Да защитим защитените територии

© Димитър Граматиков
© WWF

Натура 2000

През 2015 г. Европейската комисия стартира процедура за ревизията на двете директиви, които оформят рамката на екологичната мрежа Натура 2000 – Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. Като първа стъпка от нея беше обявена обществена консултация с европейските граждани.

Отслабването на тези закони би обезсмислило дългогодишните усилия на десетки природозащитници за опазване на природата. Ето защо WWF заедно с още 60 организации в цяла Европа се включи в активно застъпничество за запазване на силните екозакони на континента.

В обществената консултация над 520 000 души дадоха гласа си за запазването на директивите – рекорден брой за цялата история на Европейския съюз! Ще направим всичко възможно гласовете им да бъдат чути на най-високо ниво. Крайното решение за бъдещето на европейската природа ще бъде взето в Брюксел през юни 2016 г. Нашата кампания продължава!  

Природата е в опасност!

Най-малко 60% от животните и растенията с общоевропейско значение и 77% от техните местообитания са заплашени.

Решението е в законите

Законите в основата на опазването на европейската природа – Директивата за птиците и Директивата за местообитанията – са жизненоважни, ако искаме да спрем унищожението на природата и да изградим устойчиво бъдеще за себе си и за нашите деца. 

Проектът имаше за цел да подобри природозащитното състояние на 10 защитени зони, стопанисвани от Изпълнителната агенция по горите, като опази и възстанови 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в горите.
Общата площ на тези райони е около 21 000 ха.
В България има ограничен опит в управлението и възстановяването на крайречни и влажни местообитания. Настоящият проект даде възможност за натрупване на опит и неговото споделяне чрез разпространение на добрите практики, за да се имат предвид и в останалите Натура 2000 места в страната.
Друга важна цел: формирането на знания и по-добро разбиране за екомрежата Натура 2000 сред специализираната аудитория и широката общественост, беше постигната чрез създаването на информационна изложба и мащабна кампания за почистване на парковете, продължила няколко поредни години.

- премахнахме 3 чужди вида в 4 парка
- възстановихме 5 типа горски местообитания чрез засаждане на фиданки от местни видове в 7 природни парка
- възстановихме 13 вида редки растения, характерни за 4 типа местообитания в 4 парка
- в природен парк „Странджа“ бяха отгледани 1441 дка млади гори по Саарланския метод
- погрижихме се за парковата инфраструктура: направихме 17 туристически къта, 1 туристически маршрут, 25 малки дървени моста, 123 информационни табели, 246 пътуващи знаци, 70 забранителни знаци, 735 огради, 380 м дървени скари
- проведохме дни за почистване на природните паркове 3 поредни години, в които участваха 9400 доброволци и бяха събрани 36 тона отпадъци
- организирахме над 10 обучения на горски собственици за устойчиво горско стопанисване.

 


 

Пътуващата изложба

Прецедентът Странджа


Природен парк „Странджа“ е
 най-голямата защитена територия в България. Създаден е през 1995 г. и е дом на най-значимото видово разнообразие на земноводни и влечуги, на птици, бозайници и висши растения в страната. Паркът включва икрайбрежната ивица на юг от Царево до Резово. Статутът му на защитена зона даде възможност в района да се ограничи хаотичното, масово застрояване, което бързо и драстично увреди множество природни местообитания на други места по Черноморието.

Планини или строителни площадки?


Три от най-известните планини у нас
, опазващи дивата природа и закриляни от десетилетия като защитени територии, са заплашени от сечи и застрояване. Прибързано, некачествено и и често непрозрачно се приемат нови планове за управление през следващите 10 години на национален парк  „Пирин“, национален парк „Рила“ и природен парк „Витоша“. WWF, с подкрепата на партньори и приятели, работи изготвянето на плановете, които ще определят бъдещето на планините, да бъде законен, прозрачен и качествен процес. И най-важното: парковете да продължат да опазват безценната дива природа. В момента проектите за планове отварят вратата за застрояване, а в някои области – и за сечи и лов, сравними с нивата в незащитени територии. Ако бъдат одобрени, те ще определят бъдещето на трите парка за следващите 10 години, въпреки че не изпълняват възложеното задание, според което са финансирани с 4 милиона от европейските фондове.