Новини



Заключителна конференция по PoliciES

На 19 април се проведе национална, заключителна конференция в рамките на проект „Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към екосистемните услуги - PoliciES", финансиран по финансовия механизъм на ЕИП.

На конференцията бяха представени постигнатите резултати и научените уроци от проектните дейности, насочени към интегриране на екосистемните ползи от горите в горското законодателство. Събитието се проведе а 19 април 2017 г. от 09:30 до 15:30 ч. в София, с участието на екипа на проекта и на представители на институциите, отговорни за опазването на горите.

Дейностите по проекта са насочени и към подкрепа на процеса на изготвянето на предварителен вариант на „Наредбата за определяне на обезщетението за обществени екосистемни ползи от горските територии“.

Проект PoliciES се изпълнява от WWF-България в партньорство с Emisoft AS от Кралство Норвегия и е подкрепен от Изпълнителна агенция по горите. Една от основните цели по проекта е изготвянето на експериментален (частичен) областен план за развитие на горските територии в пилотен регион на територията на РДГ-Берковица, общини Берковица и Вършец.

Конференцията приключи с оживена дискусия за бъдещите предизвикателства и следващите стъпки за успешно интегриране на екосистемните ползи от горите в горското законодателство.

Повече информация за резултатите по проекта има в приложената презентация.

Обучение за ползване на софтуер за нуждите на горския сектор

В периода 10-12 април 2017 г. WWF организира практическо обучение за работа със софтуера TEAMS SR, разработен за нуждите на горския сектор в България от норвежката компания Emisoft. Софтуерът е базиран на изготвените три метода за остойностяване на екосистемните ползи от гори по проект PoliciES. Той е разработен в тясно сътрудничество с Изпълнителна агенция по горите.

Участници в обучението бяха представители от регионалните дирекции на горите, а също и експерти от Изпълнителната агенция по горите, като неговата основа цел е да подпомогне вземащите решения относно избора на най-точния подход за остойностяването на екосистемните ползи от горите при разработването на областни планове за развитие на горските територии.

Софтуерът е преведен на български език. По време на обучението участниците се запознаха в детайли със следните негови специфични функции: въвеждане на данни за методи; типове администраторски данни; изобразяване на пресметнати резултати и отчети; валути; структура; разходни индикатори; управление на потребители и на роли; отстраняване на проблеми.

Софтуерът ще влезе в употреба в България след одобрение от Министерски съвет на Наредбата за екосистемни ползи и изготвянето на областните планове за развитие на горите, което е планирано за 2018 г.
 
© WWF
Част от обучението на TEAMS.
© WWF

Кръгла маса за интегриране на екосистемните ползи от горите в националното законодателство

На 8 декември 2016 г. WWF организира кръгла маса с участието на 49 представители на Изпълнителна агенция по горите, Министерство на земеделието и храните, Регионалните дирекции по горите и държавните предприятия към МЗХ.
На срещата бяха обсъдени  горските екосистемни ползи и ролята за стопанисване на горите по екологосъобразен начин, както и правилното определяне на ползвателите и собствениците, на начина на действие и на правилното определяне на методиките за остойностяване на възмездните горски екосистемни ползи.

Основни теми за дискусия на кръглата маса бяха:

• Изясняване на разработването на новите Областни планове за развитие на горските територии към РДГ, органите, които ще отговарят за разработването и изпълнението на плановете;
• Обяснение на изискванията за плащания за екосистемни услуги, които са вградени в Плановете, ролята и процеса на задължителни обществени консултации с бенефициентите и собствениците на гори;
• Споделяне на научените поуки от експерименталния план, разработен като част от проект PoliciES за общините Берковица и Вършец, и обществените консултации, проведени в началото на октомври;
• Обяснение на 3те методологии, разработени като част от проекта като възможности за оценка на идентифицирани възстановими екосистемни услуги от горите.

Стана ясно, че регионалните дирекции по горите ще имат организационна функция по отношение на плановете. Разработването на планове ще се случи въз основа на екологична и социална оценка, както и оценка на съвместимостта с териториите от "Натура 2000", на това доколко специфични са горските местообитания и след консултации със заинтересованите страни относно зонирането на екосистемите и на екосистемните услуги.

По време на дискусията представителите на РДГ и ДП от цялата страна дадоха мнения и препоръки във връзка с екосистемните ползи и изготвените материали по проекта, включително как най-добре да бъдат използвани за целите на изготвяне на Областните планове.
 
© WWF
Всички институции, отговорни за горите, участваха на кръглата маса.
© WWF
 rel=
Представяне и обсъждане на плана.
© WWF

Над 150 души участваха в обществените обсъждания на областен план за развитие на горите

Проект за частичен областен план за развитие на горски територии беше представен и обсъден с над 150 жители на общините Берковица и Вършец между 11 и 13 октомври. Срещите бяха проведени от WWF, Изпълнителната агенция по горите и Регионална дирекция по горите – Берковица. Обсъжданията са част от проект за интеграцията на екосистемните услуги и биоразнообразието в горското законодателство и в управлението на горите „PoliciES“. 

От 2017 г. трябва да започне поетапно изработване на областни горски планове за цялата страна. Плановете са нов елемент в системата на управление на горите - част от приетата през октомври 2015 г. наредба №18 за инвентаризация и планиране в горите. 

Отворете или свалете плана от ТУК. Всички заинтересовани страни и участници имат едномесечен срок да се запознаят с плана и да дадат писмени становища по него. Становища се приемат до 15 ноември 2016 г. на:
gstefanov@wwfdcp.bg и mpenenva@wwfdcp.bg.
Или по пощата, в офиса на WWF: гр. София – 1000, ул. Иван Вазов №38, ет.2, ап. 3-4.

По време на обсъжданията WWF представи и визуалната част на плана - онлайн карта, която, точно и с най-големи подробности, показва деветте типа екосистмени услуги, предоставяни от горите на Западна Стара планина: http://dizooo.com/gori_wwf/karta/.

Процесът на изработване на плановете продължава с експертни срещи. В края на ноември 2016 г. ще се проведе кръгла маса, на която ще са поканен и представителите на всички районни дирекции по горите - структурите, които прилагат и следят за изпълнението горското законодателство по места. Ще участват и представители на всички останали ведомства, които имат отношение към горското планиране.

- - -
Проектът е финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, програми BG02 и BG03: http://bg03.moew.government.bg/bg/node/177.

Карта на екосистемните услуги

Във Вършец беше обсъдено създаването на пилотен областен горско-стопански план

На 2 и 3 юни 2016 г. във Вършец се проведе изнесено заседание на работната група за изготвяне на пилотен областен горско-стопански план за развитие на горите на територията на ДГС-Берковица. Срещата беше част от дейностите от проект „Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към екосистемните услуги PoliciES”, изпълняван от WWF България.

Участие в срещата взеха 15 души, сред които представители на ръководителя на проекта – WWF България (Георги Стефанов, Лора Жебрил и Магдалена Пенева), експерти от ИАГ (Анна Петракиева, Валентин Чамбов, Елена Рафаилова, инж. Ценко Ценов, Димитър Бърдаров), от Лесотехнически университет-ЛТУ (Невена Шулева), от фирмата, наета да изработи областния план – „Нишава КиТ“ (Калин Карамфилов) и наетата за фотограматичното заснемане – „Магеланикум“ (Георги Тинчев). Включиха се и представители на Министерство на финансите (Ивайло Ангелов), РДГ Берковица (Сашо Каменов), както и други експерти, работещи в областта на горското стопанство и участващи в проекта.

Експертите обсъдиха какъв би следвало да бъде приблизителният ред за провеждане на срещите за представяне на разработения горскостопански план за развитие. До края на работния процес през първия работен ден те внесоха поправки, корекции и формулираха ясни предложенията по разработеното задание за изготвяне на горскостопанския план.

През втория ден от заседанието участниците прегледаха и обсъдиха указанията за работа на регионалните дирекции по горите при възлагане и разработване на ОПРГТ. Те изчистиха и някои неясноти по разработеното в предходния ден примерен план за провеждане на обществените обсъждания на разработен горскостопански план. Обсъди се и как да бъде дефинирано понятието „динамична карта на горите“, както беше прието предложението на инж.Тинчев определението да бъде „Интерактивна карта в интернет, качена на ГИС сървър“.

Специално внимание се обърна на най-точното разписване на целите на управление по функционална принадлежност на горските територии. Проведе се дискусия по отношение определянето на критерии и индикатори.

Целта на проекта със заглавие "PoliciES", в рамките на който се проведе заседанието в Берковица, е да подобри интегрирането в горското законодателство на съображенията за опазване на биоразнообразието. Сред основните инструменти за достигане на тази цел е експериментално тестване на две нови наредби: за горските екосистемни ползи и за инвентаризацията на горските територии. Проектът промотира плащанията за екосистемни услуги - иновативен инструмент, който ефективно отговаря на екологичните и социо-икономически предизвикателства. Пилотното тестване се провежда в Западна Стара планина, района на Берковица, за разработване на първия частичен Областен план за развитие на горски територии, който включва плащания за екосистемни услуги. Научените уроци от плана ще бъдат интегрирани в горското законодателство.

За да бъде устойчив и качествен процесът, се проведат редица информационни срещи, вкл. организираното в Берковица заседание, както и обучения за повишаване на капацитета на различни заинтересовани страни и в района на проекта, и на национално ниво.
 
© WWF
Обсъждане в рамките на работната група
© WWF

Проведе се заседание на експертите от работна група за горско-стопански план на ДГС-Берковица

На 20 и 21 април 2016 г. в Берковица се проведе изнесено заседание на работната група за изготвяне на пилотен областен горско-стопански план за развитие на горите на територията на ДГС-Берковица.

Срещата се организира по проект „Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към екосистемните услуги PoliciES”, изпълняван от WWF България. В нея участваха, освен представителите на WWF (Георги Стефанов и Лора Жебрил), и експерти от Изпълнителна агенция по горите-ИАГ (Ценко Ценов и Анна Петракиева-Илиева) и Лесотехнически университет-ЛТУ (Елена Рафаилова-Николова и Невена Шулева). Включиха се и представители на Министерство на финансите (Ивайло Ангелов), Асоциация на парковете в България-АПХ (Тома Белев), РДГ Берковица (Сашо Каменов), ЕКИП Българка (Мая Радева) и други експерти, работещи в областта на горското стопанство.

Сред основните теми на заседанието беше заданието за изготвянето на пилотен областен план за развитие на горските територии. Както посочи инж. Ценко Ценов по време на срещата, до началото на лятото на 2016 година трябва да има одобрено задание за изготвянето на пилотен областен план за развитие на горските територии. Дотогава Изпълнителна агенция по горите ще осъществи обучение на 16-те Регионални дирекции по горите във връзка с екосистемните ползи и разработването на областните планове за развитие.

Една от основните цели на срещата беше различни заинтересовани страни, като част от работната група, да могат да вземат участие в обсъждането на заданието.

Експертите изказваха предложения и мнения по всяка от дейностите, задачите, както и методите, които трябва да се прилагат и използват при разработването на областен план за развитие на горски територии.

Друга важна тема беше разпределението на функциите и задачите на основните участници в процеса. Обсъдиха се и различни потенциални проблеми, които биха възпрепятствали или забавили работния процес, както и възможните им решения. В хода на обсъжданията се стигна до извода, че след отчетността трябва да се направи и анализ на напредъка, както и социологическо проучване с участието на РДГ Берковица.

Участниците в заседанието на работната група обсъдиха също така единната горскостопанска карта, основа на горските територии, както и функционалното зониране, актуализация на горските територии и др. елементи на заданието и плана.
Целта на проекта със заглавие "PoliciES", в рамките на който се проведе заседанието в Берковица, е да подобри интегрирането в горското законодателство на съображенията за опазване на биоразнообразието. Сред основните инструменти за достигане на тази цел е експериментално тестване на две нови наредби: за горските екосистемни ползи и за инвентаризацията на горските територии. Проектът промотира плащанията за екосистемни услуги - иновативен инструмент, който ефективно отговаря на екологичните и социо-икономически предизвикателства. Пилотното тестване се провежда в Западна Стара планина, района на Берковица, за разработване на първия частичен Областен план за развитие на горски територии, който включва плащания за екосистемни услуги. Научените уроци от плана ще бъдат интегрирани в горското законодателство.

За да бъде устойчив и качествен процесът, се проведат редица информационни срещи, вкл. организираното в Берковица заседание, както и обучения за повишаване на капацитета на различни заинтересовани страни и в района на проекта, и на национално ниво.
 
© WWF
Заседание на работната група
© WWF

Във Вършец и Берковица се обсъди пилотен областен горско-стопански план за развитие на горите

На 7 и 8 декември 2015 г. във Вършец и Берковица се проведе изнесено заседание на работната група за изготвяне на пилотен областен горско-стопански план за развитие на горите на територията на ДГС-Берковица. Срещите бяха част от проект „Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към екосистемните услуги PoliciES”, изпълняван от WWF България.

Заседанието протече в две части. Първата среща на участниците в работната група беше със собственици на гори и лесовъди от района на община Вършец и се проведе на 7-и декември. Сред основните теми, които те обсъдиха, беше изготвянето и тестването на пилотен горско-стопански план за района, както и различни аспекти от разработваните подзаконови документи във връзка с възмездни горски територии. Един от изводите на срещата беше, че е необходима подкрепата на местните общности, за да се намери правилното решение за оценка на екосистемните услуги от горските територии.

На 7-ми декември във втората среща с местната администрация и бизнес се включиха кметът на Община Вършец, екологът на общината, лесовъдът, отговарящият за стопанисването на общинските гори, собственици на хотели. Те, заедно с експертите, участващи в работната група, както и експертите по проекта, успяха да обсъдят изготвянето на пилотен областен горско-стопански план за развитие на горите на територията на ДГС-Берковица.

Втората част от заседанието се проведе на следващия ден – 8 декември, в Берковица. Тя се явяваше първа среща с лесовъди, собственици на гори и ГТ, част от проекта. Освен опознавателна цел и представяне на проекта „PoliciES“, срещата позволи да бяха представени и горските екосистемни ползи, както и включването на всички заинтересовани страни в процеса на планиране. Бяха представи и осъществяваните към момента частни доброволни екосистемни услуги от страна на WWF България. В хода на обсъжданията, освен предоставянето на информация, бяха взети и няколко решения - да се изготвят карти по категории по землища, по общини – за представяне на режимите и да се изготви карта за екосистемните услуги в района.

Целта на проекта със заглавие "PoliciES", в рамките на който се проведе заседанието във Вършец и Берковица, е да подобри интегрирането в горското законодателство на съображенията за опазване на биоразнообразието. Сред основните инструменти за достигане на тази цел е експериментално тестване на две нови наредби: за горските екосистемни ползи и за инвентаризацията на горските територии. Проектът промотира плащанията за екосистемни услуги - иновативен инструмент, който ефективно отговаря на екологичните и социо-икономически предизвикателства. Пилотното тестване се провежда в Западна Стара планина, района на Берковица, за разработване на първия частичен Областен план за развитие на горски територии, който включва плащания за екосистемни услуги. Научените уроци от плана ще бъдат интегрирани в горското законодателство.

За да бъде устойчив и качествен процесът, се проведат редица информационни срещи, включително организираното в Берковица заседание, както и обучения за повишаване на капацитета на различни заинтересовани страни и в района на проекта, и на национално ниво.
 
© EEA Grants
Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство.
© EEA Grants

Проведе се заседание за изготвяне на пилотен областен горско-стопански план за ДГС-Берковица

На 5 и 6 ноември 2015 г. в Берковица се проведе изнесено заседание на работната група за изготвяне на пилотен областен горско-стопански план за развитие на горите на територията на ДГС-Берковица. Срещата беше организирана като част от дейностите по проект „Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към екосистемните услуги PoliciES”, изпълняван от WWF България.

Една от основните теми на заседанието беше да се представят основните акценти в разработваната от от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) наредба, както и предвидените в горското законодателство права, отговорности и задължения на местната власт за разпределяне обезщетенията за ползване на екосистемни ползи от горски територии. Сред целите на заседанието беше и обсъждане на възможностите за приложение на наредбата с местни собственици и ползватели на гори и горски екосистемни услуги.

Участие в срещата взеха близо 20 души, сред които представители на ръководителя на проекта – WWF България (Георги Стефанов и Лора Жебрил), експерти от ИАГ (инж. Ценко Ценов, Димитър Бърдаров, Елена Рафаилова, Анна Петракиева, Валентин Чамбов), от Лесотехнически университет-ЛТУ (Невена Шулева) и фирмата, наета да изработи областния план - Нишава КиТ (Калин Карамфилов). Включиха се и представители на Министерство на финансите (Ивайло Ангелов), РДГ Берковица (Сашо Каменов), Асоциация на парковете в България-АПХ (Тома Белев), както и други експерти, работещи в областта на горското стопанство и част от проекта.

По време на поредното двудневно заседание по проекта беше обсъдена ролята на изготвяния областен горско-стопански план като се стигна до извода, че той трябва да бъде създаден с широко участие на обществеността, каквато трябва да има и във всички дейности по планиране и изпълнение в горските територии. Обсъди се и значимостта на участието на обществеността при горското планиране и зониране, както и оценката и възмездното ползване на екосистемните ползи и тяхното справедливо разпределение с участието на местната власт.

Целта на проекта със заглавиие "PoliciES", в рамките на който се проведе заседанието в Берковица, е да подобри интегрирането в горското законодателство на съображенията за опазване на биоразнообразието. Сред основните инструменти за достигане на тази цел е експериментално тестване на две нови наредби: за горските екосистемни ползи и за инвентаризацията на горските територии. Проектът промотира плащанията за екосистемни услуги - иновативен инструмент, който ефективно отговаря на екологичните и социо-икономически предизвикателства. Пилотното тестване се провежда в Западна Стара планина, района на Берковица, за разработване на първия частичен Областен план за развитие на горски територии, който включва плащания за екосистемни услуги. Научените уроци от плана ще бъдат интегрирани в горското законодателство.

За да бъде устойчив и качествен процесът, се проведат редица информационни срещи, вкл. организираното в Берковица заседание, както и обучения за повишаване на капацитета на различни заинтересовани страни и в района на проекта, и на национално ниво.
 
© WWF
Среща по проекта
© WWF