Пилотен район МарамурешMaramures landscape, with traditional haystacks. rel=
Марамуреш
© WWF / Pop Emil
Високопланинското плато Оаш Гутъй в Марамуреш, Северна Румъния се характеризира със смесени пасищни и горски местообитания (50% от всяко), мрежа от влажни зони с висока надморска височина и торфени мозайки, запазена мегафауна(кафява мечка, вълк, рис) и важно, но незащитено биологично разнообразие, заобиколено от 13 малки селища и големия град Бая Маре (население 150 хил. души).

Притоците от платото се вливат в река Тиса, голям приток на река Дунав, и надолу към унгарската граница. Блатата Ечедея, разположени от двете страни на румънско-унгарската граница, някога са били влажна зона с богато биологично разнообразие, но през 19 в. голяма част от тях са пресушени и превърнати в обработваема земя.

Районът е особено интересен по отношение на управлението на водите и контрола на наводненията. Оттук през 2001 г. в река Тиса се излива силен коктейл от цианид и тежки метали, унищожавайки живота в реката. Също така от тук и от съседни райони в Украйна през 2001 г. тръгват наводняващите води, които заливат големи площи в Унгария.

По тези две причини зоната на Марамуреш е обект на голямо международно внимание. Тя има огромен потенциал да се превърне в положителен пример за инвестиции в устойчиво управление на ландшафта и в пазарни схеми за съхраняване на околната среда както в Дунавския басейн, така и в Карпатите.

Ключови екосистемни услуги 

Улавяне на въглерод: 
Натрупване на биомаса от основните горски видове (смърч, бук) под и над земята. Икономическа стойност на годишна база: 2 185 000 евро

Надземно улавяне на въглероден диоксид от пасища и ливади:
Икономическа стойност на годишна база: 1 170 000 евро

Съхранение на въглерод:
Само за горите, където масовият добив на дървесина е забранен,  икономическата стойност на годишна база е 226 000 евро

Традиционни ландшафти и свободно време:
Измерва се спрямо туристите, избрали да прекарат свободното си време в изследвания район. Икономическа стойност на годишна база е 140 000 евро.
Map of Maramures PES project pilot site. 
© WWF
Карта на пилотен район Марамуреш
© WWF