са най-уязвими.

За да се постигне устойчиво бъдеще, ЕС и националната политика и правна рамка, като ревизираните национални енергийни и климатични планове (NECPs), както и пакетът „Fit for 55“ и „RePowerEU“ трябва да имат ясни цели за пълно премахване на изкопаемите горива и трябва да осигури ясен път към енергиен преход на уязвимите домакинства по справедлив и спешен начин. За постигането на тези цели адекватната политика и финансиране за секторна декарбонизация и основани на природата мерки за адаптиране към климата са от решаващо значение, както и образованието и информирането на населението за значението на отговорното използване на биомаса и подобряването на енергийната ефективност на домакинствата.

WWF вярва, че неуспехът да се справи с неустойчивото използване на биомаса от домакинствата означава, че ще бъдат нанесени много вреди както на природата, така и на хората, така че стартира проекта EUKI BioJust, за да поддържа справедливия преход за зависими от твърдо гориво домакинства.
Цели на проекта

Повишаване на ангажираността на отговорните институции в България, Унгария и Румъния за подобряване на националните стратегии за климата ((NECPs, LTSs и NRRPs), политики и финансови схеми, насочени към енергийната ефективност на уязвими, зависими от твърдо гориво домакинства, чрез разработване на насоки и ангажиране в  дискусии.


Чрез инструментите, разработени в проекта, като насоки, възпроизводими местни решения и обучения, местните общини в пилотните райони ще могат по-добре да се справят с подобренията на енергийната ефективност на уязвимите домакинства, зависими от твърдо гориво домакинства.

Повишаване на общата обществена подкрепа за приоритизиране на засегнатите домакинства и общности на стратегическо и местно ниво, насърчавайки активното участие в изпълнението на местните планове за действие, където е приложимо.