Нормативна уредбаUntil the 19th century, giant Beluga sturgeons migrated from the Black Sea up the Danube as far as ... rel=
Белуга
© naturepl.com / Frei / ARCO / WWF
Тук можете да намерите нормативни актове, закони, наредби и инструкции, свързани с опазването на есетровите риби за България, Румъния, Европейския съюз и света. По надолу сме направили подробна библиография на документите, за ваше улеснение в навигацията в ляво и в карето в дясно се намират линкове към подстраниците със самите докъменти.

България:


1. Конституция на Република България - Има основополагаща роля по отношение опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната. Съгласно Конституцията, международните договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България, се считат за част от вътрешното право на страната и те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат. Тази разпоредба е важна от гледна точка на това, че есетровите риби са обект на няколко такива международни договори и конвенции.

2. Закон за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. Бр.77 от 9.08.2002 г.; последно изм. И доп. ДВ. Бр.32 от 24.04.2012г.) - Четири от шестте цели на ЗБР имат директно отношение към есетрите, в широката рамка „животински видове”. Две от есетрите (шип и немска есетра) са включени в Приложение 3 на закона и така разпоредбите на ЗБР ги обявява за „защитени” а другите 4 вида (Приложение 4) – пъструга, моруна, руска есетра и чига са под режим на опазване и регулирано ползване. Директно свързани с опазването на есетрите, са и разпоредбите на ЗБР касаещи разработването на планове за действие. ЗБР транспонира и разпоредбите на CITES Конвенцията по отношение регулацията на търговията с тях. Разгледани са основни въпроси касаещи пренасянето през границите на страната, митническия надзор и контрол, регистрацията, търговията на територията на страната, разпореждането с екземпляри отнети в полза на държавата.

3. Закон за рибарството и аквакултурите (Обн. ДВ. Бр.41 от 24.04.2001 г.; последно изм. ДВ. Бр.38 от 18.05.2012г.) - Касае директно и индиректно предимно ползването, но и опазването на есетровите риби. Две от целите на ЗРА имат директно отношение към есетровите популации (насоките за устойчиво развитие, опазване на биологичното равновесие, прилагане на правилата за отговорен риболов), а развитието на аквакултурата заложено в друга цел, може да играе съществена роля за намаляване на натиска върху естествените ресурси. Регламентира някои ключови мерки за опазване на рибните ресурси в т.ч. есетрите – допустим улов, квоти, забрани за риболов, зарибяване и др. Важен елемент от закона са разпоредбите касаещи производството на аквакултури, търговия, превоз на риба, първа продажба на продукти от риболов, които за есетрите не се отличават от тези за другите риби.

4. Закон за водите (Обн. ДВ. Бр.67 от 27.07.1999г., последно изм. И доп. ДВ. Бр.45 от 15.06.2012г.) - Регламентира ключови въпроси касаещи средата, която обитават есетровите риби, а така също и ползването на водни ресурси за отглеждането на есетрите като аквакултура. Почти всичките цели заложени в него имат директно или индиректно отношение към есетровите риби в т.ч. намаляване на замърсяването на водите; опазване на повърхностните води и водите на Черно море; прекратяване на замърсяването на морската среда с естествени или синтетични вещества. Ползването на водните обекти с цел отглеждане на есетрите като аквакултура, ЗВ регламентира като налага изискването за разрешително за ползване на воден обект. ЗВ въвежда и понятието ”зона за защита на водите", което може да се ползва за защита на есетрите.

5. Закон за опазване на околната среда (Обн. ДВ. Бр.91 от 25.09.2002 г.; последно изм. И доп. ДВ. Бр.53 от 13.07.2012г) - Основополагащ закон, голяма част от разпоредбите на който намират по-детайлно развитие в редица по-специализирани закони, каквито са например ЗБР и ЗВ.  Постановките му имат по-скоро косвено отношение и създават необходимите предпоставки за опазване на есетрите и средата, която обитават. ЗООС формулира основните принципи, на които се корени опазването на околната среда, както и в определянето на държавната политика и органите за управление в тази насока.

6. Закон за ветеринарномедицинската дейност (Обн., ДВ, бр. 87 от 1.11.2005 г.; последно изм. ДВ. Бр.92 от 22.11.2011г.) - ЗВМД третира както рибите отглеждани от човека със стопанска или нестопанска цел, така и тези обитаващи дивата природа, но акцентът е преди всичко върху първите Въвежда разпоредби за хуманно отношение към животните, които по презумпция би следвало да бъдат приложими към есетрите като аквакултура. Основен принцип тук е оглеждането да става по начин, който съответства на тяхното развитие и предназначение и е съобразен с физиологичните им нужди и етологични особености. Специфични са и изискванията на ЗВМД относно използването на ветеринарномедицински продукти и фуражи в процеса на производството.

7. Закон за храните (Обн. ДВ. Бр.90 от 15.10.1999г.; последно  изм. И доп. ДВ. Бр.54 от 17.07.2012г.) - Има отношение към есетровите риби, доколкото последните могат да се ползват като храна, какъвто е случаят и с извличаният от тях хайвер. Законът урежда: изискванията към храните, мерките и условията за осигуряване хигиена на храните и тяхната безопасност, опаковането, етикетирането, представянето, включително рекламирането им; изискванията към всички етапи на производство, преработка и дистрибуция на храни; условията и реда за производство и търговия с храни; правата и задълженията на лицата, които произвеждат или търгуват с храни; правилата за извършване на официален контрол; правомощията на органите за официален контрол.

8. Закон за българската агенция по безопасност на храните (Обн. ДВ. Бр.8 от 25.01.2011г., изм. ДВ. Бр.38 от 18.05.2012г.) - Касае есетрите доколкото БАБХ осъществява официалния контрол при условията, по реда и съгласно правомощията, уредени в специалните закони, по отношение на изискванията към: ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях; страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека; фуражите; суровините и храните; материалите и предметите, предназначени за контакт с храни.
 
9. Закон за митниците (Обн. ДВ. Бр.15 от 6.02.1998г.; последно изм. ДВ. Бр.54 от 17.07.2012 г.) - Урежда устройството и организацията на митническата администрация и извършваната от нейните органи дейност. Връзката с есетрите произтича  от присъствието им приложенията на CITES Конвенцията и действието на специфични режими за вноса, износа и транзита на есетрови екземпляри и продукти от тях.

10. Закон за фуражите - Законът регламентира изискванията към фуражите, които се ползват в аквакултурното производство в т.ч. на есетрови риби.

11.НАРЕДБА № 8 от 12.12.2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5 - Наредбата регламентира процедурата по прилагане на изключения от мерките за видовете включени в приложения 3 и 4 на ЗБР в т.ч. отговорностите на различните заинтересовани страни. Издадените разрешителни определят: видовете и броят на екземплярите, за които се издава разрешително; срокът и мястото; уредите, средствата и методите; начинът за разпореждане с екземплярите; лицето/лицата, които ще осъществят дейността - предмет на разрешителното; други условия; органът, на който е възложено да осъществи контрола по спазването на условията на разрешителните.
 
12. НАРЕДБА № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове - Наредбата разглежда в детайли процедурата по разработване на планове за действие в т.ч. задълженията и отговорностите на отделните страни. Специфициран е и срокът който обхващат плановете, а именно 10 г. както и структура на съдържанието им.

13. НАРЕДБА № 3 от 31.10.2008 г. за маркирането и етикетирането на екземпляри от видовете съгласно Регламент 338/97 за опазване на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях - Наредбата урежда етикетирането и маркирането на екземпляри от видове животни и растения включени в Приложения "А" и "В" на Регламент 338/97 каквито са есетрите и от тази гледна точка има директно отношение към търговията с есетрови видове. От най-съществено значение за опазване на есетрите са разпоредбите включени в част "Етикетиране на храни и изделия" от Наредбата. При етикетиране на храни се отбелязват съответният вид и номерът на документа по CITES. Налице са и конкретни изисквания за етикетиране на хайвер, предназначен както за вътрешния, така и за международния пазар като се прилага единната система за етикетиране и идентификация.

14. Наредба № 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл.3, ал. 1 от ЗРА -  Наредбата касае есетровите риби толкова, доколкото определя правилата за извършване на стопански и любителски риболов в Черно море и р. Дунав, а така също и условията и редът за определяне на технологични зони за експлоатация и зони за аквакултури в язовири – държавна собственост.
 
15. Наредба № 43 от 20.04.2006 г. за реда за водене на риболовен дневник - С наредбата се определя редът за водене на риболовен дневник, като това се прави при всяко извършване на стопански риболов. В риболовния дневник се нанасят данните за улова по видове и количествен състав, както Наредбата изрично указва, че за есетровите риби описа е по видове, пол, тегло и размери за всеки екземпляр поотделно. Важна и неразделна част от дневника е и декларацията за произход. Дадени са детайлни указания за попълването им.

16. Наредба № 4 от 13.01.2006 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на риба и други водни организми -  Наредбата определя условията и редът за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов, нормите за продажба на продукти от риболов както и условията и редът за информиране на потребителите при продажба на риба и други водни организми.

17. Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми - Наредбата урежда изискванията за качество на пресните води, обитавани от риби, посредством: въвеждане норми за качество на тези води; въвеждане на процедура по идентифициране на водите за обитаване от риби, вкл. тези, определени като изискващи опазване или подобряване, във връзка с поддържането на живота на рибите и контрола върху качеството на водите, обитавани от риби; установяване на програми за намаляване замърсяването на тези води; Не се отнася за води във водни обекти, предназначени за интензивно рибовъдство (рибни ферми) и така целите й се ограничават до опазването на пресните води, предназначени за естествено обитаване от рибни видове т.е. естествените есетрови популации в случая.

18. Заповед № РД09-43 от 20.01.2012 г. на Министъра за земеделието и храните - 
Заповедта въвежда 4 годишна забрана за риболов в българската акватория на р.Дунав и Черно море.

19. Инструкция за взаимодействие между Министерството на околната среда и водите, Агенция „Митници” и Българска агенция по безопасност на храните за повишаване на ефективността на контрола при въвеждане, търговия, транзит и износ на екземпляри от застрашени видове от дивата флора и фауна Инструкцията регламентира редът и начинът за осъществяване на взаимодействието между трите институции за извършване на съвместни действия по обмен на информация, с цел повишаване ефективността на контрола при зачитане на техните правомощия определени от действащото законодателство. Взаимодействието обхваща действията по предотвратяване на незаконно въвеждане и износ на застрашени видове, за и от територията на ЕС, както и в случаите на установяване на нерегламентирано движение, от и за други държави членки на ЕС.
Инструкцията съдържа подробни насоки за процедурите и тяхната последователност при въвеждане и износ на екземпляри посочени в приложенията към Регламент 338/97 каквито са есетровите риби.

Румъния:


1. Decree 262/2006 regarding sturgeon population conservation from natural waters and aquaculture development in Romania (Official Monitor no 385 / 4.5.2006)

2. Emergency Ordinance 23/2008 regarding fishing and aquaculture (Official Monitor no 180/10.3.2008)

3. Law 317 from October 13th 2009 for Emergency Ordinance 23/2008 regarding fishing and aquaculture approval (Official Monitor no 708/21.10.2009)

4. Decision 1016/2008 regarding taxes amount for fishing and aquaculture licensing and authorisation (Official Monitor no 641/8.9.2008)

5. Decision 1191/2010 regarding to farm sturgeon stock registering system  and of caviar obtained from fishing and aquaculture (Official Monitor no 831/13.12.2010)

6. Law 219/2010 for Emergency Ordonance 23/2008  regarding fishing and aquaculture modification (Official Monitor no 765/16.11.2010)

7. Law 1394/1927 regarding fisheries exploitation and organization (Official Monitor no 104 /14.5.1927)

8. Decree 70/2010 regarding live sturgeon fishing for artificial breeding  in order to populate and maintain  breeding pools (Official Monitor no 200/30.03.2010)

9. Decree 75/2012 concerning sturgeon fishing authorisation  for artificial breeding in order to be released in natural waters and for scientific purpose fishing (Official Monitor no 252/13.04.2012)

10. Decree 20/2010 regarding approval conditions for recreative/sport fishing, regulation of recreative/sport fishing and permit models for recreative/sport fishing in natural protected areas(Official Monitor no 75/2.2.2010)

11. Decree 40/2012 regarding fishing ban in 2012(Official Monitor no 188 / 22.3.2012)

12.Decree 84/2012 concerning measures for conservation and restoration of sturgeon populations  from natural habitats and aquaculture development in Romania (Official Monitor no 300/7.5.2012)

13. Decree 107/2010 regarding approval of Fishing Adjusting efforts Plan (Official Monitor no  391/14.6.2010)

14. Decree 342/2008 concerning minimum individual size  of live aquatic resources from state public domain, on species, which can be catch in aquatic environment (Official Monitor no 410 / 2 .6.2008)

15. Decree 642/2005 concerning establishment on conservation measures for some fish species of economically  and ecologically value (Official Monitor no 661 / 25.7.2005)

16. Decree 1016/2012 concerning fishing ban in 2012 (Official Monitor no 188 /22.3.2012)

17. Decree 1133/2005 regarding fishing rights in natural waters   (Official Monitor no 985/7.11.2005)

18. Decree 1302/2012 regarding conservation and restoration measures for sturgeon populations from natural waters and aquaculture development in Romania (Official Monitor no 300/7.5.201)

19. Regulation from 2001 concerning commercial fishing activities conditions in the Black Sea (Official Monitor no 766/30.11.2001)

Европейски съюз:


1. Директива 92/43/ЕИО за опазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна

2. Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях

3. Регламент (ЕС) № 792/2012 от 23 август 2012 година за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията

4. Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях

5. Регламент (ЕИО) № 2913/92 НА СЪВЕТА от 12.10.1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността

6. Регламент (ЕО) № 2454/93 НА СЪВЕТА от 2 юли 1993 година относно определяне на разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

7. Решение на Съвета № 95/308 от 24 юли 1995 година относно сключването от името на Общността на Конвенция за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера
 
8. Стратегия на ЕС за Дунавския регион

9. План за действие по Стратегията на ЕС за Дунавския регион – работен документ

10. Комуникация от Комисията към Европейски парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Стратегия на ЕС за  Дунавския регион
 

Международни разпоредби:


1. КОНВЕНЦИЯ за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера, 1992

2. КОНВЕНЦИЯ за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на р. Дунав, 1997

3. КОНВЕНЦИЯ за опазване на Черно море от замърсяване

4. КОНВЕНЦИЯ за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция)

5. КОНВЕНЦИЯ за опазване на мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция)

6. КОНВЕНЦИЯ за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES)

7. Резолюция Conf.12.7 (Rev.CoP14) на страните членки по CITES по опазване и търговия с есетрови риби

8. Резолюция Conf.10.16 (Rev.CoP11) на страните членки по CITES – индивиди от животински видове отглеждани не на свобода

9. Резолюция Conf.13.7 (Rev.CoP14) на страните членки по CITES

10. Регионална стратегия за опазване и устойчиво управление на есетровите популации в Северозападната зона на Черно море и долен Дунав, в съответствие със CITES

11. Interpretation and implementation of the CITES Convention Species trade and conservation, Sturgeons, CAVIAR TRADE DATABASE

12. Danube Declaration adopted by the Ministerial Meeting February 16, 2010

13. Annex 1 Regional Strategy for the Conservation and Sustainable Management  of Sturgeon Populations of the N-W Black Sea and Lower Danube River in accordance with CITES, (26 November 2003)