Какво би искал/а да потърсиш?

LIFE Залесявания - REFOREST
© WWF

Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Някои гори се нуждаят от усилия за по-бързото им възстановяване, тъй като са били изсечени в миналото или са силно увредени от природни бедствия. Естественото им възобновяване би отнело десетки и стотици години, като през това време хората губим ползите от гората - опазване на почвите, водите, въздуха, климата, биоразнообразието и др.

Лого на проекта LIFE Reforest
КАКВО ПРАВИ WWF?

WWF България си партнира с Югозападното държавно предприятие в изпълнението на проекта „Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони“ или накратко LIFE REFOREST. Основната му цел е именно възстановяване на горски местообитания в рамките на мрежата от защитени територии „Натура 2000“. За постигането на проектните цели Югозападното държавно предприятие прилага най-добрите научни практики в залесяването.

В рамките на проекта бяха създадени съвременни модели за предвиждане на ефектите на климатичните промени върху различните типове горски местообитания. В резултат на това за всички гори у нас бе изготвена ГИС база данни, в която освен оптималните дървесни видове, с които е разрешено да се залесява в момента, има и списък на видовете, които ще бъдат най-подходящи за съответните месторастения.

Залесявания се извършват в следните зони от мрежата Натура 2000: Осоговска планина, Кресна-Илинденци, Долна Места, Места, Скрино и Огражден-Малашево. Към декември 2023 г. общата им площ възлиза на 1552 дка.

Освен производството на милиони контейнерни фиданки и мащабни залесителни дейности, в рамките на проекта ще бъде изграден информационен център за горите и мрежата „Натура 2000“ на територията на Горски разсадник - с. Локорско, където е инсталирана автоматизираната линия за производство на контейнерни фиданки.

Други ключови дейности са свързани с организирането на обучителни семинари и посещения на терен за обмен на опит с горскостопански предприятия и недържавни собственици на гори с цел по-широко мултиплициране на постигнатите резултати в държавни, общински и частни гори в страната.

Общият бюджет на проекта е 2 066 611 евро, от които 1 537 148 евро (74,38%) се осигуряват от Програма LIFE Nature 2019 на Европейската комисия.

Повече за проекта виж тук
LIFE Reforest
Последни новини
WWF: Климатичните промени правят света все по-опасно място за хората
WWF: Климатичните промени правят света все по-опасно място за хората

Природните бедствия са вече и у нас. Как да им противодействаме?

16 Nov 2023
Изложбата на WWF „Чудесата на природата: от семе до гора“ гостува в Русе
Изложбата на WWF „Чудесата на природата: от семе до гора“ гостува в Русе

Елате, за да проследим заедно как се ражда една гора

01 Nov 2023
Пожари засягат около 50 000 дка гори всяка година
Пожари засягат около 50 000 дка гори всяка година

Заедно можем да ограничим щетите

24 Aug 2023