Пилотен район ПерсинаОстров Белене, България. Бивши заливни гори и влажни зони са били възстановени в българската част ... rel=
Кадър от природен парк Персина
© Александър Иванов
Природен парк Персина е територия с висока консервационна стойност. Той е разположен по протежение на българската част от Долен Дунав и покрива площ от 21 762,2 ха, която включва и група острови.
В него влиза най-голямото Рамсарско място в България, което се характеризира с 475 високи растителни видове и над 200 вида птици, повечето от тях с висока консервационна стойност като например малкия корморан, белооката потапница и белоопашатия орел. Идентифицирани са общо 1100 вида животни, включително три ендемични за региона на Дунав.

ПЕС схемата

Най-важните екосистеми в парка са заливните гори по течението на Дунав и блатата във вътрешността на територията. Тези водни местообитания са от ключово значение за видовете птици и риби, както и за местните рибарски общности. Те улавят големи количества въглерод, особено ако се поддържат и управляват устойчиво.
Блатото Кайкуша например, разположено на площ от 150 ха, улавя 600 т. въглерод на година, което се оценява на 6 000 евро.
Растителността на влажните зони се нуждае от поддръжка и може да се използва като зелен, устойчив  енергиен източник.
 
Persina pilot site. 
© WWF
Пилотен район Персина
© WWF