Проверка на годността на Натура 2000 rel=
Natura2000
© N2K

Проверка на годността на директивите за птиците и местообитанията

Европейската комисия предприема проверка на годността на законодателството на ЕС относно Директивата за птиците и Директивата за местообитанията („Натура 2000 Директивите“), която ще включва цялостна оценка на това дали настоящата регулаторна рамка изпълнява целите си.

Информация за проверката на годността, включително заповедта, която я налага, можете да намерите на интернет страницата на Европейската комисия на адрес:
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislalion/fitness чек / индекс en.htm
Директивите изискват от държавите-членки да предприемат различни мерки за постигане на заложените цели. Мерките включват определяне на защитените зони за птиците и за местообитанията и видовета от интерес за Общността, които заедно съставляват мрежата Натура 2000, както и приемането на строги системи за защита на видове (виж целите на директивите, посочени в приложение I към настоящия документ).

Европейската комисия е поръчала проучване за оценка с цел подпомагане на проверката на годността. Изследването има за задача да събира и анализира информация и данни, съхранявани от широк кръг заинтересовани страни.

Като част от процеса на проверка е изготвен въпросник  с цел структурирано събиране на данни от различни сектори, обвързани с директивите по Натура 2000. Този въпросник се изпраща на четири ключови заинтересовани групи във всяка от 28-те държави-членки на ЕС. Въпросникът вече е изпратен до националните компетентни органи  във всяка от държавите-членки и в момента се препраща във всяка от тях  до: една публична организация, един представител на частния сектор и един представител на неправителствена организация, ангажирана с опазването на природата.

Вашата организация е идентифицирана като представляваща една от тези групи. Като такава ви каним да участвате в тази важна оценка, като попълните приложения въпросник доколкото е възможно и да го изпратите обратно в рамките на пет седмици на имейл адрес: info.NatureDirectivesFitnessCheck@milieu.be
Въпросникът е ключов инструмент, който ви дава възможност да предоставите тези доказателства. Успоредно с него сте поканени да допълните първоначалния списък с документи, които имат отношение към проверката на годността. Списъкът, който ще се актуализира редовно, е структуриран според категориите за оценка.

Списъкът е достъпен на адрес:
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm
Европейската комисия също така ще започне обществено допитване онлайн в продължение на 12 седмици от април до юни 2015 г. Можете  да попълните и тази анкета, но имайте предвид, че двете дейности са от различно естество. Общественото обсъждане ще събере мнения и становища, докато въпросникът има за цел да събере доказателства – факти и информация (казуси, резултати от научни изследвания, процедури за нарушение, съдебната практика и други данни), които подкрепят дадена точка или позиция.