Крайречни гори rel=
Крайречните гори имат ключово екологично и икономическо значение
© WWF / Juan PRATGINESTOS

Работна среща по управление на Дунавските диги и крайречните гори се проведе в София

На 28 януари 2013 г. се проведе работна среща по управление на Дунавските диги и крайречните гори в България. 

Тя е резултат от среща между министър-председателя г-н Бойко Борисов и представители на Коалиция „За да остане природа в България“, провела се на 12.12.2012 г. На нея присъстваха министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова и министърът на земеделието и храните г-н Мирослав Найденов.
На последвалите срещи между министрите и Коалицията от 03.01.2013 и 07.01.2013 г. този ангажимент и политическата воля именно неправителствените организации да поемат инициативата за провеждането на подобна кръгла маса, на която да присъства всички институции, бяха потвърдени отново.

На срещата участваха представители на:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на земеделието и храните
Министерство на околната среда и водите
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР
Изпълнителна агенция по горите
Северозападно държавно предприятие
Северно централно държавно предприятие
Басейнова Дирекция Западнобеломорски район
Басейнова Дирекция Дунавски Район
Басейнова Дирекция за Черноморски район
Басейнова Дирекция Източнобеломорски район
Лесотехническия университет
Институт за гората при БАН
Неправителствени организации
Други експерти