Съхраняване на питейни води rel=
Продажбата на стилажи на фирма Курабийница (Roo'bar) подпомага опазването на природата.
© WWF

Осигуряване на чиста питейна вода чрез залесяване

Тази ПЕС схема е свързана с регулиращите функции на горите във водоохранните зони, които поддържат количеството и качеството на водите, и допринасят за осигуряване на вода за местното население.

„В сухите години, да кажем в района на Севлиево, има режим на водата, и това беше схемата, която най-добре се възприе от местните хора и различните местни организации, с които разговаряхме“, казва Юлия Григорова, ръководител на отдел „Политики и зелена икономика“ във WWF. „Голяма част от реките пресъхват изцяло през летния период, като изключим тази година (2014), която е много дъждовна. Това е характерно за последните години и всъщност е показател как изсичането на горите на тези територии влияе върху режима на водите и реките“, пояснява Григорова.

От стартирането на проекта, към тази ПЕС схема проявиха най-голям интерес представители на местния бизнес и хората, които се занимават с туризъм на територията на ПП "Българка". Целта й е да се генерират средства, които на първо време ще бъдат използвани за залесителни дейности във водоохранни зони.

ПЕС „Съхраняване на питейни води“

Цел: Целта на схемата е опазване на водите и поддържане на количеството и качеството им, чрез подпомагане на поддръжката, съхранението и/или възстановяването на горите във водоохранните зони, определени като такива в лесоустройствените проекти.

Проблемът: Все по-нарастващото намаляване на количествата на водите и влошаването на качеството им, поради масовото и безконтролно изсичане на частните гори и/или липса на финансови ресурси за поддръжката им. Обезлесяването на водоохранните и близки на тях територии има вреден ефект върху околната среда: върху качеството на въздуха, количеството на водите (не се задържат валежите) и климата, повишават се ерозионните процеси в тези райони и води до загуба на много растителни и животински видове. Горите хранят нашите реки и са от съществено значение за снабдяването с вода на големите градове.

Решението: ПЕС съхраняване на питейните води обединява като заинтересовани страни местно НПО (ЕКИП Българка) и фирма Курабийница ООД (Roo’bar). Средствата за реализиране на схемата се генерират от продажбите на картонени Roo’bar стелажи за техните продуктите. Освен директни и индиректни ползи за околната среда в района, ПЕС схемата ще позволи на компанията производител да намали водния отпечатък на продукта си, чрез залесяване на нови важни за опазване на количеството и качеството на водите територии в парка и по този начин ще има положителен ефект и върху наболял проблем като изменението на климата.