Политики и зелена икономикаa yellow field, a road and a beautiful sky rel=
Поле в Русенски регион
© Michel Gunther

WWF работи за устойчиво развитие на селските райони

Селското стопанство и опазването на природата могат да вървят ръка за ръка.
Селските райони на България са сред най-ценните територии в Европа заради запазената природа, богатото културно наследство и социалната си значимост. Земеделските земи покриват повече от половината от територията на страната. Една четвърт от тях са с „висока природна стойност”.

WWF се стреми да даде началния тласък за икономическия успех на селските райони чрез демонстрационни и моделни проекти. WWF следи прилагането на европейските политики за земеделие и развитие на селските райони и за опазване на околната среда, за да гарантира правомерното ползване на eвропейските фондове.

WWF работи за признаването на природозащитното значение на „земите с висока природна стойност” в България на местно, национално и европейско ниво. WWF подпомогна процеса на определяне на този тип земеделски земи и ги картира.

Бяха проведени демонстрационни и информационни дейности в три пилотни райони – Западна Стара планина, природните паркове Русенски Лом и Странджа - за повишаване на познанията на местните хора и експерти за значимостта на природните богатства и ценността на фермите. Разработиха се и специфични мерки за финансово подпомагане.

WWF работи за развитието на устойчив туризъм в пилотните райони. Провеждат се обучения за местните хора за принципите и практиките на устойчивия туризъм. Тези обучения установиха директна връзка между предлагащите туристически услуги и местните институции, отговорни за опазването на природата.

WWF подкрепя местните хора за възстановяване и запазване на производството на традиционни местни продукти. Организацията подпомага определянето на местните продукти и оказва техническа помощ за тяхното представяне и популяризиране сред потребителите.

WWF e един от инициаторите на коалиция “Чиста храна – честен поминък” и участва в разработването на национално законодателство за опазване на малките производители и съхраняване на традиционните методи на производство. В подрепа на традиционните фермерски продукти и практики WWF организира Фестивал на храните, които помагат на природата.

WWF насърчава плащанията за екологични услуги (PES), които поддържат опазването на околната среда и повишават стандарта на хората в селските райони. WWF работи по проект за разработване и прилагане на нови устойчиви източници на финансиране на стопанисването на екологичните услуги, като се фокусира върху района на Долен Дунав.

WWF подпомага прилагането на европейския подход Лидер (Leader). Той се базира на интегрирано планиране и прилагане на стратегии, които вземат предвид местната околна среда и ресурси, както и сътрудничеството между всички местни заинтересовани лица. Създават се добре функциониращи „местни инициативни групи”, които обединяват всички публични, частни и граждански организации в района.

WWF обучава земеделските производители и представителите на общинските администрации в прилагане на селскостопански методи за производство, които са съвместими със защитата и подобрението на околната среда, ландшафта и неговите характеристики, природните ресурси, почвата и генетичното разнообразие (включително добри фермерски практики).

Фермерите и общинските власти развиват умения за използване на финансовите инструменти на Европейския съюз, включително и на агроекологичните плащания, които имат съществена роля за задоволяване на нарасналата обществена потребност от екологични услуги.

WWF анализира и предложи агроекологични, Натура 2000 и други природозащитни мерки в Националния план за развитие на селските райони (2007-2013 г.). Бяха разработени ръководства за  екологосъобразно развитие на селските райони, одобрени от Европейската комисия, както и за средствата за опазването на
природата от eвропейските структурни фондове.

Георги Стефанов,
Мениджър "Климат и енергия"
E-mail: gstefanov@wwf.bg

Райна Попова,
Ръководител проекти
E-mail: rpopova@wwf.bg