ЕкипЮгозападно държавно предприятие (ЮЗДП) - водещ партньор


„Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч.  В състава му влизат 38 териториални поделения, а общата площ на горските територии, включени в обхвата на ЮЗДП, е 934 968 ха. Надморската височина в териториалните поделения в състава на ЮЗДП варира в широки граници – от най-ниските точки по долината на река Струма до алпийския пояс на планините Рила и Пирин. 

Проектен координатор – Теодор Тодоров

 


WWF България


Основана през 1961 г., международната природозащитна организация WWF развива дейности в над 100 държави с помощта на 7000 служители и над 5 милиона доброволци. WWF работи за подобряване състоянието на околната среда, за да може хората да живеят в хармония с природата.

Един от глобалните приоритети на WWF e устойчивото управление на горите и намирането на решения на проблемите и заплахите пред тях. В България усилията за това са насочени към повишаване на информираността и капацитета на заинтересованите страни, подобряването на планирането в горите, поддържане на широк дебат и формулиране на мерки за ограничаване на незаконния дърводобив.

Освен това WWF България се занимава със защитени територии и местообитанията от европейско значение в мрежата „Натура 2000“,сладководните екосистеми, устойчивото развитие на селските райони, промените в климата.

Адрес: София, бул. Цар Борис III 19 А, ет. 4
E-mail: office@wwfdcp.bg
Teл.: + 359 (0) 2 9505041
web site: www.wwf.bg
 
Проектен координатор – Таня Георгиева-Шнел, tschnell@wwf.bg
Горски консервационен експерт – Костадин Вълчев, kvalchev@wwf.bg
Експерт „Политики и законодателство“ – Добромир Добринов
Ръководител комуникации – Владимир Иванов, vivanov@wwf.bg
Финансов специалист – Радослава Митова
 
© ЮЗДП
Югозападно държавно предприятие
© ЮЗДП
 
© Natura2000
Проектът ще възстановява горски местообитания в рамките на екологичната мрежа "Натура 2000"
© Natura2000
 
© WWF
WWF България
© WWF