Пилотен район ИезерIezer pilot site. rel=
Йезер
© WWF
Пилотният район Иезер се намира в района на Долен Дунав в Румъния, в някогашната заливна зона в окръг Калараш.

Голяма част от предишните "мозайки" от влажни зони и естествени канали, тръстикови масиви и естествени заливни гори е загубена, но все още част от тях могат да бъдат открити около високопродуктивните рибарници. Тези рибарници допринасят значително за развитието на местната икономика и за опазването на биоразнообразието.

Рибарниците на Иезер са разположени на площ от 530 ха и са защитени от Натура 2000. Тази зона се използва за хранене от 1000 пеликани от резервата Сребърна. Това е и важно място за зимуване на 29 000 големи белочели гъски и 5 200 червеногуши гъски, които са застрашени видове от световен мащаб.

Поддържането и увеличаването на биоразнообразието около рибарниците на фона на продължаващото търговско производство на риба изисква усъвършенстване на управленските практики. (Като например сенокосът и добивът на тръстика, които трябва да започват едва след периода на размножаване).

Екосистемните услуги и тяхната финансова стойност:

Производство на риба - 2 750 евро/ха

Поддържане на биоразнообразието (ловни глоби) - 50 750 евро

Улавяне на въглерод (тръстика, почвена растителност и дървета) - 6 050 евро/годишно (тръстика)

Производство на биомаса (тръстика) - 67 150 евро/годишно


ПЕС схемата

Подкрепата за обезпечаване на екосистемните услуги в тези райони в момента е възможна от националните плащания за екстензивните практики по рибовъдство (акваекологични мерки съфинансирани от Европейския фонд за рибарство).

За да се осъзнае обаче истинската стойност на биоразнообразието и разходите на рибарниците да го поддържат, е необходимо да се въведат повече целеви плащания.  Затова екипът на WWF изготви и оцени колко би струвало преминаването от ориентиран към чиста печалба бизнес към бизнес, отговорен към природата, който също така създава допълнителни приходи от новите възможности, като зелени премии за природосъобразни продукти от аквакултури или развитие на туризъм за наблюдение на птици.

Успешна демонстрация на екстензивно управление на рибарник в този пилотен проект би могла да има приложение в много други рибарници, разположени по течението на Долен Дунав в България, Румъния, Молдова и Украйна. Повечето от тези места са ценни влажни зони, чиито ползи се простират далеч отвъд рибовъдството.
Iezer Danube PES project pilot site. 
© WWF
Пилотен район Иезер
© WWF