Какво би искал/а да потърсиш?

CLIMAFORCEE: ГОРИТЕ И НОВИЯТ КЛИМАТ
© Яна Барзова, WWF

Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Горите в региона на Централна и Източна Европа представляват важен природен ресурс. Значението им вероятно ще се увеличава още повече в близко бъдеще. Причина за това е не само нарастващото търсене на дървесина, но и все по-голямата информираност на обществото за екосистемните услуги, които те ни предоставят.

За съжаление обаче, тези услуги днес са изложени на риск заради климатичните промени. Управлението на горите ще трябва спешно да се адаптира, както за да смекчи последиците от негативните им ефекти – като засушаване, увеличен отток на вода, ерозия на почвата и др., така и за да увеличи устойчивостта на горите в новите условия.

Лого на проекта CLIMAFORCEE: ГОРИТЕ И НОВИЯТ КЛИМАТ
КАКВО ПРАВИ WWF?

WWF България заедно с партньори в страната и чужбина започна работа по изработването и прилагането на специфични модели за управление на горите в променения контекст. Теренната работа у нас се извършва на площ от над 1000 ха в обхвата на седем държавни горски стопанства: ДГС „Витошко-Студена“, ДГС „Радомир“, ДГС „Невестино“, ДГС „Петрич-Първомай“, ДГС „Гоце Делчев“, ДГС „Сандански“ и ДГС „Кюстендил“ – всичките на територията на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП). Целта е да се адаптират към климатичните промени най-уязвимите гори у нас – изкуствено създадените горски култури от бял бор.

undefined
„Една от пилотните ни дейности е да направим анализ на биоразнообразието в районите, в които ще се прилагат мерките за адаптиране на горите към климата. Целта ни е да установим кои консервационно значими видове растения и животни биха могли да бъдат повлияни положително или неблагоприятно от тези мерки и съответно да ги съобразим с изискванията на всеки от тези видове“, разказва експертът по горите от WWF България Костадин Вълчев.
undefined
„Целта е да се открият и въведат най-подходящите мерки, които да повишат устойчивостта и водния баланс на горите, страдащи от засушаване в контекста на климатичните промени. Искаме и да изчислим ефекта на тези мерки върху биоразнообразието, както и да установим социално-икономическите ползи от постигнатото“, споделя координаторът на проекта за WWF България Яна Барзова.
ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОЕКТА

Название: Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа (CLIMAFORCEELIFE);

Номер: LIFE19 CCA/SK/001276;

Период: 01/09/2020 - 31/12/2027;

Общ бюджет: 5 591 898 евро;

Финансово участие на ЕС: 2 969 378 евро. Проектът се финансира по програма LIFE – програмата за околната среда на Европейската комисия;

Бенефициенти: WWF Словакия (координатор), WWF България, WWF Унгария, WWF Румъния, Чешки агротехнически университет, Държавно горско предприятие на Словакия, Национална асоциация на частните собственици и управители на гори в Унгария, Югозападно държавно горско предприятие на България.