Пилотен район ЧоканещиCiocanesti pilot site. rel=
Чоканещи
© WWF
Пилотният район Чоканещи е разположен в румънската част на Долен Дунав, в някогашната заливна площ на река Дунав в окръг Калараш.

По-голямата част от предишните мозайки от влажни зони и естествени канали, тръстикови масиви и естествени заливни гори е загубена, но някои части са запазени, особено около високопродуктивните рибарници. Тези рибарници допринасят значително за развитието на местната икономика, но в същото време и в опазването на биоразнообразието.

Рибарниците на Чоканещи обхващат площ от 255 ха и са зони от Натура 2000 и потенциални Рамсарски места. Те са важно място за миграция на 20 000 птици, район за хранене на два застрашени вида – малкия корморан и белооката потапница. Потенциалът за съхраняване на въглерод на тези влажни зони се оценява на 9 400 евро годишно.

Поддържането и увеличаването на биоразнообразието около рибарниците паралелно с търговското производство на риба ще изисква усъвършенстване на управленските практики. (Например сенокосът и добивът на тръстика трябва да започват едва след периода на размножаване).

Екосистемни услуги и финансовата им стойност

Производство на риба - 3 200 евро/ха

Поддържане на биоразнообразието (ловни глоби) - 11 000 евро

Улавяне на въглерод (тръстика, почвена растителност и дървета) - 5 850 евро годишно

Задържане на въглерод (дървета) - 3 550 евро


ПЕС схемата

Подкрепата за обезпечаване на екосистемните услуги в тези райони в момента е възможна от националните плащания за екстензивните практики по рибовъдство (акваекологични мерки съфинансирани от Европейския фонд за рибарство).

Все пак, за да се осъзнае истинската стойност на биоразнообразието и разходите на рибарниците за да го поддържат е необходимо да се въведат повече целеви плащания.

Затова екипът на WWF изготви и оцени колко би струвало преминаването от ориентиран към чиста печалба към отговорен към природата бизнес за аквакултури, който също така създава допълнителни приходи от новите възможности, като зелени премии за природосъобразни продукти от аквакултури или развитието на туризъм за наблюдение на птици.

Успешна демонстрация на екстензивно управление на рибарник в този пилотен проект би могла да има приложение в много други рибарници, разположени по течението на Долен Дунав, в Румъния, както и в България, Молдова и Украйна. Повечето от тях са ценни влажни зони, чиито ползи се простират далеч отвъд рибовъдството.
 
Ciocanesti pilot site map. 
© WWF
Пилотен район Чоканещи
© WWF