Какво би искал/а да потърсиш?

Залесяване
© © Shutterstock / A3pfamily / WWF

От залесяванията има смисъл само когато са спазени някои правила. Засаждането на подходящите фиданки в дивата природа или в градска среда е отговорен процес, основан на дългогодишни изследвания и наблюдения на лесовъди, биолози, еколози и други специалисти.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Липсата на залесявания на ключови места или залесявания с неподходящи видове, както и липсата на качествена подготовка и обгрижване на новозасадените дръвчета са причина за множество негативни ефекти и опасни тенденции. Такива са ерозията, загубата на вода, загубата на видове или т.нар. залесявания „на вятъра“, при които фиданките масово изсъхват и усилията, както и средствата, са хвърлени напразно.

WWF алармира:

Недопустимо е да се ползват неместни видове и фиданки с неясен произход, тъй като тяхното внасяне на новото място може да измести или застраши местните ценни видове растения и животни. За съжаление, при множество кампании по залесяване често произходът на фиданките не е от района на залесяването или не е известен.

© WWF
КАКВО ПРАВИ WWF?

Моделните ни залесявания по реките Дунав и Марица за възстановяване на крайречни гори, както и съвместните ни залесявания с различни горски стопанства за възстановяване на приоритетни за опазване горски местообитания и адаптиране на горите към климатичните промени, са примери за устойчиви, съвременни лесовъдски практики, които помагат за опазване и възстановяване на горите и живота в тях. Чрез подбора на видовете, местата, където се осъществяват залесяванията, както и на самата технология на залесяване се стремим да гарантираме всички ползи от гората – от способността ѝ да поддържа своите противоерозионни и водохранни функции, до ролята ѝ на пазител на уникално биологично разнообразиe.

Горите не са просто група дървета, а сложна екосистема, съставена от много различни организми - гъби, бактерии, насекоми, птици, бозайници и др. Различните обитатели се подпомагат едни други, за да постигат баланс и за да функционират като единен организъм, наречен гора. Всяка намеса в природните процеси би имала непредсказуем, най-често негативен, ефект.

WWF алармира:

Инвазивните видове нямат естествени врагове в новата си родина. Внасянето на чужд за дадена територия вид - растение или животно - носи непредвидими рискове. Например, загуба или увреждане на местното биоразнообразие и нужда от скъпоструващи дейности, за да се възстанови нарушеното равновесие.

© WWF Bulgaria
КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?

През годините засадихме на ключови места в България 2 милиона дръвчета. Работата ни по възстановяване на гори продължава.