Дейности по проектаТекущо състояние към септември 2016 г.


Дейност А1 – Разработване на технологични планове за залесяване за РДГ Пловдив

Статус: Завършена

Целта на тази дейност е да се разработят технологични планове за залесяване в областите в обхвата на РДГ Пловдив, в района на защитена зона Река Марица. Плановете определят горските територии, подходящият залесителен материал – вид, количество, качество и произход, състава на видовете, броя на видовете, вида почвена подготовка, схемите за залесяване и подробен списък на необходимите дейности (съхраняване на фиданките, почвоподготовка, засаждане, отглеждане и т.н.).

Дейността е завършена. Технологичните планове за залесяване са разработени и одобрени. Издадена е заповед от РИОСВ-Пловдив.
В процеса на изпълнение на проекта, през май 2015 г., беше установено, че първоначално избраните зони за възстановяване вече не са собственост на държавното горско стопанство, а са прехвърлени към Напоителни системи. Не успяхме да постигнем съгласие със собственика на земята да продължим с възстановителните дейности на тези територии. За да осъществим планираните цели, потърсихме и подбрахме нови подходящи зони. Избраното място продължава да е в рамките на Натура 2000.
 

Дейност А2 – Разработване на технологични планове за залесяване за РДГ Русе

Статус: Завършена

Целта на тази дейност е да се разработят технологични планове за залесяване на областите в обхвата на РДГ Русе, в защитена зона Мартен-Ряхово. Плановете установяват горските територии, подходящият залесителен материал – вид, количество, качество и произход, състава на видовете, броя на видовете, вида почвена подготовка, схемите за залесяване и подробен списък на необходимите дейности (съхраняване на фиданките, почвоподготовка, засаждане, отглеждане и т.н.).

Дейността е завършена. Технологичните планове за залесяване са разработени и одобрени. РИОСВ-Русе издаде разрешително.
 

Дейност А3 – Разработване на технологични планове за залесяване и подготовка за прилагане на елементи от Саарландския метод

Статус: Завършена

Целта на тази дейност е (1) да разработи технологични планове за залесяване в защитена зона Река Марица както и (2) да разработи планове за прилагане на елементи от т.нар. Саарландски метод за премахване на чужди видове и осигуряване на по-добри условия за растеж на местните видове в избрани области на ЗЗ Река Марица и ЗЗ Мартен-Ряхово.
Дейността е завършена успешно.

Промяна в мястото за залесяване в ЗЗ Река Марица: В процеса на прилагане на дейност А3 беше установено, че собствеността на мястото, избрано за залесяване с местни видове дървета (на 14 декара в подотдел 11щ на територията на ДГС Първомай), е променена. От държавен горски фонд в ДГС Първомай тя е прехвърлена на общината. Тази промяна в собствеността не е била своевременно и вярно отразена в базата данни, затова ДГС Първомай не знаеше за нея. Това не е изолиран случай на национално ниво и е резултат от несъвършенствата в процеса по реституиране на горски територии.

Споразумение със собственика (общината) не беше постигнато, затова потърсихме и намерихме друга подходяща територия за залесяване, за да изпълним целите на проекта. Новото място е в обхвата на ДГС Асеновград.
Избраното място остава в рамките на Натура 2000.
 

Дейност А4 – Подготовка на Ръководство за възстановяване и управление на крайречни гори

Статус: Изпълнява се

Основната цел на ръководството е да окаже подкрепа на специалистите, които се занимават с възстановяване и управление на крайречни гори в региона, като им осигури информация и ноу-хау в следните области: характеристики и значение на видовете крайречни хабитати; правни аспекти, свързани с възстановяването и управлението на крайречни гори; проблеми и конфликти в управлението на крайречни гори; събран опит във възстановяването и управлението на крайречни гори; индикатори за управлението и възстановяването на крайречни гори. Специално внимание се отделя на целевото проектно местообитание 91Е0, но другите крайречни местообитания (като 92А0, 91F0, 92CIO и 92D0) също са взети под внимание.

Създадено е работна група от вътрешни и външни експерти (по фитоценология, хидротехнология и лесовъдство) и между членовете й се осъществява се редовна вътрешна комуникация.

Планираме да разработим финален вариант на Ръководството до април 2017 г. Представянето на следващ вариант на черновата ще бъде направено на заинтересованите експерти. Важните научени уроци от прилагането на настоящия проект ще бдат включени в последния вариант на Ръководството (което ще се разработи до август 2018 г.). Ръководството ще бъде достъпно в електронен формат на страницата на проекта. То ще бъде предоставено на заинтересованите институции (МОСВ, Басейнова дирекция, РИОСВ, МЗХ, ИАГ, ДГС и техните подразделения РДГ, областната администрация) и други заинтересовани страни (напр. университети, научни институти, НПО и др.).
 

Дейност А5 – Анализ на свързаността между целевите обекти и други Натура 2000 места

Статус: Завършена
 
Целта на тази дейност е създаването на анализи на свързаността на целевите зони от Натура 2000 – Река Марица, BG0000578 с 4 съседни зони и ролята на крайречните гори и други природни елементи.

Свършената работа включва:
 • Подбор на 4 места за анализиране на свързаност със ЗЗ Река Марица. Избраните места са BG0000628 – Чирпански възвишения, BG0000436 – Река Мечка, BG0000438 – Река Чинардере и BG0002086 – Оризища Цалапица.
 • Подбор на „фокусни“ видове от различни групи, за които функционалната или структурна свързаност с други места е от ключово значение за миграцията, податливост на фрагментация, нужда от установяване на нови местообитания заради климатичните промени.
 • Идентифициране на видовете – специфични изисквания за пейзажа, който осигурява пропускливост, функционална или структурна свързаност. За целта са разгледани 10 вида.
 • ГИС анализ и картиране на свързващите територии, разработване на 3 карти.
 • Анализ на пространствените документи за планиране – областен план за развитие, общински териториални планове, планове за управление на речните ласейни, горскостопански планове, разкриващи степента, до която е защитено настоящото земеползване на свързващите територии.
 • Идентифициране на съществуващи и потенциални заплахи за свързаността.
 • Препоръки за мерки за пространствено планиране, които да гарантират защитата на свързващите територии.
 • Идентифициране на потенциални места за бъдещи възстановителни дейности с оглед на подобряване на пропускливостта на местността.
Тази дейност е завършена успешно и като допълнение към планираното решихме да изпратим анализите на съответните общински власти (общо 11 общини). Целта ни е да подпомогнем всяка релевантна инициатива, произтичаща от общинските планове и по-конкретно инициативите за развиване на зелена инфраструктура и установяване на биокоридори между Натура 2000 зоните в региона.
 

Дейност С1 – Възстановяване на местообитание 91Е0 чрез залесяване на фиданки от местни видове в ЗЗ Река Марица (BG0000578)

Статус: Изпълнява се

Тази дейност се фокусира върху възстановяването на местообитание 91Е0* в ЗЗ Река Марица, на обща площ 12,8 ха.

Дейността се изпълнява последователно в следните стъпки:
 • Извършена е машинна почвоподготова на обща площ 128 декара през есента на 2015 г.; засадени са 47 960 фиданки от летен дъб, полски бряст, бял бряст, полски ясен, черна елша и бяла елша с помощта на машини и ръчно в машинно направени дупки. Засаждането се извърши пре пролетта на 2016 г. на площ от 12,8 ха.
 • Проведе се отглеждане, включително ръчно плевене и поливане, на младите фиданки.
В резултат беше залесена площ от 12,8 ха с фиданки от 7 местни вида.
 

Дейност С2 – Възстановяване на местообитание 91Е0 чрез засаждане на фиданки от местни видове край р. Дунав

Статус: Изпълнява се

Тази дейност е фокусирана върху възстановяването на местообитание 91Е0 в ЗЗ Мартен-Ряхово на обща площ 9,8 ха. Дейността се изпълнява последователно на етапи:
 • Почвоподготовка: направена машинно на обща площ 98 декара (9,8 ха). Дейността по почвоподоговка се извърши през пролетта и началото на есента на 2015 г. Тъй като територията е била използвана като плантация за хибридна топола, почвоподготовката включваше също и изкореняване и нарязване на пъновете и други специфични дейности, като изсичане и окопаване за подготвяне на площта за залесяването.
 • Засаждането на фиданките (едроразмерни) – около 8500 от вида бяла върба и черна топола, се извърши през есента на 2015 г. Като добра практика можем да споменем, че по време на възстановителните работи бяха запазени останалите индивиди от местни видове.
 • Отглеждането на младите растения включва ръчно окопаване и машинно разхрокване на почвата. До края на септември 2016 г. бяха направени две отглеждания.

Дейност С3 – Възстановяване на местообитание 91Е0 чрез прилагане на елементи от Саарландския метод в ЗЗ Мартен-Ряхово и ЗЗ Река Марица и засаждане на местни видове в ЗЗ Река Марица

Статус: Изпълнява се
 
Разписаната дейност включва прилагане на елементи от Саарландския метод и засаждане на млади фиданки от характерни за местообитание 91Е0 видове. Областите, където се прилага дейността, са защитени зони Мартен-Ряхово и Река Марица, съответно 22,3 ха (възстановяване чрез Саарландски метод) и 140 ха (залесяване) и 1,8 ха (възстановяване чрез прилагане на Саарландски метод).

Саарландският метод беше приложен върху обща площ от 24,1 ха в местообитание 91Е0 в двете защитени зони с основна цел премахване на инвазивните видове и подобряване на структурните характеристики и видовия състав на местообитанието.

Беше залесена обща площ от 1,4 ха в местообитание 91Е0 в ЗЗ Река Марица с фиданки от 6 вида (Populus nigra, Salix alba, Fraxinus angustifolia, Alnus incana, Quercus robur, Pyrus communis) и жълъди от Quercus robur. Отглеждането на фиданките се извършва текущо.

През лятото на 2016 г. направихме поливане и плевене.
 

Дейност D1 - Мониторинг на въздействието от залесяването

Статус: Изпълнява се

Тази дейност осигурява адаптивно управление, анализи и заключения за успеха на възстановяването от Дейности C1 и C2. Тази дейност се извършва по време на целия проект.

През есента на 2015 г. (ноември 2015) се проведе първият мониторинг в ЗЗ Мартен-Ряхово в рамките на дейност С2. Бяха огледани местата на проекта и беше съставен мониторингов протокол.

Посещение на възстановяваните обекти в рамките н дейност С1 се планира през юни 2017 г.
 

Дейност D2 - Мониторинг на въздействието от възстановителните дейности, прилагани от WWF

Статус: Изпълнява се

Дейността осигурява адаптивно управление, анализи и заключения относно успехите на възстановителните дейности в рамките на дейност С3. Тази дейност се извършва по време на изпълнението на проекта. Предвидени са няколко посещения  на възстановените по С1 и С2 обекти по ЗЗ Река Марица.

До момента са съставени три мониторингови протокола. Те се изготвят на различни етапи от прилагането на възстановителните дейности.

До момента не е извършвано мониторингово посещение на ЗЗ Мартен-Ряхово. Такова се планира за юни 2017 г.
 

Дейност D3 - Мониторинг на социално-икономическото въздействие и екосистемните функции

Статус: Не е започнала

Прилагането на тази дейност предстои да започне.
 

Дейност Е1 - Брошура за събрания опит във възстановяване на заливните гори в региона

Статус: Изпълнява се

Дейността цели разработването на пълноцветна двуезична (български и английски език) специализирана брошура от ок. 20 страници, 500 броя. Това е стандартен комуникационен и образователен инструмент за широката аудитория. Представя събрания опит от изпълнявани до този момент консервационни дейности в заливните гори в Дунавско-Карпатския регион, като обръща особено внимание на извършената дотук работа в крайморски, крайречни горски местообитания и за възстановяването на гори и растителни видове в Румъния, Унгария и България.

Работата по брошурата се развива със закъснение. Публикуването й е отложено за края на 2016 г.
 

Дейност Е2 - Разработване на уебсайт и работа с медиите

Статус: Извършва се

Тази дейност осигурява комуникирането на важни проектни постижения, както и информирането на широката публика за крайречните гори, тяхното възстановяване, управление и т.н. и редовното й осведомяване за предстоящи събития по проекта и за напредването на изпълнението му. Страницата на проекта трябва да се поддържа и да се актуализира. Страницата е създадена и се поддържа на два езика – български и английски.

Отбелязан е Международният ден на горите, 21 март, с подготвяне и изращане на информация и снимки от проекта, особено във връзка с възстановителните дейности. Публикувано е прес съобщение, дадени са две интервюта за програми на Националната радио.

От началото на проекта до август 2016 г. са публикувани 29 новини и са изпратени 4 прессъобщения до медиите.
 

Дейност Е3 - Произвеждане и поставяне на информационни табели

Статус: Завършена

Произведени са по 2 табели с описание на проекта и неговите цели и дейности, с логото на Life+ за всяко от проектните места – 6, през юни 2016 г. Поставени са на съответните места, където се извършват консервационни дейности по проекта.
 

Дейност Е4 - Доклад за широката публика

Статус: Не е започната

Тази дейност е планирана за по-късна фаза на проекта. Ще започнем разработването на доклада през 2018.
 

Дейност Е5 - Изложба за крайречните гори

Статус: Извършва се

Изложбата се състои от 25 фотографии, които да представят по атрактивен начин ценноста, значението, биоразнообразието и заплахите за крайречните гори, както и проектните места и проекта. Изложбата е подготвена и завършена навреме - до края на август 2015 г. За първи път е представена официално в Пловдив, в началото на септември 2015. Във втория проектен район, Русе, изложбата беше представен от края на юни 2016 до края на август 2016, както и на конференцията Beyond Wood в Брюксел. До момента са я видели приблизително 1000 души.
 

Дейност Е6 - Ден на горите и реките

Статус: Изпълнява се

Денят трябва да се организира два пъти през време на проекта, на проектните места. Идеята е да се съберат деца между 8 и 16 години и учителите им, да им се обяснят особеностите на крайречните гори, връзката между горите и реките и биоразнообразието.

Първият Ден на горите и реките се проведе на 1 април 2016 г. в местността Гущерова одая. Там имаше нужда фиданките да бъдат маркирани с колчета и боя. Петнайсет деца от 5 клас (12-13-годишни) и техните учители от местното училищге в Поповица взеха учатсие. Горските специалисти от ДГС Асеновград също участваха в практическите дейности и дискусиите.
 

Дейност F1 - Управление на проекта

Статус: Извършва се

Целта на тази дейност е да осигури оптималното и ефективно изпълнение на проекта и постигане на заложените резултати. Извършва се за срока на целия проект.
ЕFA създаде проектен екип, съставен от директор, финансов мениджър, координатор и горски експерт. На 14 декември 2015 г. в София се състоя среща на проектните партньори и Управителния съвет. Между бенефициентите по проекта се поддържа добра комуникация по телефон, скайп, лично и т.н.
 

Дейност F2 - Проектна координация, WWF

Статус: Извършва се

Част от проектното изпълнение – управление на дейностите и координация на изпълнението – е прехвърлено от координиращият партньор на WWF-България. WWF-България е асоцииран бенефициент, представляван от проектен координатор и проектен счетоводител и е отговорен за цялостната координация на проекта.
WWF-България създаде свой проектен екип, съставен от координатор, финансов мениджър, технически асистент, експерт по биоразнообразие, горски експерт и комуникатор. Проведена е среща през декеври 2015 г., на която са обсъдени проектните дейности и сроковете им.

С партньорите, както и с мониториращия орган се провежда периодично комуникация по скайп, имейл, телефон и лично.

В края на май 2016 г. се проведе втората LIFE мисия, при която бяха посетени проектните обекти в защитена зона „Река Марица”.
 

Дейност F3 - Проектна координация, РДГ Пловдив

Статус: Извършва се
 

РДГ Пловдив създаде свой екип, съставен от местен проектен координатор, 2 горски експерти, счетоводител, специалист обществени поръчки. РДГ Пловдив организира наблюдението, контрола и извършването на съответните поректни дейности.

Дотук е свършено следното:
 • Участие в срещата на екипа в София (14 декември 2015);
 • Домакинство и участие във втората мониторингова визита (26 – 27 май 2015);
 • Домакинство и участие в работната среща с WWF-България в Пловдив и посещение на проектните обекти.
 • Местни работни срещу между членовете на екипа и заинтересованите страни
 • Редовна комуникация между проектните партньори
 • Организиране на провеждането на всички проектни дейности на местно ниво
 • Технически доклади за дейностите на РДГ Пловдив
 • Осигуряване на информация за широката общественост за целите и изпълнението на поректа
 • Осигуряване на финансиране за проектните дейности
 • Финансови и технически доклади на РДГ Пловдив за проектните дейности, подготовка и тримесечни доклади. 

Дейност F4 - Проектна координация, РДГ Русе

Статус: Извършва се
 

РДГ Русе събра свой екип, съставен от местен проектен координатор, 2 горски експерта, счетоводител, специалист обществени поръчки. РДГ Русе организира наблюдението, контрола и провеждането на проектните дейности.
 
Дотук е свършено следното:
 • Участие в срещата на екипа в София (14 декември 2015);
 • Домакинство и участие във втората мониторингова визита (26 – 27 май 2015);
 • Домакинство и участие в работната среща с WWF-България в Пловдив и посещение на проектните обекти.
 • Местни работни срещу между членовете на екипа и заинтересованите страни
 • Редовна комуникация между проектните партньори
 • Организиране на провеждането на всички проектни дейности на местно ниво
 • Технически доклади за дейностите на РДГ Пловдив
 • Осигуряване на информация за широката общественост за целите и изпълнението на поректа
 • Осигуряване на финансиране за проектните дейности
 • Финансови и технически доклади на РДГ Пловдив за проектните дейности, подготовка и тримесечни доклади. 

Дейност F5 - Обмяна на опит и теренни посещения

Статус: Извършва се
 

Целта на тази дейност е обмяна на опит с други проекти за възстановяване на крайречни гори в чужбина (Унгария) и България. Дейността осигурява размяна на опит и синергия с други проекти, финансиран от LIFE+.

Първоначално тази дейност е планирана за пролетта на 2015 г., но по време на първата мониторингова мисия през януари 2015 г. е направено предложение да се отложи за 2016 г., за да се напредне с консервационните дейности.

До момента са организирани две теренни посещения за обмяна на опит:
1. Национално посещение (16 – 18 май 2016) в ДГС Лом, Оряхово и Свищов, по р. Дунав. Посетихме дунавските острови Ковачев, Козлодуй, Голям и Малък Вардим и обменихме опит и научени уроци с колегите от РДГ-тата.
2. Теренно посещение в чужбина, до унгарския национален парк Дунав-Драва и островите Комар и Свобода (29 юни – 2 юли 2016). Фокус на посещението беше проектът, финансиран от LIFE+ за възстановяване на крайречни гори на о. Свобода.
 

Дейност F6 - Одит

Статус: Извършва се
 

Целта на тази дейност е с помощта на независими одитори да удостовери, че всички разходи по проекта са в съответствие с общите условия на LIFE+, както и с националното законодателство и счетоводните правила.

Избрана е одиторска компания. Първият междинен проектен одит започна и се очаква да приключи до края на ноември 2016 г. Предвидени са междинни одити за 2016 и 2017 г., както и един заключителен одит.
 

Дейност F7 - Последващ консервационен план

Статус: Не е започнал

Тази дейност е планирана за по-късен етап на проекта. Проведени са обаче първоначални срещи с проектните партньори, за да се обсъдят възможностите.