ClimaForcee: Горите и новият климат

© Яна Барзова / WWF

Горите в региона на Централна и Източна Европа представляват важен природен ресурс. Значението им вероятно ще се увеличава още повече в близко бъдеще. Причина за това е не само нарастващото търсене на дървесина, но и все по-голямата информираност на обществото за екосистемните услуги, които те ни предоставят.

За съжаление обаче, тези услуги днес са изложени на риск заради климатичните промени. Управлението на горите ще трябва спешно да се адаптира, както за да смекчи последиците от негативните им ефекти – като засушаване, увеличен отток на вода, ерозия на почвата и др., така и за да увеличи устойчивостта на горите в новите условия.

Какво ще промени WWF?

WWF България задено с партньори в страната и чужбина започна работа по изработването и прилагането на специфични модели за управление на горите в променения контекст. Теренната работа у нас се извършва на площ от над 1000 ха в обхвата на седем държвни горски стопанства: ДГС „Витошко-Студена“, ДГС „Радомир“, ДГС „Невестино“, ДГС „Петрич-Първомай“, ДГС „Гоце Делчев“, ДГС „Сандански“ и ДГС „Кюстендил“ – всичките на територията на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП). Целта е да се адаптират към климатичните промени най-уязвимите гори у нас – изкуствено създадените горски култури от бял бор.

©: WWF

„Една от пилотните ни дейности е да направим анализ на биоразнообразието в районите, в които ще се прилагат мерките за адаптиране на горите към климата. Целта ни е да установим кои консервационно значими видове растения и животни биха могли да бъдат повлияни положително или неблагоприятно от тези мерки и съответно да ги съобразим с изискванията на всеки от тези видове“, разказва експертът по горите от WWF България Костадин Вълчев.

©: WWF

„Целта е да се открият и въведат най-подходящите мерки, които да повишат устойчивостта и водния баланс на горите, страдащи от засушаване в контекста на климатичните промени. Искаме и да изчсислим ефекта на тези мерки върху биоразнообразието, както и да установим социално-икономическите ползи от постигнатото“, споделя координаторът на проекта за WWF България Яна Барзова.

Подробности за проекта:

Название: Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа (CLIMAFORCEELIFE)

Номер: LIFE19 CCA/SK/001276

Период: 01/09/2020 - 31/12/2027

Общ бюджет: 5 591 898 евро

Финансово участие на ЕС: 2 969 378 евро

Бенефициенти: WWF Словакия (координатор), WWF България, WWF Унгария, WWF Румъния, Чешки агротехнически университет, Държавно горско предприятие на Словакия, Национална асоциация на частните собственици и управители на гори в Унгария, Югозападно държавно горско предприятие на България.

Повече информация за проекта можете да намерите тук.

©: LIFE

Проектът се финансира по програма LIFE – програмата за околната среда на Европейската комисия