Какво би искал/а да потърсиш?

LIFE+ Крайречни гори
© Michael Gunther

Крайречните гори са толкова богати на биоразнообразие, че приличат на екваториалните джунгли. Освен дом на стотици видове растения и животни, те са изключително важни за предпазването от наводнения и свлачища, като в същото време естествено пречистват водата в реката.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Крайречните гори се развиват в низините и равнините, на богати почви, заливани периодично от прииждането на реката. Представляват едно от най-уязвимите и редки местообитания. Макар да се срещат из цялата страна, заемат едва половин процент от площта на горските територии в България.

Знаеш ли, че?

Появата на земеродното рибарче е знак, че водата е чиста.

© Goran Šafarek
КАКВО ПРАВИ WWF?

WWF,  в партньорство с Изпълнителната агенция по горите и Регионалните дирекции по горите Русе и Пловдив, изпълни проект за възстановяване и опазване на естествени крайречни гори от местни видове около реките Дунав и Марица.
В рамките на проекта, който приключи през февруари 2019 г., заедно възстановихме 48,1 хектара (481 декара) крайречни гори.  Освен залесяване за възстановяването, WWF приложи също иновативния Саарландски метод. Той позволява набелязване „дървета на бъдещето“ от характерен местен вид и отстраняване с природосъобразни методи на агресивни „конкурентни дървета“ от чужди видове, които пречат на развитието им.
Край река Марица възстановихме 160 декара гори. Бяха засадени дръвчета от местни видове като черна топола, полски бряст, дъб, бяла и черна елша и полски ясен.
В защитена зона Мартен-Ряхово край Русе възстановихме 321 декара крайречни гори. Залесихме с бяла върба и черна топола.
Разработено беше и Ръководство за възстановяване и управление на крайречните гори, чиято основна цел е да насочи  вниманието на собствениците и стопанисващите тези територии върху техния специален статут и особености и да подпомогне специалистите в тяхната бъдеща работа при управлението и възстановяването им.
В проекта активно бяха включвани доброволци и по-конкретно – ученици, които помогнаха със засаждането и отглеждането на дървета. Участието на младите хора е много важно, тъй като е най-удачно културата за опазване и възстановяване на природните ресурси и биоразнообразие да се изгражда от ранна възраст.
Проектът е съфинансиран от инструмента LIFE+ на Европейската комисия и се реализира в периода между септември 2014 и февруари 2019 година. 

 

 

For English press here

LIFE and Natura 2000 logos

ПРОЕКТЪТ Е СЪФИНАНСИРАН ОТ ФИНАНСОВИЯТ ИНСТРУМЕНТ LIFE+ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ДОПРИНАСЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТНИ ВИДОВЕ В МЕСТА ОТ МРЕЖАТА ОТ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ НАТУРА 2000.