PoliciESОбластен план за развитие на горските територи

Областният план за развитие на горските територии се изработва съгласно чл.12 от Закона за горите (ЗГ), Националната стратегия за развитие на горския сектор, Стратегическия план за развитие на горския сектор и Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии.

Предмет на плана са горските територии, независимо от тяхната собственост. Настоящия областен план за развитие на горските територии на обхваща териториите на Община Берковица и Община Вършец. В обхвата на плана попадат териториалните поделения на държавните предприятия по чл.163 от ЗГ : ТП ДГС Берковица и УОГС Петрохан. Планът е разработен въз основа на данните от инвентаризациите и горскостопанските планове за съответните териториалните поделения на държавните предприятия. За ДГС „Берковица” е в сила от 2009 г. и за УОГС „Петрохан” в сила от 2005 г.

Съдържанието на Областния план за развитие на горските територии за общините Берковица и Вършец е съобразен с изискванията на чл. 12, ал. 1 на ЗГ.

Областен план за развитие на горските територи

За проекта

PoliciES ще подобри интегрирането в горското законодателство на съображенията за опазване на биоразнообразието. Това ще стане чрез експериментално тестване на две нови наредби: за горските екосистемни ползи и за инвентаризацията на горските територии. Проектът ще промотира плащанията за екосистемни услуги - иновативен инструмент, който ефективно отговаря на екологичните и социо-икономически предизвикателства. Пилотното тестване ще се проведе в Западна Стара планина, района на Берковица, за разработване на първия частичен Областен план за развитие на горски територии, който включва плащания за екосистемни услуги. Научените уроци от плана ще бъдат интегрирани в горското законодателство.

За да бъде устойчив и качествен процесът, ще се проведат редица информационни срещи и обучения за повишаване на капацитета на различни заинтересовани страни и в района на проекта, и на национално ниво.

Основен бенефициент е Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), която ще бъде подкрепена при разработване и тестване на вторичното законодателство. Останалите целеви групи са подчинените звена на ИАГ, местните власти, собствениците и ползвателите на гори.

Проектът ще използва опита и на норвежкия партньор за интегриране на горските екосистемни услуги и информацията за биоразнообразието в софтуерното решение на компанията Emisoft, което ще даде възможност да се оцени въздействието на управлението на горите върху екосистемните услуги и биоразнообразието. Тази информация ще подпомогне българските власти при прилагане на законодателството.
 
© EEA Grants
© EEA Grants

Проектът PoliciES започна с кръгла маса в Министерство на земеделието и храните

На 17 юни, на кръгла маса в Министерството на земеделието и храните, WWF, заедно с Изпълнителната агенция по горите, обявиха старта на проекта Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към екосистемните услуги PoliciES.

PoliciES ще работи за интеграцията на екосистемните услуги и биоразнообразието в горските политики и в горското законодателство, споделя ръководителят на проекта от страна на WWF, Георги Стефанов. За целта се разработват две нови наредби за горските екосистемни ползи и за инвентаризацията на горите. Наредбите ще са основа за механизми, които да позволят увеличаването и разнообразяването на приходите от управлението на горите, които на този етап са основно от дърводобив. Това ще позволи от една страна увеличаването на приходите на горските стопани и от друга намаляване интензивността на сечите, допълва Стефанов.

Наредбите ще послужат за пилотното разработване на частичен областен план за развитие на горските територии в общините Берковица и Вършец (горско стопанство „Берковица“). В плана ще бъдат включени и горските екосистемни услуги, и опазването на биоразнообразието. Проектът ще послужи като основа за тестване на национално законодателство за плащанията за горски екосистемни услуги, коментира още Стефанов.

Участниците в кръглата маса обмениха опит за оценката и картирането на екосистемните услуги у нас и обсъдиха проектонаредбата, регламентираща реда за заплащане и разпределяне на обезщетенията за ползване на екосистемни ползи от горски територии.

Норвежката компания Emisoft, официален партньор по проекта осигурява специализиран софтуер за управление на икономическия потенциал на природни ресурси в горите. Проектът ще използва опита и експертизата на Emisoft за да оцени въздействието на управлението на горите върху екосистемните услуги и биоразнообразието. Това ще помогне на българските власти за по-добро прилагане на горското законодателство.

Опитът, който българският офис на WWF развива в областта на екосистемните услуги през последните шест години ще бъде използван и приложен съвсем скоро в Румъния чрез подобен проект, както и на ниво работна група в Европейската комисия, разработваща общоевропейска методология за остойностяване на екосистемните услуги, заяви на срещата консервационният директор на Дунавско-Карпатската програма WWF Ирене Луциус.

Проектът се финансира в рамките на Програми BG02 и BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
 
© EEA Grants
© EEA Grants
Проектът е финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, програми BG02 и BG03: http://bg03.moew.government.bg/bg/node/177.
 

Снимки и видео

 rel=
Карта на района на Берковица.
© WWF

Карта на горските екосистемни услуги в района на Берковица

Плащания за екосистемни услуги

  • WWF, съвместно с български и международни институции, бизнеси и неправителствени организации, над 10 години работи за практическото налагане на плащанията за екосистемни услуги.
    Днес WWF има водеща роля в разработването и прилагането на ПЕУ в целия свят. В Европа има потенциал плащанията да се превърнат в основен инструмент за съхраняването на околната среда.