Новини rel=
Събраните жълъди ще поставят началото на нова, устойчива на измененията в климата гора от космат дъб
© WWF

WWF инициира акция за събирани на жълъди от космат дъб

16.11.2021
Като част от мерките за борба с климатичните промени Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) и WWF работят по проект Life Reforest. Той предвижда залесяването с 450 000 фиданки от космат дъб на подходящи места в Югозападна България в следващите три години.

Първата фаза на създаването на новите гори включва събирането на жълъди, които след специална грижа в разсадник ще бъдат отгледани във фиданки. За тази цел екип от експерти от ЮЗДП, WWF България, Горска семеконтролна станция и доброволци се отправиха към Влахина планина, в близост до с. Църквище, където откриха сезона по събиране на жълъди в подходящи гори от вида.

Част от планината Влахина попада в границите на защитена зона „Скрино“ от мрежата „Натура 2000“. Зоната е обявена за защита на важни за опазване типове местообитания и различни животински видове.

Как климатът влияе на нашите гори?

Изменението на климата води до екстремни метеорологични явления – продължителни суши, горещини, пожари и силни бури, които често водят до загуба на гори. А с горите губим и ценните екосистемни услуги, които природата ни предоставя – чист въздух, питейна вода, суровини за храна, лекарства и енергия, защита от ерозия. В стремежа си да запазят това богатство от ресурси WWF и ЮЗДП работят за по-бързото възстановяване на увредените гори.

„Това трябва да се случи по научно обоснован начин чрез целенасочени действия, внимателно планирани от лесовъдите и експертите по горско стопанство. Горите на бъдещето трябва да отразяват очакваните промени в климата, за да бъдат устойчиви“, разказва Таня Шнел, координатор на проекта Life Reforest за WWF. „Здравите, адаптирани към новите условия и управлявани по устойчив начин гори осигуряват множество ползи за обществото. Сред тях са: предпазване от наводнения, улавяне на въглероден диоксид, защита от ерозия, осигуряване на дървен материал, поддържане на биоразнообразие и създаване на прекрасна среда за отдих и почивка“.

Защо точно космат дъб?

Косматият дъб се среща в Южна Европа, Югозападна Азия и в части от Централна Европа. Предпочита сухи места като у нас расте на около 1000 метра надморска височина. Живее до няколкостотин години и достига 20 метра височина. Освен, че е домакин на деликатесните гъби – трюфели, които подхранва с кореновата си система, косматият дъб също е ценен помощник в борбата с въглеродните емисии. При завишени нива на въглероден диоксид във въздуха той образува по-дебели годишни пръстени.

В миналото на Югозападна България, горите от космат дъб са били много широко разпространени, но с развитието на цивилизацията са отстъпили място на обширни пасища. За щастие, тази година се оказа особено плодоносна на косматия дъб. Понякога преминават между три и пет години, преди да има отново жълъди от даден вид дъб в гората.

Косматият дъб е перфектно адаптиран към лятното засушаване и ниските зимни температури, което го прави изключително подходящ за залесяване в условията на климатични промени. Нещо повече, той е един от дървесните видове, за които се предвижда, че климатичните изменения ще бъдат благоприятни, и в резултат подходящите за него местообитания ще се увеличат почти двойно. Създадените по проекта бъдещи гори от космат дъб ще бъдат по-адаптирани и устойчиви на измененията в климата.

Как правилно се събират жълъди с цел залесяване?

Преди началото на процеса е добре да се прецени дали жълъдите са добре узрели. За целите на залесяването падналите на земята жълъди могат да бъдат събирани, но трябва внимателно да се отсяват тези, които са изгнили от влагата в почвата или имат дупки и пукнатини. Много е важно да се работи с експерти, тъй като дъбовете много си приличат. От друга страна видовете са силно изменчиви и често от един дървесен вид има приличащи си вариации, а в много случаи има и смесени насаждения.

Работата с жълъдите едва сега започва

Събирането на жълъдите и тяхното отсяване е само първата фаза на процеса. До другата пролет тези жълъди ще бъдат специално обгрижвани в горски разсадник на ЮЗДП. Те ще бъдат съхранявани на определена температура, проветрявани и овлажнявани по няколко пъти на седмица. След това, на пролет, жълъдите ще бъдат засадени ръчно в специални контейнери един по един. Залесяването с контейнерни фиданки позволява кореновата система на фиданките да бъде защитена от увреждане и изсъхване по време на транспорта и увеличава броя на успешно прихваналите се фиданки.
 rel=
WWF има дългогодишен опит в залесяванията
© WWF

ЮЗДП и WWF ще възстановяват гори в пет зони от екологичната мрежа „Натура 2000“

16.12.2020
Експертите от природозащитната организация WWF ще подпомогнат Югозападното държавно предприятие в едно ново интересно предизвикателство. В следващите четири години те ще работят усилено за възстановяването на приоритетни горски местообитания в няколко зони от европейската екологична мрежа „Натура 2000“, разположени в Югозападна България. Дейности се предвиждат във Витоша, Конявска и Осоговска планини, Кресна-Илинденци и Долна Места като общата площ на възстановените гори ще бъде 2750 дка или колкото площта на 420 футболни игрища.
 
Проектът REFOREST ще разчита и на капацитета, изграден при предишни проекти, финансирани по европейската програма LIFE. Основната цел на дейността е възстановяване на горски местообитания в рамките на „Натура 2000“, увредени от природни бедствия или залесени в миналото с неподходящи видове, уязвими на промените в климата. За постигането на проектните цели Югозападното държавно предприятие ще приложи най-добрите научни практики в залесяването с подкрепата на дългогодишния опит на WWF в разработване на методики за отговорно стопанисване на горите. Ще бъдат създадени и съвременни модели за предвиждане ефектите на климатичните промени върху горските местообитания.   
 
„Горите са най-големите складове за въглероден диоксид след океаните и играят ключова роля за климата на планетата. Безразборното им изсичане води до изпускане на огромно количество въглероден диоксид в атмосферата, което допринася за климатичните промени. Освен че ни осигуряват ресурсите, необходими за нашето оцеляване, горите имат и важно стопанско значение. Затова опазването и възстановяването им е един от най-важните приоритети в работата на WWF в България“коментира Костадин Вълчев от WWF.
 
Горските местообитания, които ще бъдат обект на възстановяване са: източни и панонски гори от космат дъб, субсредиземноморски борови гори, крайречни алувиални гори с елша и ясен и ендемични гори от дървовидна хвойна. В цялостната дейност ще бъдат включени и съответните заинтересовани страни, отговорни институции, както и местни общности.
 
Какво ще прави ЮЗДП?
 • Ще ръководи цялостно проектното изпълнение;
 • Ще отглежда фиданките за залесяване в специализиран високо технологичен горски разсадник;
 • Ще планира, подготвя и и изпълнява залесяванията;
 • Ще събере и координира експертна работна група, която ще изработи предложения за промени на стратегически и нормативни документи свързани с адаптацията на горите към климатичните промени;
 • Ще изгради информационен център за НАТУРА 2000.
 
Какво ще прави WWF?
 • Ще участва в избора на местата за залесяване;
 • Ще участва в събирането на вегетационен материал, от който ще бъдат произведени фиданките;
 • Ще участва в залесителните дейности;
 • Ще вземе участие в подготовката на стратегически и нормативни документи свързани с адаптацията на горите към климатичните промени;
 • Ще координира и изпълнява дейности, свързани с информиране на целевите групи, в това число обществеността;
 • Ще координира и изпълнява дейности, разпространение и прилагане на резултати от проекта на други организации и на други места.

Като резултат WWF очаква да се подобри природозащитния статус на местообитанията, както и тяхната адаптивност към климатичните промени, което ще запази и местното биоразнообразие. В стратегически план това би било възможно единствено при устойчиво и ефективно управление на възстановените гори. С цел споделяне на опит природозащитната организация ще проведе международна конференция, посветена на възстановяването на горски местообитания, както и специализирани семинари със заинтересованите страни. А в края на проекта WWF ще открие и тематична фотоизложба, посветена на приоритетните местообитания.