Успешно преследване на престъпленията срещу дивата природа в Европа rel=
Вълк (Canis lupus)
© WWF
Престъпленията срещу дивата природа, включително бракониерството, трафикът на диви животни и незаконното им отравяне, причиняват значително намаляване на биологичното разнообразие. Те могат да доведат до изчезването на животински и растителни видове, въпреки поставените регулаторни рамки, каквито са различните международни  конвенции и правни инструменти на ЕС.
 
Престъпленията срещу дивата природа не са дребни престъпления. Те представляват значителна и нарастваща заплаха за околната среда, за икономическото и социално развитие и сигурност. Такива дейности често се извършват от организирани престъпни групи и в много случаи включват корупция. Поради мащаба на проблема има спешна нужда от засилено прилагане на законите и по-ефективно преследване, които да противодействат на престъпленията срещу дивата природа. Проектът SWiPE има за цел да предприеме действия по тези въпроси.

  

Проектът е подпомогнат от европейската програма LIFE и стартира под името „Успешно преследване на престъпленията срещу дивата природа в Европа“ (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe)  или накратко SWiPE. Той се изпълнява от WWF, Flora & Fauna International, TRAFFIC, Държавна прокуратура на Република Хърватия и Съдебна академия (Хърватия) в 11 европейски държави, сред които и България. Останалите страни, които ще се включат са: Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Словакия, Унгария, Испания, Италия, Украйна и Полша. Целта на консорциума е да работи с правоприлагащите органи, за да обезсърчи и в крайна сметка да намали престъпността срещу дивата природа чрез подобрено прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда. Със своите дейности SWiPE има за цел да допринесе за увеличаване на броя на успешно преследваните престъпления.
 
Защо закононарушенията срещу природата са опасни?
 
Престъпленията срещу природата са четвъртата най-доходоносна криминална дейност в света. Предхождана единствено от наркотрафика, фалшификациите и контрабандата с оръжия, тя генерира приходи от 280 млрд. долара годишно, сочат данни на Интерпол. Освен това закононарушенията срещу дивата природа имат редица отрицателни ефекти върху живота на планетата, в това число значително намаляване на биологичното разнообразие и пълното изчезване на европейски животински и растителни видове.
 
Последните глобални и европейски доклади показват, че заради високите печалби престъпността срещу дивата природа остава привлекателно поле на действие за организирани групи. По тази причина неотдавнашните инициативи на ЕС като EU WAP, Пътната карта за премахване на незаконното умъртвяване на птици и Паневропейския план за действие за опазване на есетрите признават спешната необходимост от по-добро прилагане на законите и засилено преследване на престъпността срещу дивата природа.
 
Дейности:

Дейностите по проекта имат за цел да повишат осведомеността и капацитета на прокурорите и на избраните правоприлагащи органи да вземат мерки за ефективно осигуряване на опазването на околната среда, да подобрят трансграничния обмен на знания и да подобрят сътрудничеството между съответните органи. Като цяло SWiPE ще помогне за намаляване на незаконното убиване на диви животни в Европа, ще подпомогне възстановяването на застрашеното европейско биологично разнообразие, както и здравето на екосистемите, и ще намали участието на Европа в незаконната търговия с диви животни.
 
Цели:
  • Събиране на данни за престъпността срещу дивата природа в 11 целеви държави и прехвърляне на данните към вече съществуващи, надеждни бази данни за престъпленията срещу дивата природа (където те са налични), за да се даде достъп до информация, да се подобри сравнението на данните в цяла Европа и да допринесе за работата на служителите на реда;
  • Повишаване на осведомеността, знанията и капацитета на специалистите по престъпления срещу дивата природа (прокурори и експерти от правоприлагащите органи) в 11 целеви държави за подобряване на националното и трансграничното управление във връзка с разследването и преследването на престъпления срещу дивата природа;
  • Информиране и стимулиране на значими промени в съответните политики на национално и на европейско ниво, за да се подобри разпознаването на престъпления срещу дивата природа и да се признае тяхната сериозност и въздействие;
  • Повишаване на осведомеността както на практикуващите, така и на обществото относно престъпленията срещу дивата природа.
Въпреки че данните за закононарушенията срещу дивата природа не се събират систематично, последните доклади илюстрират мащаба на проблема:
  • Според доклад на Birdlife за 2017 г. милиони диви птици се избиват всяка година в Европа;
  • Европол изчислява, че годишно 100 тона европейска змиорка се пренася контрабандно от ЕС към Китай;
  • 5 644 криминални случая със защитени животински видове са докладвани посредством инструмента EU-TWIX само през 2017 г. EU-TWIX е база за електронен обмен на данни в Европейския съюз в борбата срещу престъпното търгуване с диви животни.
Проектът SWiPE се финансира от програмата LIFE на Европейския съюз, а действия на национално ниво се съфинансират от посолството на САЩ в Будапеща, Министерството на земеделието в Унгария, Фонда за опазване на околната среда и енергийна ефективност в Хърватия и Правителствената служба за връзки с НПО на Република Хърватия.
 
Продължителност:

Начална дата: 01/09/2020
Крайна дата: 31/08/2023
 
Финансиране:

Общ бюджет на проекта: 3 186 175 евро
Финансово участие на ЕС: 1 740 018 евро
 
Повече информация:

Уебсайтът www.stopwildlifecrime.eu е специално разработен за експерти, работещи по преследването, разследването, разкриването и осъждането на извършители на престъпления, включващи защитени видове от дивата природа. Той цели да предоставя и релевантна информация за медиите не само в 11 целеви държави, но и в цяла Европа.
 
© SWiPE
Projekt SWiPE
© SWiPE
 
© Marton Arvay_BirdLife Hungary
Императорски орел
© Marton Arvay_BirdLife Hungary
 
© WWF ES_Jorge Sierra
Маркиране на Червена каня
© WWF ES_Jorge Sierra
 
© WWF ES_Jorge Sierra
Поставяне на GPS върху Червена каня с цел проследяване
© WWF ES_Jorge Sierra
 
© WWF ES_Jorge Sierra
Маркиране на Белоглав лешояд
© WWF ES_Jorge Sierra
 
© WWF ES_Jorge Sierra
Поставяне на GPS на Белоглав лешояд
© WWF ES_Jorge Sierra
 
© WWF ES_Jorge Sierra
Белоглав лешояд излита след като е маркиран от експерти на WWF Испания
© WWF ES_Jorge Sierra