© Ruben Smit

Проектът LENA

LENA - Местна икономика и опазване на природата в региона на река Дунав


Контекст – нужди и предизвикателства

Повече от 70 национални парка и 1000 Натура 2000 зони осигуряват широк спектър от екосиситемни услуги в Дунавския регион. Поради регулациите, свързани със статута им, тези зони често са възприемани като възпрепятстващи местното развитие, докато техния собствен икономически потенциал остава недооценен, макар все повече проучвания да потвърждават многобройните ползи, включително социални и икономически, които те носят. Също така макар нивото на икономическо развитие да се различава силно между горното и долното Дунавско поречие, съдбата на селските общности в региона е сравнима, както и контекста, в който са поставени защитените територии.

LENA работи с 11 защитени територии, покриващи повече от 375,000 ха и над 15 Натура 2000 зони, избрани според забележителната си природна стойност и неизползван потенциал за устойчивото икономическо ползване. Проектът засяга повече от половин милион души, повечето живеещи в общности с нисък икономически статус (месечния доход варира между 200 и 500 евро), сблъскващи се със засилена миграция и застаряване на населението. Партньорството ще осигури иновативни решения, носещи нови възможности за препитание и бизнес чрез непокътнатото природно и културно наследство и разумно използване на екосистемните продукти и услуги.


Цели

Основната цел на LENA е да се приложат съвместни и интегрирани подходи и политики за опазване на природата и устойчиво използване на защитените територии и особено Натура 2000 зоните по поречието на Дунав и неговите притоци, създавайки в същото време нови възможности за генериране на приходи в сферата на зелената икономикa. Специфичните цели са:
  • Да се насърчи генерирането на знание и овластяване на местните общности чрез пилотни дейности;
  • Да се развият инструменти за устойчиво използване на ресурсите в защитените територии; и
  • Да се подобри средата и условията за устойчиво използване на защитените територии.
Това ще допринесе за a) спечелване на местните хора за опазване на природата, б) създаване на възможности за местните предприемачи да печелят от природното наследство по начин, щадящ природните ресурси, в) създаване на споделено знание по отношение на подходите за ефективно и устойчиво използване на защитените територии, и г) оформяне на политики за по-ефективна рамка за устойчиво използване на защитените територии.
Основни дейности 

  1. Инструменти за управление на природното наследство. Ще бъдат създадени 4 ръководства, основаващи се на опита, натрупан от 11-те пилотни места. Те ще бъдат фокусирани върху комуникиране с местните хора на ценността на природата за икономиката, развиване на капацитет за устойчиво използване на природното и културно наследство, разширяване достъпа до пазар на устойчиво получените природни продукти и мобилизиране на финансови средства за опазване на природата и свързани с това работни места;
  2. Дейностите, свързани с човешкия капитал ще се фокусират върху създаването на възможности за туризъм и устойчив транспорт чрез подготовка на туристически гидове за Дунавския регион и насърчаване на е-мобилността;
  3. Дейностите, свързани с природния капитал ще се фокусират върху създаването на възможности за устойчиво генериране на доходи и управление на природните ресурси с фокус върху селското стопанство, събирането на диви растения и рибарството;
  4. Политика на околната среда - проектът ще работи на политическо ниво, за да осигури препоръки за стратегически действия по създаване на цялостен подход за опазване на природата, управление на природните ресурси и създаване на зелени работни места.


Пилотни места

Природен парк „Персина“ (BG), Природен парк „Русенски лом“ (BG), Натура 2000 зона Dunav-Vucovar (HR), Природен парк „Szatmar-Beregi“ (HU), Природен парк „Комана“ (RO), Натура 2000 зона „Чоканещи“ (RO), Национален парк „Триглав“ (SI), Ландшафтен парк „Junge Donau“ (DE), Специален природен резерват „Gornje Podunavlje“ (RS), Национален Парк „Fruska Gora" (RS) и Специален природен резерват „Deliblato Sands“ (RS).

Партньори по проектаВодещ партньор: WWF Дунавско-Карпатска програма България
Партньори по проекта: 13 партньори от 7 Дунавски държави: Община Белене (BG), Община Иваново (BG), Област Vukovar-Srijem (CR), НПО Регионално и икономическо развитие West Pannon (HU), WWF Унгария (HU), Дунавски офис Улм (DE), град Тутлинген (DE), Природен парк „Комана“ (RO), Областен съвет Гюргево (RO), WWF Дунавско-Карпатска програма Румъния (RO), Център за подкрепа на бизнеса, Кран (SI), GMO-Free Danube Soya (RS)
Асоциирани стратегически партньори: DANUBEPARKS – Мрежа от защитени територии по река Дунав (AT), Регионален секретариат за градско планиране, строителство и опазване на околната среда Войводина (RS), Асоциация на унгарските природни паркове (HU), Център за регионални изследвания (UA)
 

Контакти

Нели Папазова, ръководител на проекта, WWF България, npapazova(at)wwfdcp.bg
Апостол Дянков, помощник-ръководител на проекта, WWF България adyankov(at)wwfdcp.bg,
Райна Попова, координатор на проекта, WWF България, rpopova(at)wwfdcp.bg
Мария Качамакова, технически асистент, WWF България, mkachamakova(at)wwfdcp.bg
 
 
© LENA
LENA
© LENA