Гори rel=
350-годишно буково дърво, Средна гора
© Iliyan Ruzhin

WWF подкрепя отговорното горско стопанство

Само 4% от българските гори са неповлияни от човешка дейност
България е сред държавите с най-много гори в Европа. Те покриват една трета от територията на страната и повечето са с естествен произход. Само около 4% от тях са се запазили като “девствени гори”, неповлияни от човешка дейност.

Горите на България имат ключова роля за предотвратяване на ерозията и опазването на източниците на 3,4-те милиарда куб.м. вода, използвани за водоснабдяване, в земеделието и рибарството, за производствени и енергийни цели. Горите са убежище за популациите на 43 световно застрашени видa животни и растения. Българските гори са място за отдих и туризъм и предоставят икономически и социални ползи за хората.

Много са проблемите и заплахите за българските гори. Като най-сериозни се очертават недалновидното управление на горските ресурси и високото ниво на незаконни дейности в горския сектор.

WWF подпомага прилагането на независима и надеждна горска сертификация, която е доказан инструмент в световната практика за стимулиране на отговорното управление на горските ресурси. Прилагането на сертификацията по международната система FSC осигурява икономически изгодно ползване при спазване на законността, защита на интересите на работещите в горите и местните хора, опазването на биоразнообразието и ограничаване на замърсяването.

Логото на FSC върху изделията от дървесина показва, че даденият продукт произхожда от добре управлявани гори. WWF съдейства на националната работна група по създаване на Национален стандарт за горска сертификация по схемата на FSC.

WWF работи за повишаване на информираността и капацитета на заинтересованите в областта на горската сертификация и отговорното горско стопанство. Чрез работещия към офиса в София Информационен център по горска сертификация (FCIC) WWF предлага обучения и консултации, предоставя ръководства и методики, осъществява специализирани анализи в горския сектор.

По проект на WWF беше разработена Национална методика за определяне, управление и мониторинг на «гори с висока консервационна стойност». WWF работи за широкото въвеждане на тази концепция в практиката с цел постигане на баланс между устойчив икономически растеж и опазване на най-ценните горски стойности. Гори с висока консервационна стойност са например важните за съхраняване на биоразнообразието гори, горите с противоерозионни или водоохранни функции, или горите, важни за съхраняване на културната, етническа или религиозна идентичност и традиции.

WWF работи за по-доброто планиране в горите у нас чрез въвеждането на нов тип интегрирани лесоустойствени проекти за горските стопанства. Интегрираното лесоустройство включва оценка не само на наличните дървета, но и на останалите горски ресурси като биоразнообразие; водоохранни, противоерозионни и други средообразуващи функции; социални функции, вкл. гори, значими за култура, традиции, почивка и туризъм.

WWF инициира широк дебат за незаконния дърводобив в България, чието ниво е тревожно високо. Изследванията на WWF дават основание да се смята, че количеството незаконно изсечена дървесина надхвърля официално оповестявания размер на средногодишния добив. WWF насърчава приемането на Европейска директива за ограничаване на търговията с незаконна дървесина в Европейския съюз.

Нели Дончева,
Координатор на програма "Гори"
ел. поща: ndoncheva@wwf.bg

Костадин Вълчев,
Експерт на програма "Гори"
ел. поща: kvalchev@wwf.bg

Добромир Добринов,
Експерт по Природозащитно законодателство
ел. поща: ddobrinov@wwf.bg

Яна Барзова,
Асистент програма "Гори"
ел. поща: fcic@wwf.bg