Пилотен район Русенски ЛомThe Danube PES project, Rusenski Lom nature park. rel=
Русенски лом
© WWF / Veselina Kavrakova
Районът на Природен парк Русенски Лом, който се намира в близост до град Русе е зона с висока консервационна стойност.

Русенски Лом със своите четири реки има уникална природа, история и традиции. Регионът дава препитание на 35 000 души, което идва основно от земеделие, гори и туризъм.
Пилотният район е част от две Натура 2000 зони и важно орнитологично място. На площ от 3 408 ха може да се открият 900 растителни вида (23% от българската флора), 200 вида птици, 76% от видовете бозайници на България и 22 вида риба.

ПЕС схемата

Дейностите, планирани от WWF в Русенски Лом са насочени към поддържане и повишаване на ценността на биоразнообразието чрез мобилизиране на финансова подкрепа за природосъобразно земеделие, маркетинг на местно произведените храни и хранителни продукти от пасища с висока природна стойност, както и въвеждане на устойчиво горско управление в горите на парка.

Туристическият бранш е партньор в тези дейности. Екипът на WWF планира да основе местен Консервационен фонд, който да предостави на администрацията на природния парк допълнителни ресурси за управление на потока от посетители и за подпомагане на консервационните дейности като например опазване на египетския лешояд, черния щъркел, лалугера и ливадния дърдавец.

Rusenski Lom pilot site map. 
© WWF
Русенски Лом
© WWF