Какво би искал/а да потърсиш?

FSC пази гората
© FSC

Forest Stewardship Council® (FSC®) e сертификат на продукти от дървесина, добити по начин, който не вреди на гората. Трябва да е изобразен на самия продукт или етикета му.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FSC?

FSC e международен етикет за продукти от дървесина, гарантиращ, че те не са резултат от експлоатиращо, а по-скоро социално и екологично ориентирано горско стопанство. При добив на дървесина от гори, сертифицирани по FSC, се опазва околната среда, съхранява се разнообразието на растителния и животински свят и се зачитат правата на местното население. FSC се подкрепя от екологични организации, собственици на гори, дърводобивната и дървопреработвателната индустрии, профсъюзи и др. FSC е независима неправителствена организация и не преследва финансови интереси.

Помагаме на природата и животните, избирайки хартия с логото на FSC
КАК FSC ПАЗИ ГОРАТА?

Съществуват както общи и задължителни за всички гори изисквания на FSC, така и специфични, тъй като горите и държавите по света са много различни. Ето някои от изискванията на FSC за България:

  • Опазват се уязвимите и застрашените от изчезване видове и екосистеми;

  • Не се допуска намаляване на горската площ (напр. изсичане на гора на голо, за да бъде застроено мястото или да бъде направена ски писта);

  • Не се допуска използването на опасни пестициди;

  • Не се допуска отглеждането на ГМО организми в горите;

  • Не се допуска превръщането на естествени гори в горски култури;

  • Опазват се вододайните зони и речните течения;

  • Гарантират се правата на горските работници - да имат подходящо защитно облекло, да имат договори и да са осигурени, да са добре обучени и квалифицирани, да не се експлоатира детски труд при добива и обработката на дървесина и др.;

  • Опазват се културата и поминъкът на местното население - хората, които живеят в близост до горите, и са директно зависими от тях.

Обичаш гората? Търси FSC!
ЗАЩО Е ВАЖНО СЕРТИФИЦИРАНЕТО НА ГОРИТЕ?

Темповете, с които унищожаваме горите на планетата, са почти неуловими. Всяка минута гори с размерите на 40 футболни игрища изчезват безвъзвратно. Можеш да помогнеш, като избираш продукти, на които стои отличителният етикет на FSC. Колкото по-голямо е търсенето на продукти, носещи етикета на FSC, толкова повече гори ще се управляват устойчиво и с мисъл за хората и природата и съгласно принципите и критериите на международния стандарт.

Горската сертификация е най-важната инициатива от последните десетилетия за насърчаване на по-добро управление на горите – ключов компонент от визията на WWF за бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата. Тя е механизъм за проследяване на продуктите от дървесина, при който управлението на горите се оценява по определен стандарт. Надеждната сертификация обхваща много повече от дърводобивната дейност. Тя отчита опазването на околната среда и биоразнообразието, насърчава социалното и икономическото благосъстояние на горските работници и включва местните общности в процесите на вземане на решения.

FSC в България

FSC стъпва у нас през 2005 г., а първите сертифицирани по международната система гори са тези, управлявани от Държавно горско стопанство „Доспат“. Оттогава насам площта на сертифицираните гори непрекъснато нараства, като днес възлиза на над 60% от горите в България. По последни данни над 450 компании, работещи у нас, следват изискванията на сертификата за отговорното ползване на горските ресурси. Сертифицираните стопанства се проверяват от независим орган най-малко веднъж годишно и в случай на големи нарушения сертификатът им се отнема.

В България FSC стандартът беше одобрен и влезе в сила през 2017 г. след координиране и съдействие от страна на екипа ни.