Екосистемите и техните „услуги” rel=
The WWF-Coca Cola partnership will demonstrate the benefits of reconnecting Danube wetlands to the river system.
© WWF-Austria
Екосистемите подпомагат живота на растенията и животните, поддържайки равновесието в природата. Когато функционират добре, те носят и множество ползи за хората. Тези ползи са както материални - осигуряване на основни стоки като храни и горива, така и духовни – като естетически привлекателните пейзажи, на които всички се наслаждаваме.

Ползите, които хората получават от природата, се наричат екосистемни услуги.

Екосистемните услуги могат да бъдат разделени най-общо на:

* Поддържащи услуги – услугите, които създават условията, необходими за осигуряването на всички останали екосистемни услуги, например фотосинтеза или почвообразуване.
* Материални услуги – всички продукти, произхождащи от екосистемите, например храни, влакна, горива, билки и медицински растения, генетичен материал, питейна вода.
* Регулиращи услуги – способността на екосистемите да регулират важни естествени природни процеси например регулиране на климата, на качеството и количеството на водите и др.
* Културни услуги – нематериални ползи от екосистемите например естетичната и развлекателна стойност на пейзажа.

Днес чрез дейността си ние често експлоатираме природните ресурси, оказвайки влияние върху способността на екосистемите да ни предоставят своите полезни услуги.

Селското и горското стопанство, риболовът и дори туризмът могат да се окажат трудни за преглъщане от страна на екосистемите. С прекомерната си дейност ние въздействаме върху качеството на въздуха, процесите на пречистване на водите, контрола на наводненията, както и върху климата на Земята.

Promoting PES. 
© Irene Lucius
Promoting PES.
© Irene Lucius
 rel=
Barco pesquero de atún
© WWF

ПЕС като основен инструмент за опазване на околната среда

Плащанията за екосистемни услуги (ПЕС) са новаторски подход за опазване на природата
„Плащания за екосистемни услуги” са многообразие от мерки, с които ползвателите на услуги от околната среда възнаграждават със субсидии или пазарни плащания стопаните, чиито земи осигуряват съответно опазване на речните басейни и горите, отвеждане на въглерода и съхраняване красотата на пейзажа.

Уреждането на плащания за ползите от горите, плодородните почви и другите природни екосистеми е всъщност признаване на тяхната стойност и гарантира съществуването им и за в бъдеще.

В целия свят опазването на околната среда е особено важно за осигуряване на потока от екосистемни услуги, които са от съществено значение за хората и природата. С намаляването на фондовете за управление на природните ресурси се появяват множество ПЕС системи като потенциални източници на устойчиво финансиране на опазването на околната среда.

Плащанията за екосистемни услуги насърчават поддържането на естествени екосистеми чрез природосъобразни практики, без това да причинява щети на други ползватели на природните ресурси. Освен запазването на природните ресурси с този метод се подпомагат селските райони и техния поминък.

Close up of oranges rel=
Pesticides and other products used in fruits' production (such as oranges) are containing toxic chemical that can contaminate humans in the home. Many chemicals in wide use today are assumed to be safe by consumers and other downstream users. However, some of the chemicals used to produce a variety of products such as clothing, food containers, computer equipment, and toys are contaminating the environment and can have dangerous effects.
© WWF / John DANIELS

WWF и плащанията за екосистемни услуги

Днес WWF има водеща роля в разработването и прилагането на ПЕС системите в целия свят. Що се отнася до Европа, последните и текущи промени (напр. Рамковата директива за водите, Общата селскостопанска политика, Политиката за развитие на селските райони и на регионите, разширяването на ЕС на изток, както и Европейската политика за съседство) дават възможност за утвърждаване на ПЕС като основен инструмент за съхраняването на околната среда.

В рамките на Дунавско-Карпатската програма на WWF разработваме няколко практически инициативи, включващи основен проект за Дунавския басейн, както и по-малки инициативи в района на Марамуреш в Северна Румъния.

През 2006-2007 г. WWF Дунавско-Карпатска програма заедно с Института за Европейска екологична политика (IEEP) и съответните държави партньорки работи по финансиран от ЕС проект за проучване на потенциала за иновативни източници на финансиране като плащанията за екологични услуги за опазване на природата в Румъния, България, Хърватия, Македония и Турция.