Map 
© WWF

Проектните места

Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони

WWF България и Асоциация на парковете в България (АПБ) търсят решения за финансиране на опазването на биоразнообразието в три територии в Стара планина: Природен парк „Българка”, Природен парк „Врачански Балкан” и Натура 2000 зона Западна Стара планина.
Усилията им са обединени в рамките на проекта „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”.

Първоначално се описват и остойностяват “услугите”, предоставяни от планинските екосистеми: природните продукти от горите, водите и земеделските земи; чистата вода и въздуха; смекчаването на последствията от климатичните промени; възможностите за туризъм и рекреация.

След това ще се изпробват модели за доброволно заплащане за тези “услуги” от страна на ползвателите им, като приходите отиват при „доставчиците” на съответните услуги – собствениците и управители на земеделски земи и гори. Ще се разработят и модели, насърчаващи развитието на стопански дейности, приходите от които да се ползват за опазване на биоразнообразието.

Партньорите по проекта са си поставили за цел да демонстрират, че местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за качеството на живот в селските райони. Особено в Северозападна България, която остава един от най-бедните райони в Европа. Това е и причината за избор на трите територии, които от една страна са изключително богати на биоразнообразие и поддържат важни екосистемни услуги, а от друга се намират в трудно социално икономическо положение.

Проектът работи както на местно ниво в трите района, така и на национално ниво, като се стреми да включи плащанията за екосистемни услуги в законодателството и във фондовете с европейско съфинансиране за следващия програмен период 2014-2020 (например в мерките от Програмата за развитие на селските райони).

Очакваните резултати:

Работещ пазар на избраните екосистемни услуги с конкретни доставчици (собственици и управители на земи и гори) и ползватели (като туристически бизнес, собственици на ВЕЦ, дървопрепработващи предприятия) в ПП „Българка”, ПП „Врачански Балкан” и Западна Стара планина.

• Разработване на 3 местни схеми за плащания за екосистемни услуги за трите района (например за компенсиране на собственици на гори за това да не ги секат или да оставят мъртва дървесина в гората) и прилагане на 2 национални схеми за плащанията (като горско-екологични мерки от Програмата за развитие на селските райони) с обхванати 15 000 ха и 1000 собственици на земи и на гори.

Изменения на текстове на закони, така че да регламентират прилагането на плащанията за екосистемни услуги.

Разработване на 3 модела за финансиране или за данъчно облагане на 3 услуги (например специализирани туристически услуги, продажба на сувенири и информационни материали). Прилагането им в природните паркове „Българка” и „Врачански Балкан”.

Обучения за остойностяване на услуги от защитени територии и за сътрудничество с бизнеса и собствениците на гори и земеделски земи. Това подпомага бизнес планирането на защитените територии, финансовия мениджмънт, набирането на средства. Семинарите са предвидени за 80 човека, свързани с управлението на защитени територии.

Проектът „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ е четиригодишен (2012 –2016 г.) и се изпълнява от четири швейцарски и седем български партньори в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина. Финансиран е от Българо-швейцарската програма за сътрудничество и е на общата стойност 4 790 000 швейцарски франка. Партньорите по проекта са: Фондация за биологично земеделие Биоселена, Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, Българско дружество за защита на птиците, Изпълнителна агенция за селекция и репродукция в животновъдството към МЗХ, WWF – Дунавско-карпатска програма България, Развъдна асоциация за местни породи овце, Мрежа за обмен и устойчиво развитие, Про-Натура / Приятели на Земята Швейцария, Швейцарска лига за защита на птиците - BirdLife Switzerland (SVS), Фондация SAVE.

Какво представляват екосистемните услуги?

Далеч преди съвременните инженери да измислят климатиците, канализационните системи и технологиите за пречистване на въздуха и водата, природата е предоставяла подобни “услуги” чрез сянката на дърветата, влажните зони и горите. А опрашването на посевите от пчелите и други насекоми е ресурс - услуга от природата, на която още никой не е намерил заместител.

Екосистемите подпомагат живота на растенията и животните, поддържайки равновесието в природата. Когато функционират добре, те носят и множество ползи за хората. Тези ползи, които хората получават от природата, се наричат екосистемни услуги.

Най-очевидните екосистемни услуги са материалните: храната, която ни дават земеделските екосистеми; дървеният материал, дивеча, гъбите и диви плодове, които ни дават горите; водата и рибата, която ни дават реките. Освен тях обаче екосистемите ни предоставят и изключително важни регулиращи и поддържащи услуги като пречистване на водите и въздуха и поддържане плодородието на почвите, улавяне на въглерода, опрашването и биологичният контрол над вредители и болести. Екосистемите ни предоставят и културни услуги: естетически привлекателните пейзажи и близостта до природата, които използваме за спорт и отдих.

Природата ни предоставя всички тези услуги безвъзмездно, но хората трябва да се погрижат за опазването на екосистемите, за да продължат да ни снабдяват с храна, чист въздух и вода и естетическа наслада. Плащанията за екосистемни услуги са такъв пазарен механизъм, който се опитва да остойности услугите, предоставяни от екосистемите и да определи кои са техните ползватели и доставчици. Тогава се сключва договор между доставчиците и ползвателите на дадена услуга за предоставянето й срещу определената цена, като средствата се използват за опазване на екосистемата. Например една компания за бутилиране на минерална вода зависи от качеството на водите, които са в основата на нейния бизнес. Тя има интерес да заплати на собствениците и стопани на земи и гори във водосбора за опазването на водите чрез въвеждане на селскостопански практики, които не ги замърсяват или чрез запазване на горите без да се ползват.

Плащанията за екосистемни услуги са многообразие от мерки, с които ползвателите на услуги от околната среда възнаграждават със субсидии или пазарни плащания стопаните, чиито земи осигуряват съответно опазване на речните басейни и горите, отвеждане на въглерода и съхраняване красотата на пейзажа.

Видове финансови инструменти