Защитена зона Българка rel=
Участието на всички заинтересовани страни - местни хора, институции и организации е ключът към успешното прилагане на стратегиите за устойчиво развитие

Натура 2000 място в Централна Стара планина

Планиране на управлението с местните заинтересовани страни
WWF работи за добро управление на Защитена зона Българка в централната част на Стара планина с участието на всички местни заинтересовани страни. Зоната съвпада по територия с Природен парк Българка.

Това става по проект “Натура 2000 място Българка - планиране на управлението с местните заинтересовани страни”, финансиран от Фонда за подкрепа на неправителствени организации към Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство със средства от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Идеята е да се разработи план за управление на защитената зона с широкото и ефективно участие на всички местни заинтересовани хора, институции и организации. Обмисля се и механизъм за съвместно управление на зоната, за да се осигури подкрепа за доброто управление на защитената зона.

Горските и земеделски стопани се подготвят за прилагане на методи и практики на производство, които са съвместими със защитата и подобрението на околната среда и Натура 2000.

Работи се за подобряване на капацитета за устойчиво горско стопанисване и повишаване на уменията на местните земеделските стопани за използване на финансовите инструменти на Европейския съюз и специално на агроекологичните плащания.

Местните хора започват да разбират по-добре смисъла от европейската екологична мрежа Натура 2000, ползите от нея и произтичащите от нея възможности за местно развитие.

Проектът работи с регионалните структури на държавната администрация като дирекцията на Природен парк Българка, Районна инспекция по околна среда и води – Велико Търново, Регионална дирекция по горите - Велико Търново, Държавно горско стопанство - Плачковци, Областна служба за съвети в земеделието – Габрово.

Включени са и собствениците и ползвателите на гори и земеделски земи, фермери и браншовите организации от района на Защитена зона Българка, администрацията на община Трявна, както и на община и област Габрово, а също и местните медии.

Проектът цели не само изготвянето на план за управление на Защитена зона Българка с широкото ангажиране на заинтересованите страни и на механизъм за съвместно управление.

Горското управление се сертифицира чрез картиране на горите с висока консервационна стойност. Местните земеделски стопани научават повече за мерките от Националната агроекологична програма (НАЕП), като на част от тях им се оказва техническа и експертна помощ в процеса на кандидатстване към Плана за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

Подготвя се и информационна кампания сред местните хора за ползите от европейската екологична мрежа Натура 2000.
 
© EEA Grants
© EEA Grants
Official logo of Bulgarian Ekoobshtnost foundation 
© Ekoobshtnost
Фондация "Екообщност"
© Ekoobshtnost
Official logo of FRMS, Bulgaria 
© FRMS
ФРМС
© FRMS