Новини rel=
WWF има дългогодишен опит в залесяванията
© WWF

ЮЗДП и WWF ще възстановяват гори в пет зони от екологичната мрежа „Натура 2000“

16.12.2020
Експертите от природозащитната организация WWF ще подпомогнат Югозападното държавно предприятие в едно ново интересно предизвикателство. В следващите четири години те ще работят усилено за възстановяването на приоритетни горски местообитания в няколко зони от европейската екологична мрежа „Натура 2000“, разположени в Югозападна България. Дейности се предвиждат във Витоша, Конявска и Осоговска планини, Кресна-Илинденци и Долна Места като общата площ на възстановените гори ще бъде 2750 дка или колкото площта на 420 футболни игрища.
 
Проектът REFOREST ще разчита и на капацитета, изграден при предишни проекти, финансирани по европейската програма LIFE. Основната цел на дейността е възстановяване на горски местообитания в рамките на „Натура 2000“, увредени от природни бедствия или залесени в миналото с неподходящи видове, уязвими на промените в климата. За постигането на проектните цели Югозападното държавно предприятие ще приложи най-добрите научни практики в залесяването с подкрепата на дългогодишния опит на WWF в разработване на методики за отговорно стопанисване на горите. Ще бъдат създадени и съвременни модели за предвиждане ефектите на климатичните промени върху горските местообитания.   
 
„Горите са най-големите складове за въглероден диоксид след океаните и играят ключова роля за климата на планетата. Безразборното им изсичане води до изпускане на огромно количество въглероден диоксид в атмосферата, което допринася за климатичните промени. Освен че ни осигуряват ресурсите, необходими за нашето оцеляване, горите имат и важно стопанско значение. Затова опазването и възстановяването им е един от най-важните приоритети в работата на WWF в България“коментира Костадин Вълчев от WWF.
 
Горските местообитания, които ще бъдат обект на възстановяване са: източни и панонски гори от космат дъб, субсредиземноморски борови гори, крайречни алувиални гори с елша и ясен и ендемични гори от дървовидна хвойна. В цялостната дейност ще бъдат включени и съответните заинтересовани страни, отговорни институции, както и местни общности.
 
Какво ще прави ЮЗДП?
 • Ще ръководи цялостно проектното изпълнение;
 • Ще отглежда фиданките за залесяване в специализиран високо технологичен горски разсадник;
 • Ще планира, подготвя и и изпълнява залесяванията;
 • Ще събере и координира експертна работна група, която ще изработи предложения за промени на стратегически и нормативни документи свързани с адаптацията на горите към климатичните промени;
 • Ще изгради информационен център за НАТУРА 2000.
 
Какво ще прави WWF?
 • Ще участва в избора на местата за залесяване;
 • Ще участва в събирането на вегетационен материал, от който ще бъдат произведени фиданките;
 • Ще участва в залесителните дейности;
 • Ще вземе участие в подготовката на стратегически и нормативни документи свързани с адаптацията на горите към климатичните промени;
 • Ще координира и изпълнява дейности, свързани с информиране на целевите групи, в това число обществеността;
 • Ще координира и изпълнява дейности, разпространение и прилагане на резултати от проекта на други организации и на други места.

Като резултат WWF очаква да се подобри природозащитния статус на местообитанията, както и тяхната адаптивност към климатичните промени, което ще запази и местното биоразнообразие. В стратегически план това би било възможно единствено при устойчиво и ефективно управление на възстановените гори. С цел споделяне на опит природозащитната организация ще проведе международна конференция, посветена на възстановяването на горски местообитания, както и специализирани семинари със заинтересованите страни. А в края на проекта WWF ще открие и тематична фотоизложба, посветена на приоритетните местообитания.